המרת חשבוניות במטבע חוץ לצורכי מע"מ

מס שירות

המרת חשבוניות במטבעות זרים לזלוטי פולניים מעוררת ספקות ניכרים בקרב משלמי המסים. האם השינויים בתקנות הנוגעים למועדי הוצאת החשבוניות ישפיעו על כללי ההמרה? באילו קורסים כדאי להשתמש? תשובה למטה.

התעריף המתאים לצרכי מע"מ - המרת חשבוניות במטבע חוץ

נושא החלת שער החליפין המתאים לצורכי מע"מ מוסדר באמנות. 31א פסקה. 1 לחוק מס על טובין ושירותים. על פי נוסחו, אם הסכומים ששימשו לקביעת בסיס המס מצוינים במטבע חוץ, ההמרה לזלוטי נעשית לפי:

  • שער החליפין הממוצע של מטבע חוץ נתון שהוכרז על ידי הבנק הלאומי של פולין ביום העסקים האחרון שקדם ליום שבו נוצרת חובת המס או

  • שער החליפין האחרון שפרסם הבנק המרכזי האירופי ביום האחרון שלפני התאריך בו עלה המס (במקרה של מטבעות שאינם אירו, הוא מומר באמצעות שערי ההמרה שלהם מול האירו).

התקנות בדבר המרת חשבוניות במטבע חוץ, ככלל, לא השתנו בהשוואה לתקנות שהיו בתוקף בשנה הקודמת.

מה אם תאריך החשבונית וחבות המס שונים?

יש להזכיר כאן שני מצבים - הראשון הוא הוצאת חשבונית בטרם נוצרת חובת המס במע"מ, השני - הוצאת חשבונית לאחר יצירת חובת המס.

חבילת Slim VAT הציגה הקלות נוספות הקשורות לשימוש בשיעור ההמרה של מע"מ. המחוקק התיר לנישומים להשתמש בשער המרה כמו זה לצורכי מס הכנסה, שבזכותו אין צורך לערוך חישובים נפרדים. תנאי נוסף הוא שימוש בשיטה זו להמרת עסקאות במטבע חוץ במשך 12 חודשים רצופים לפחות מהחודש בו הנישום החליט להשתמש בשער ההמרה המקובל.

הנפקת חשבונית במטבע חוץ לפני יצירת חובת המס

אם הנישום מוציא חשבונית בטרם נוצרת חובת המס, והסכומים ששימשו לקביעת בסיס המס מצוינים על גבי חשבונית זו במטבע חוץ, ההמרה לזלוטי מתבצעת לפי שער החליפין הממוצע של מטבע חוץ נתון שהוכרז ע"י. הבנק הלאומי של פולין ביום העסקים האחרון שקדם ליום הנפקת חשבונית (או שער ה-ECB הנזכר לעיל), בהתאם לאמנות. 31א פסקה. 2 לחוק מע"מ.

מצבים כאלה עשויים להתרחש בתדירות גבוהה, בהתאם לאמנות. פסקה 106i. סעיף 7 לחוק המע"מ, לנישום יש את הזכות להנפיק חשבונית מכירה 30 יום לפני:

  • אספקת סחורה או ביצוע שירות;

  • קבלת, לפני אספקת סחורה או ביצוע שירות, את התשלום כולו או חלקו.

התקנות הנוגעות לרגע בו נוצרת חובת המס מציינות גם מצבים בהם נוצרת חובת המע"מ בעת הוצאת החשבונית (למשל שירותי בניה, שירותי בניה והרכבה, מסירת ספרים מודפסים), אז יש לבצע המרה לזלוטי פולני. לפי שער החליפין הממוצע של NBP ביום שעות העבודה האחרונות שלפני היום שבו נוצרת חובת המס (כלומר תאריך הוצאת החשבונית).

דוגמה 1

החשבונית במטבע חוץ הונפקה ב-13 בינואר 2021, הסחורה נמסרה ב-4 בפברואר 2021. איזה שער חליפין יש להמיר לזלוטי בעת הזמנת חשבונית לצורכי מע"מ?

יש להמיר את החשבונית לפי שער החליפין הממוצע של הבנק הלאומי של פולין (או ה-ECB) ביום העסקים האחרון שקדם להנפקת החשבונית, כלומר לפי שער החליפין ב-12 בינואר 2021.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

הוצאת חשבונית במטבע חוץ לאחר יצירת חובת המס

במצב בו הנישום עורך חשבונית במטבע חוץ, לאחר יצירת חובת המס, ההמרה לזלוטי מתבצעת לפי שער החליפין הממוצע של מטבע חוץ נתון שעליו הכריז הבנק הלאומי של פולין ביום העסקים האחרון שקדם ל- תאריך חובת המס (או שער החליפין של ECB הנזכר לעיל).

דוגמה 2

הנישום מסר את הסחורה ב-8 בינואר 2021. הוא הוציא את החשבונית ביום 15 בפברואר 2021 (בהתאם לעקרונות הקבועים בסעיף 106י (1) לחוק מע"מ). באיזה שער חליפין יש לבצע את ההמרה?

יש להמיר את החשבונית לפי שער החליפין הממוצע של הבנק הלאומי של פולין (או ה-ECB) ביום העסקים האחרון שלפני הופעת חובת המס (משלוח סחורה), כלומר לפי שער החליפין ב-7 בינואר 2021.

במקרה של חשבוניות קולקטיביות, יש להמיר את שער החליפין בנפרד עבור כל עסקה.

מכירת הזמנה בדואר במטבע חוץ

בקשר עם משלוח המשלוח, תיווצר חובת המס לפי מע"מ במועד קבלת הסחורה על ידי הקונה. השער המתאים להמרת סכום ההכנסה המתבטאת במטבע זר ל-PLN יהיה שער החליפין הממוצע של הבנק הלאומי של פולין ביום שקדם ליום קבלת הסחורה על ידי הקונה.

מתקדם ב-WDT ו-WNT

במקרה של תשלומי מקדמה, הן עבור אספקה ​​תוך קהילתית והן עבור אספקה ​​תוך קהילתית, הנישום אינו מחויב להכין חשבוניות או מסמכים פנימיים, או להמיר את העסקה לזלוטי פולני.

באופן עקרוני, הנישום יידרש להמיר את שתי העסקאות הללו לפי שער החליפין הממוצע של הבנק הלאומי של פולין (או ה-ECB) ביום העסקים האחרון שקדם להנפקת החשבונית. עם זאת, אם אין לנישום חשבונית, ההמרה צריכה להיעשות בשיעור של היום שקדם ליום ה-15 בחודש שלאחר מסירת הסחורה.