תביעה לתשלום בהליכים מסחריים - מה כדאי לזכור?

שֵׁרוּת

בעת הכנת כתב תביעה, ללא קשר להליך בו הוא מובא, על התובע לזכור כי יש לשמור על דרישות צורניות מסוימות כדי לאפשר את המשך התיק.אחת מהן היא מבנה נכון של כתב התביעה וציון כל המרכיבים הדרושים בו, אחרת הוא יוחזר על ידי בית המשפט. כיצד להכין תביעה לתשלום בהליכים מסחריים? אילו תנאים פורמליים על התובע לזכור? תשובה למטה.

תנאים כלליים להכנת כתבי טענות

בהתאם לאמנות. סעיף 126 לחוק סדר הדין האזרחי, כל כתב הגנה צריך להכיל:

 1. ייעוד בית המשפט אליו הוא פונה;

 2. שמות פרטיים ומשפחה או שמות הצדדים, נציגיהם ובא כוחם בחוק;

 3. ייעוד סוג הכתיבה;

 4. יסוד הבקשה או ההכרזה;

 5. מקום בו יש צורך להכריע בבקשה או בהכרזה, ציון העובדות שעליהן מבסס בעל הדין את בקשתו או הצהרתו וציון הראיות להוכחת כל אחת מהעובדות הללו;

 6. חתימת הצד או נציגו או עורך דינו בחוק;

 7. רשימה של קבצים מצורפים.

זאת ועוד, כאשר כתב הכתב הוא המכתב הראשון בתיק, עליו לכלול את ייעודו של נושא המחלוקת וכן:

 1. ציון מקום המגורים או המושב וכתובות הצדדים או, אם הצד הוא יזם הרשום במרשם המרכזי ומידע על פעילות כלכלית, כתובת התכתבות שנרשמה במרשם המרכזי ומידע על פעילות כלכלית;

 2. ייעוד מקום המגורים או המשרד הרשום וכתובותיהם של נציגים סטטוטוריים ובעלי כוח של הצדדים;

 3. המספר של מערכת רישום האוכלוסין האלקטרונית האוניברסלית (PESEL) או מספר זיהוי המס (NIP) של התובע שהוא אדם טבעי, אם הוא מחויב להחזיק אותו או שיש לו אותו, ללא צורך לעשות זאת, או

 4. המספר בפנקס בית הדין הארצי, ואם אין מספר כזה - המספר במרשם רלוונטי אחר, רישומים או מספר נ"פ של התובע שאינו אדם טבעי, שאינו חייב להירשם בפנקס או ברישומים הרלוונטיים. , אם הוא חייב באחד.

הדרישות הנ"ל הן המינימום המוחלט בכל הנוגע לניסוח כתבי טענות.

תביעה לתשלום בהליכים מסחריים ודרישות נוספות

בהתאם לאמנות. 187 § 1 לחוק סדר הדין האזרחי, כתב התביעה צריך לעמוד בתנאי כתב התביעה, ועליו להכיל גם:

 1. דרישה מפורטת במדויק, ובמקרים של זכויות קניין גם ציון שווי נשוא הסכסוך, אלא אם נשוא התיק הוא סכום כסף קצוב;

 2. ציון מועד פירעון התביעה במקרים של פסיקה בתביעה;

 3. ציון העובדות שעליהן מבסס התובע את תביעתו ובמידת הצורך גם מצדיק את סמכות בית המשפט;

 4. מידע אם הצדדים ניסו גישור או פתרון אחר מחוץ לכותלי המחלוקת, ואם לא נעשו ניסיונות כאלה, הסבר על הסיבות לאי נקיטתם.

כפי שמציין בית המשפט לערעורים בלודז' בפסק הדין מיום 16 ביוני 2020 (ע"א 362/19): "מתן אמנות. 187 § 1 לחוק סדר הדין האזרחי, המפרט את הדרישות הצורניות הדרושות לתביעה, מציין כי המכתב צריך להכיל, בין היתר, בקשה מפורטת במדויק ופירוט הנסיבות העובדתיות המצדיקות את הבקשה. טענת התובענה נקבעת אפוא על פי תוכנה והיסוד העובדתי של התביעה. אין בית המשפט רשאי לפסוק גמלה גבוהה מזו שדרש התובע, או לפסוק בדבר שלא היה מכוסה נשוא הדרישה, כלומר לפסוק דבר אחר מזה שביקש בעל הדין. לפיכך, פסיקת סכום כסף מסוים, אשר אמנם בגבולות הסכום של התביעה, אך על בסיס עובדתי שונה, יהווה פסק דין מעל לדרישה.”.

