הלוואת מגן נגד משבר - האם היא חייבת במס? MF מסביר!

שינוי משותף

משרד האוצר בשיתוף קרן הפיתוח הפולנית מסבירים כי הסיוע המתקבל במסגרת PFR Anti-Crisis Shield הוא הלוואה ליזם ובמועד קבלתה אין חובה לשלם מס הכנסה. במקביל, משרד האוצר גם מבטיח כי בשיתוף עם PFR הוא מבצע עבודות שמטרתן הכנת פתרונות נוחים ליזמים. כיצד יש לתת דין וחשבון על הלוואת Anti-Crisis Shield? חשבון!

הלוואת מגן נגד משבר - האם היא חייבת במס?

התמיכה המתקבלת במסגרת המגן נגד משבר מוגדרת כסבסוד כספי הנתון להחזר. עם מילוי תנאים מסוימים, ניתן לפדות אותו בחלק שלא יעלה על 75%. עם זאת, לעניין מס הכנסה, הסובסידיה הכספית המתקבלת מ-PFR נחשבת כהלוואה.

במשרד האוצר מסבירים כי ההלוואה שהתקבלה הינה ניטרלית מס ליזם ואין להציגה בהכנסות מפעילות כלכלית.
זאת ועוד, סכום ההלוואה המוחזרת המתקבלת במסגרת תמיכה כספית אינו מהווה עלות הניתנת לניכוי מס ליזם.

יש להתייחס לעלויות שמומנו במסגרת מגן אנטי-משבר בתנאים כלליים. הוצאות שהוצאו מכספי הלוואת ה-PFR שהתקבלה עשויות להוות עלויות הניתנות לניכוי מס אם הן הוצאו על מנת להשיג הכנסה או לשמור או להבטיח את מקור ההכנסה, למעט העלויות המפורטות באמנות. 23 לחוק PIT.

הלוואה מהמגן נגד משבר והפוגה

נכון להיום, יזמים נדרשים להציג את שווי ההתחייבויות שנמחלו בהכנסותיהם מפעילות עסקית, לרבות אלו הקשורות להלוואות שנלקחו.
כך, פדיון הלוואה המתקבלת במסגרת תמיכה כספית יוצר חבות מס ליזם.

מנגד, האפשרות לפטור חלקית של פדיונות ממס בשנת 2021 תינתח על ידי משרד האוצר בשיתוף PFR.