הלוואה שלקח בן הזוג - האם בן הזוג משלם PCC?

מס שירות

כאשר מדובר בנשואים המכוסים ברכוש משותף, מתעוררת שאלה לגבי חובת המס במקרה של עסקאות משפטיות שבוצעו רק על ידי אחד מבני הזוג (למשל הלוואה שלקח בן זוג). בעצם, כל הפעילויות שמבצע בן הזוג מתייחסות לרכוש המשותף. כתוצאה מכך עלולים להיות לבן הזוג השני ספקות לגבי הסדר המס האפשרי בצדו.

חובת מס על פי הסכם ההלוואה

הסכם ההלוואה הינו מעשה משפטי החייב במס על עסקאות במשפט האזרחי. בלשון הדיבור, חובה זו מכונה "מס על התעשרות".

במקרה של הסכם הלוואה, חובת המס נוצרת כאשר מתבצעת עסקה במשפט אזרחי, כלומר למעשה נכרת הסכם ההלוואה. במקרה זה, הנישום הוא הלווה, כלומר.גוף שמקבל את ההלוואה.

ראוי להוסיף כי בסיס המס הוא שווי ההלוואה הנקוב בחוזה. שיעור המס במקרה זה הוא 0.5%. הנישום (הלווה) בעל חובת המס נדרש להגיש דוח מס PCC-3 תוך 14 יום ממועד חובת המס. את המס המגיע יש לשלם גם למשרד המס המתאים תוך אותה תקופה. במידה ונכרת הסכם הלוואה, חובת המס מוטלת על הלווה, אשר מחויב להגיש את הצהרת PCC-3 ולשלם את המס.

בני זוג במסגרת ניהול רכוש משותף

כאשר בוחנים את נושא חובות המס של בני זוג, ראשית, ראוי להתייחס להוראות חוק משפחה ואפוטרופסות, המגדיר את יחסי הרכוש בנישואין המכוסים ברכוש משותף.

בהיקף הנ"ל, יצוין כי על פי א. 31 § 1 לחוק העונשין, עם כריתת הנישואין, נקבע רכוש משותף (קהילה סטטוטורית) בין בני הזוג על פי חוק, לרבות רכוש שנרכש במהלך כהונתו על ידי שני בני הזוג או על ידי אחד מהם (רכוש משותף).

משכך, רכוש משותף בנישואין מורכב מקיומה של בעלות משותפת בין בני הזוג. המשמעות היא שלא ניתן להפריד מניות ברכוש המשותף, שכן לכל אחד מבני הזוג יש את הזכות המלאה בכל רכיב ברכוש המשותף.

מכיוון שאנו כבר יודעים מהי מהות המשותף הזוגי, כדאי לעבור לתקנות הנוגעות לניהול רכוש משותף. בעניין זה יש להתייחס קודם כל לתוכן האמנות. שלב 36. הוראה זו קובעת כי שני בני הזוג מחויבים לשתף פעולה בניהול הרכוש המשותף, ובפרט למסור זה לזה מידע על מצב הרכוש המשותף, על ניהול הרכוש המשותף ועל החובות המוטלות עליו. כל אחד מבני הזוג רשאי לנהל באופן עצמאי את הרכוש המשותף, אלא אם כן נקבע אחרת בהוראות להלן. מימוש הניהול כולל פעילויות הנוגעות לרכוש השייך לנכס המשותף, לרבות פעילויות שמטרתן שימור רכוש זה.

ההוראות לעיל מגדירות את העיקרון לפיו לכל אחד מבני הזוג עומדת הזכות לנהל באופן עצמאי את הרכוש המשותף. עם זאת, כלל זה כפוף למגבלות מסוימות, כפי שנקבע בסעיף. 37 § 1 לחוק העונשין, יש צורך בהסכמת בן הזוג השני כדי לבצע:

  1. תביעה משפטית המובילה למכירה, שעבוד, רכישה בתשלום של מקרקעין או ניצול תמידי, וכן מובילה להעברת מקרקעין לשימוש או קבלת טובות הנאה ממנו;

  2. עסקה משפטית המובילה למכירה, שעבוד, רכישה בתשלום של זכות קניין, שעניינה בניין או חצרים;

  3. עסקה משפטית המובילה למכירה, שעבוד, רכישה או השכרה של משק או מפעל כנגד תשלום;

  4. תרומות מרכוש משותף, למעט תרומות קטנות מקובלות.