בכתב התביעה על התובע לנסח נכון את הנדרש בתיק מהנתבע ולציין את הנסיבות והראיות (כגון מסמכים, עדים) המאשרים את דבריו.

בנוסף, עליו לציין (במקרה של תביעה כספית) את מועד הפירעון של התביעה, דהיינו המועד ממנו יוכל לתבוע את התשלום מהנתבע.

דוגמה 1.

בתביעה מתכוון מר יאן לדרוש מהנתבע מר קשישטוף את השבת ההלוואה בסך 10,000.00 זלוטי. טרם עריכת כתב התביעה, קרא למר קשישטוף להחזיר את ההלוואה ולקבוע מועד אחרון - 10.5.2021. מר קשישטוף לא שילם את הסכום שנלווה בתאריך זה, ולכן התביעה הגיעה לפירעון ב-11 במאי 2021. מועד זה יש לציין בכתב התביעה כמועד הפירעון של התביעה.

בנוסף, על סמך האמור לעיל כדוגמה, יצוין כי אחד ממרכיבי כתב התביעה הוא המידע האם הצדדים ניסו לפתור את המחלוקת בדרכי שלום. בדוגמה, מר יאן שלח בקשת תשלום למר קשישטוף, ולכן יש להראות נסיבה זו בתביעה.

דרישות נוספות של כתב תביעה בהליכים מסחריים

הליכים מסחריים הוכנסו לחוק סדר הדין האזרחי ב-4 ביולי 2019 על ידי חוק לתיקון הוראות חוק סדר הדין האזרחי ומעשים מסוימים אחרים. השינויים נכנסו לתוקף ב-7 בנובמבר 2019. עם זאת, הליכים אלה עוסקים בתיקים שנפתחו לאחר מועד זה. אם הוגשה לפניו תובענה לתשלום בהליכים כלכליים, לפי א. 10 לחוק מיום 4 ביולי 2019 לתיקון הוראות קוד סדר הדין האזרחי ומעשים מסוימים אחרים, ההוראות יחולו ללא הליכים כלכליים.

בהתאם לאמנות. 4582 § 1 לקוד סדר הדין האזרחי, העניינים הכלכליים הבאים הם:

 1. מיחסים אזרחיים בין יזמים בתחום פעילותם העסקית;

 2. המפורט בסעיף 1, גם אם מי מהצדדים הפסיק לקיים פעילות עסקית;

 3. מיחסי החברה ומהטענות האמורות בסעיף. 291-300 ואמנות. 479–490 לחוק מ-15 בספטמבר 2000 - קוד החברות המסחריות;

 4. נגד יזמים בגין הפסקת הפרות סביבתיות והחזרה למצב הקודם או בגין פיצוי בגין הנזק הנלווה ובגין איסור או הגבלת פעילות המסכנת את הסביבה;

 5. מחוזי עבודות בניה וחוזים הקשורים לתהליך הבניה לביצוע עבודות בניה;

 6. מחוזי חכירה;

 7. כנגד אחראים לחוב היזם, גם לחילופין או ביחד ולחוד, מכוח דין או בהליך משפטי;

 8. בין גופי מפעל בבעלות המדינה;

 9. בין מפעל בבעלות המדינה או אורגניו לבין האורגן המייסד או הגוף המפקח שלו;

 10. בתחום דיני פשיטת רגל ושיקום מבנה;

 11. למתן סעיף אכיפה לצו אכיפה, שהוא פסק דין חלוט או בר ביצוע מיידי של בית משפט למסחר או פשרה שנכרת בפני בית משפט זה;

 12. למניעת אכיפה של כותרת אכיפה בהתבסס על פסק דין סופי או בר אכיפה מיידי של בית משפט מסחרי או פשרה שנכרת בפני אותו בית משפט.

לפיכך, הגדיר המחוקק באילו עניינים יש להתייחס ככלכליים. הוראות האמנות. 4581–45813 לחוק סדר הדין האזרחי.

