הארכת מועד לרכישת קופה מקוונת

אתר אינטרנט

המחוקק הטיל חובה על הנישומים להתקין קופה רושמת מקוונת. החוק מפרט בפירוט את התקופה שבה עליהם להתקין את הקופה. עם זאת, הם לא תמיד עושים את זה בזמן. נישומים תוהים האם ניתן להאריך את המועד האחרון לרכישת קופה רושמת מקוונת.

חובת רישום מכירות בקופה

החובה לשמור רישומי מכירות תוך שימוש בקופות נובעת מהוראת א. 111 שניות 1 לחוק מע"מ. לאור תקנה זו, נישומים המוכרים לאנשים טבעיים שאינם מנהלים פעילות עסקית וחקלאים בתעריף אחיד מחויבים לנהל רישום של המכירה בשימוש בקופות.

מובנת המכירה היא אספקת טובין בתמורה ומתן שירותים בתשלום בתוך שטח המדינה, ייצוא טובין ואספקת טובין תוך קהילתית.

לפיכך, על פי הכלל, חובת ניהול רישומי מכירות באמצעות קופות חלה על כל הנישומים המוכרים למקבלים מסוימים, דהיינו אנשים טבעיים שאינם מנהלים פעילות עסקית וחקלאים בתעריף אחיד.

אז הקריטריון הבסיסי הקובע לגבי חובת השימוש ברשומות באמצעות קופות הוא מעמדו של קונה השירותים הניתנים על ידי הנישום? במידה והרוכש של שירות נתון הינו גורם שאינו האמור לעיל, אזי מכירה כאמור אינה כפופה לחובת רישום באמצעות קופה רושמת.

קופה רושמת באינטרנט

המונח "קופה רושמת מקוונת" מוגדר בסעיף 2 נקודה 6 לתקנה מיום 29 באפריל 2019 בדבר קופות רושמות, המתייחס לתוכן החוק המתוקן, המעיד כי הקופה המקוונת מובנת כקופה הרושמת האמורה ב. אומנות. 111 שניות 6א לחוק מע"מ.

קופה רושמת מקוונת היא קופה רושמת שחייבת להבטיח רישום נכון, אחסון והעברת נתונים בטוחים מהקופה למנשאי נתונים חיצוניים ולאפשר חיבור והעברת נתונים בין הקופה למאגר המרכזי של קופות רושמות, כפי מוגדר באמנות. 111א פסקה. 3.

הזיכרון הכספי של הקופה חייב להיות בעל מספר ייחודי המוקצה באמצעות פעולות חומריות וטכניות של השר האחראי על האוצר הציבורי.

מגבלות זמן להחלפת קופות רושמות

המחוקק קבע בפירוט מי ומתי חייב להחליף את הקופה באינטרנט. כך, נישומים בודדים מחליפים את הקופות במועדים המוגדרים בקפדנות בחוק. נזכיר לכם כי החל מינואר 2020 נדרשת קופה רושמת מקוונת שתהיה:

  • מתן שירותי תיקונים לרכב מנועי ולטוסטוסים, לרבות תיקון, התאמה, חידוש ושיקום צמיגים, ובתחום החלפת צמיגים או גלגלים לרכב מנועי ולטוסטוסים;

  • מכירת בנזין מנועים, סולר, גז המיועד להנעת מנועי בעירה פנימית.

מינואר 2021, בתי מלון, בתי הארחה וגסטרונומיה חייבים להיות בעלי מזומן מקוון.

בנוסף, החל מינואר 2021, קופות רושמות מקוונות חייבות להיות זמינות לגופים המוכרים פחם, בריקט ודלקים מוצקים דומים העשויים מפחם, ליגניט, קוק וקולה למחצה המיועדים לצורכי חימום.

החל מ-1 ביולי 2021, הקופה המקוונת חייבת לכלול משלמי מסים המספקים את השירותים הבאים:

  • סַפָּרוּת,

  • קוסמטי וקוסמטי,

  • בְּנִיָה,

  • בתחום הטיפול הרפואי הניתן על ידי רופאים ורופאי שיניים,

  • משפטי,

  • הקשורים לפעילות של מתקנים לשיפור המצב הגופני - רק בתחום הקבלה.

משנת 2023, נישומים שאינם נכללים בקבוצות לעיל יוכלו להמשיך ולהשתמש בקופות רושמות ישנות עד למיצוי או להחלפת הזיכרון הפיסקאלי.

הנחה לרכישת קופה מקוונת

נישומים זכאים להנחה ברכישת קופה רושמת מקוונת. אלו הם:

  • נישומים אשר חויבו לנהל רישומי מכירות ושהחלו לנהל רישומי מכירות באמצעות קופות רושמות בתאריכים הרלוונטיים;

  • נישומים שלא נדרשו לנהל רישומי מכירות ושהחלו לנהל רישומי מכירות באמצעות קופות רושמות האמורות בסעיף 1. 6א, ועד כה לא השתמשו בקופות או בקופות האמורות בסעיף. 145א פסקה. 1, לשמור רישומי מכירות.

לנישומים הנ"ל יש זכות לנכות מהמס המגיע את הסכום שהוצא ברכישת כל אחת מהקופות בסך 90% ממחיר רכישתה (לא כולל מס), אך לא יותר מ- 700 זלוטי, ואם סכום זה גבוה מהסכום בתקופת הפשרה. מס המגיע, זכותם להחזיר את ההפרש לחשבון הבנק של הנישום בבנק שהוקם בשטח המדינה או לחשבון הנישום באיגוד שיתופי לחיסכון ואשראי של בו הוא חבר, או לנכות את ההפרש מהמס המגיע לתקופות סילוק עוקבות, ובלבד שרכישת הקופות התבצעה לא יאוחר מ-6 חודשים מיום תחילת שמירת רישומים אלה.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

הארכת מועד לרכישת קופה מקוונת

לא תמיד נישומים עומדים במועדי התקנת הקופה המקוונת.

דוגמה 1.

לנישום יש מספרה. מ-1 ביולי 2021 עליו להתקין את הקופה המקוונת. בהיותו בחופשה, הוא לא עמד בהתחייבותו. האם הוא יכול לבקש דחיית התקנת קופה מקוונת?

במקרה זה, לצערנו, הנישום אינו יכול עוד להגיש בקשה יעילה לדחיית התקנת הקופה המקוונת.

בקשה כזו צריכה להגיש הנישום לפני 1 ביולי.הוא יכול היה לעשות את זה לפני החופשה ביוני.

בהתאם לאמנות. 48 § 1 לפקודת המס, רשאית רשות המסים, לבקשת הנישום, לדחות את המועדים הקבועים בתקנות המס, אם הדבר מוצדק באינטרס החשוב של הנישום או באינטרס הציבורי.

במקרה כזה, החלטת רשות המסים היא שיקול דעת. כך מנתחת הרשות את בקשת הנישום לפרטי פרטים. לפיכך עליו לנמק מדוע לא עמד במועד הקבוע בחוק.

בהתחשב באמור לעיל, בענייננו לא הייתה לנישום עילה לגיטימית לבקש מרשות המסים לדחות את המועד.

לסיכום, ניתן להאריך את המועד האחרון לרכישת הקופה המקוונת. עם זאת, יש להגיש את הבקשה לפני מועד התקנת הקופה.