בהקשר לבעיה הנידונה על ידינו, יצוין עם זאת, כי בין הנ"ל לא נמצאו צעדים ללקיחת הלוואה. משמעות הדבר, אפוא, היא שהלוואה שלוקח בן זוג היא חוזה שאינו מצריך הסכמת בן הזוג השני.

בסיום סוגיה זו יש להצביע גם על התקנות הנוגעות לנושא אחריותם של בני זוג להתחייבויות שנגרמו לאחד מהם. נושא זה מתואר באמנות. 41 לתקנון, שם ניתן לקרוא כי אם בן זוג התקשר בהתחייבות בהסכמת בן הזוג השני, רשאי הנושה לדרוש סיפוק גם מרכושם המשותף של בני הזוג. הלוואה היא סוג של חוזה משפטי אזרחי אשר אינו מחייב את הסכמת בן הזוג לקיחתו על ידי בן הזוג. במילים אחרות, הסכם הלוואה שנכרת רק על ידי אחד מבני הזוג הינו תקף ותקף מבחינה משפטית.

הלוואה שלקח בן זוג - מי הופך להיות משלם מס?

הגורם החייב בתשלום המס הוא האדם הטבעי בעל חובת המס. זה נובע ישירות מהתוכן של האמנות. 7 לפקודת המסים, שם נקבע כי הנישום הינו אדם טבעי, אדם משפטי או יחידה ארגונית ללא אישיות משפטית, החייב במס לפי דיני המס.

אין לבלבל בין נקודה זו לבין היקף האחריות. תחת אמנות. 26 לפקודת המס, הנישום חייב בכל רכושו במסים הנובעים מחבות מס. עם זאת, כאמור בסעיף. 29 § 1 לפקודה, במקרה של אנשים נשואים, החבות האמורה בסעיף. 26, כולל רכוש נפרד של הנישום ורכוש משותף של הנישום ובן זוגו.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

אולם חשוב לציין כי האמור לעיל חל על חבות מס שלא שולם, ולא על חובת המס עצמה. חבות מרכוש משותף מופעלת רק בעת אכיפת חובת המס, כלומר כאשר הנישום לא שילם את המס המגיע.

מאידך, הנושא העיקרי, שהוא חובת המס, נקבע בהוראת מס ספציפית. במצב זה, זה אמנות. 4 נקודה 7 לחוק PCC, המציין כי חובת המס על פי הסכם ההלוואה מוטלת על הלווה. זאת ועוד, כאמור בסעיף. 5 שניות 1 לחוק, חובת תשלום המס מוטלת על הנישומים במס זה.

משמעות האמור לעיל, אפוא, כי הנישום במס ה-PCC במקרה של כריתת הסכם הלוואה הוא הצד להסכם, דהיינו בן הזוג החותם (חותם) על הסכם ההלוואה. במקרה של נשואים, חובה זו אינה חלה על בן הזוג.

לא ניתן להסיק כי גם בן זוגו של הנישום הופך לגוף החייב בתשלום המס מעצם היותו ברכוש משותף. כן, אכיפת מס פ"ח שלא שולם תכלול גם את הרכוש המשותף של בני הזוג, אך חובת המס עצמה מוטלת על הלווה בלבד.

כפי שכבר קבענו, הלוואה יכול להילקח על ידי אחד מבני הזוג והוא הופך ללווה, כלומר נושא ה-PCC, מחויב להגיש הצהרת מס ולשלם את המס. כתוצאה מכך, אם אחד מבני הזוג נוטל הלוואה, בן הזוג אינו מחויב להגיש את הצהרת PCC-3 תוך 14 יום, ואין חובה לשלם מס PCC על ההלוואה שנטל בן הזוג.

דוגמה 1.

הבעל חתם על הסכם הלוואה עם אחיו על סך 50,000 זלוטי. במקרה זה, הבעל יחויב להגיש את החזר PCC-3 תוך 14 יום ממועד כריתת הסכם ההלוואה ויהיה חייב בתשלום מס PCC. האישה אינה חייבת במס משום שאינה פועלת כלווה בחוזה.

בן הזוג של הנוטל את ההלוואה אינו משלם מסים של PCC. לפיכך, על בן הזוג אין חובת המס המפורטת בסעיף. 4 נקודה 7 לחוק PCC.

אמנם ניתן לאכוף את הרכוש המשותף של בני הזוג, אך יש לזכור כי לאור תקנות המס, אין על בן/בת הזוג של הנישום הנוטל את ההלוואה כל התחייבות הקשורה להגשת הצהרת מס או תשלום פ.ק. .