ניכוי מע"מ זו זכות, לא חובה!

מס שירות

ניכוי מע"מ לאור התקנות

בהתאם לאמנות. 86 שניות 1 לחוק מס על טובין ושירותים, לנישום זכות ניכוי מע"מ ובלבד שהטובין והשירותים שנרכשו משמשים לפעילויות החייבות במס. היזם יכול אפוא לממש זכות נתונה, אך אינו חייב בכך. אם הנישום יחליט שלא לנכות מע"מ, הוא לא יוכל לכלול אותו בעלויות העסק, כי ככלל, המס על טובין ושירותים אינו מסווג כניכוי מס (סעיף 23(1)(43) לחוק האישי. חוק מס הכנסה) ). עם זאת, המחוקק מציג חריג - מס עשוי להיחשב כעלות הניתנת לניכוי מס אם אינו זכאי לנכותו ואינו מעלה את הערך המהותי והמשפטי הראשוני או את שוויו של רכוש קבוע.

דוגמה 1.

חוק מס על טובין ושירותים אינו מאפשר ניכוי מע"מ על שירותי אירוח. במקרה זה, עלות השגת ההכנסה היא רכישת שירותים כאמור בשווי ברוטו של העסקה.

ניכוי מע"מ - מועדים

ככלל, האפשרות לנכות מע"מ על רכישת טובין או שירותים חלה בתקופה בה קמה חובת המס מצד המוכר, אך לא מוקדם יותר מהתקופה בה קיבל הנישום (הקונה) את החשבונית, או באחד מהשניים הבאים. במקרה של סילוק חודשי, תקופה זו תכסה בפועל שלושה חודשים, התחשבנות רבעונית תאפשר ניכוי מס במהלך שלושה רבעים (ליזם עשויים להיות עד 9 חודשים לכך).

אם היזם ישכח לנכות את מס התשומות באותו מועד, הוא יאבד זכות זו, אך לא יישא בשום השלכות מס על חשבון זה. במקרה זה, יש לרשום את החשבונית בערך הנקי ישירות לפנקס ההכנסות וההוצאות, והמע"מ שלא נוכה לא יהיה עלות הניתנת לניכוי מס.

מתי ניתן לנכות מע"מ?

כפי שכבר צוין, המס שאינו מנוכה עשוי להוות עלות ליזם אם אינו זכאי לנכותו והוא אינו מעלה את שוויו של רכוש קבוע או ערך בלתי מוחשי וחוקי (סעיף 23(1)(43) ל. המעשה

בהתאם לתקנות החלות כיום, ברכישת רכב נוסעים, רשאי הנישום לבחור באחת משתי אפשרויות ניכוי מע"מ - 100%, ובלבד שישמש רק למטרות עסקיות ועם פורמליות נוספות, או 50% אם הנישום לא עושה זאת. רוצה לשמור רישומים נוספים. במקרה האחרון, 50% ממע"מ תשומות אך לא ניכוי יגדילו, באופן עקרוני, את ערך הפחת הראשוני של המכונית.