בהתאם לאמנות. 4583 § 1 לחוק סדר הדין האזרחי, תובענה לתשלום בהליכים כלכליים צריכה לכלול גם את כתובת הדואר האלקטרוני של התובע או הצהרת התובע כי אין לו כתובת כזו.

אם אין לתובע כתובת דואר אלקטרוני, אין הוא חייב להגדיר אותה לצורך הגשת תביעה, שכן אין בכך צורך מבחינת התקנה הנדונה. במקרה כזה, סביר להגיש הצהרה שאין לתובע דואר אלקטרוני. אי עמידה בדרישה זו מתייחסת כהיעדר רשמי של כתב תביעה המונע ממנו להתנהל כהלכה.

כמו כן, חלה חובה על התובעת לצטט את כל האמירות והראיות בכתב התביעה, והנתבעת - בתגובה לכתב התביעה. אחרת, מתעלמים מהטענות והראיות שהוגשו מאוחר יותר. ניתן להפעיל הצהרות וראיות נוספות רק אם הצד יוכיח כי מינויהן לא התאפשרה או שהצורך במינויה עלה מאוחר יותר. במקרה כזה, יש להגיש טענות וראיות נוספות התומכות בהן תוך שבועיים מהיום שבו התאפשר מינויהן או התעורר הצורך.

כמו כן, חשוב כי במקרה של תובע שהוא אדם טבעי, ניתן יהיה להגיש הצהרה בכתב התעלמות מהוראות סעיף ב'א - הליכים בתיקים מסחריים.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

אם התביעה לתשלום בהליכים מסחריים מכילה פגמים צורניים, אזי על פי א. סעיף 130 סעיף 1 לחוק סדר הדין האזרחי, אם כתב התביעה אינו יכול לקבל את המהלך הנכון עקב אי עמידה בתנאים הפורמליים או אם האגרה הראויה לא שולמה מכתב התביעה, השופט היושב ראש יזמן את בעל הדין בכאב של החזרת כתב התביעה לתיקון, השלמה או תשלום עבורה תוך שבוע.

שונה המצב במקרה של הכנת והגשת כתב תביעה על ידי עורך דין מקצועי. אם התביעה שהוגשה על ידי עורך דין, יועץ משפטי, עורך פטנטים או הפרקליטות הכללית של הרפובליקה של פולין לא יכולה לקבל את המסלול הנכון עקב אי עמידה בתנאים הפורמליים, השופט היושב ראש יחזיר את התביעה לבעל הדין ללא בקשה לתיקון או השלמה.

בתוך שבוע ממועד מסירת הצו להחזרת המכתב, רשאי הצד להגישו מחדש. אם היא אינה נגועה בליקויים, היא תיכנס לתוקף מיום ההגשה המקורית. השפעה זו אינה מתרחשת במקרה של החזרה לאחר מכן של המכתב, אלא אם היא נבעה מליקויים שלא צוינו קודם לכן.

לסיכום, תביעה לתשלום בהליכים מסחריים צריכה להכיל את המרכיבים הבאים:

 1. ייעוד בית המשפט אליו הוא פונה;

 2. שמות ושמות משפחה או שמות הצדדים, נציגיהם בחוק ושליחותיהם, ציון מספר ה-PESEL של הצדדים, NIP, KRS (בהתאם למרשם);

 3. ייעוד סוג הכתיבה;

 4. דרישה מפורטת במדויק, ובמקרים של זכויות קניין גם ציון שווי נשוא הסכסוך, אלא אם נשוא התיק הוא סכום כסף קצוב;

 5. ציון מועד פירעון התביעה במקרים של פסיקה בתביעה;

 6. ציון העובדות עליהן מבסס התובע את תביעתו ובמידת הצורך גם מצדיקות את סמכות בית המשפט;

 7. מידע אם הצדדים ניסו גישור או פתרון אחר מחוץ לכותלי הסכסוך, ואם לא נעשו ניסיונות כאלה, הסבר על הסיבות לאי נקיטתם;

 8. ציון כתובת הדואר האלקטרוני של התובע או הגשת הצהרה כי אין לתובע דואר אלקטרוני;

 9. אולי: הצהרה לפי אמנות. 4586 לחוק סדר הדין האזרחי על דיון בתיק ללא הוראות הליכים כלכליים;

 10. חתימת הצד או נציגו או עורך דינו בחוק;

 11. רשימה של קבצים מצורפים