תביעה דביקה - ניהול תביעות במשפט פלילי

שֵׁרוּת

אפשרות לממש תביעות הנובעות מפסקי דין פליליים

הקוד הפלילי וחוק סדר הדין הפלילי הכניסו תקנות המאפשרות לנו להמשיך בתביעות האזרחיות שלנו בקשר לפשע שבוצע, אם הקורבן יגיש בקשה דביקה.

מהי תביעת דבק?

תביעה דביקה היא אחת הדרכים להגשת תביעות אזרחיות במשפט פלילי. מטרתו העיקרית היא לאפשר לצד הנפגע לקבל פיצוי או פיצוי. לאדם שנפגע יש אפשרות להגיש תביעה כזו עד לתחילת המשפט (כלומר - עד להקראת כתב האישום על ידי התובע).

נגד מי ניתן להגיש תביעת דבק?

אנו יכולים להגיש תביעה כזו רק נגד הנאשם (כלומר האדם שנגדו הוגשו האישומים בהליך הפלילי).

מה אני יכול לעשות על ידי הגשת תביעת דבק?

באמצעי זה ניתן לממש רק תביעות רכוש הנובעות ישירות מהפשע שבוצע, הן תביעה פרטית והן עבירות המובאות לדין בעצמו. בתי המשפט גם מציינים לעתים קרובות כי המרדף אחר תביעות עשוי להיות בעל אופי לא ממוני, המשמש כפיצוי על הפשע שבוצע.

התחייבויות פורמליות של תביעת ההיצמדות שהוגשה

יש להגיש תביעה כזו בכתב ככתב תביעה. כמובן שעליו לעמוד בדרישות הפורמאליות של כתב הטענות הכלול באמנות. 119 של המק"ס. אז זה חייב להכיל:

1) ייעוד הרשות אליה היא מופנית והמקרה שאליו היא מתייחסת,

2) ייעודו וכתובתו של מגיש המכתב,

3) תוכן הבקשה או ההצהרה, עם נימוק במידת הצורך,

4) תאריך וחתימת מגיש המכתב.

בנוסף, עליה לעמוד גם בדרישות של הגשת תביעה בהליכים אזרחיים, ולפיכך עליה להכיל:

1) בקשה מפורטת במדויק, ובמקרים של זכויות קניין גם ציון שווי נשוא הסכסוך, זולת אם נושא התיק הוא סכום כסף קצוב;

2) ציון העובדות המצדיקות את הבקשה ובמידת הצורך גם מצדיקות את סמכות בית המשפט.

בהתקיים כהלכה כל התנאים הפורמאליים לעיל, בית המשפט פותח בהליכי הוכחות על מנת לדון באותה רמה של סנקציות פליליות ואזרחיות נגד החייב. ראוי לציין כי בית המשפט במקרה כזה אינו מסתמך על הוראות חוק סדר הדין הפלילי, אלא לוקח בחשבון את הוראות הדין האזרחי המהותי (חריג הוא הרשעת הנאשם). מצב בו בית המשפט מסרב להטיל עונש הוא למעשה הרשעה. אולם, אם בית המשפט יזכה את הנאשם או שההליך יופסק על תנאי, בית המשפט ישאיר את התביעה האזרחית ללא הכרה.

מה העלויות של הליך כזה?

התובע נושא בהוצאות ההליך במקרה שיגיש ערעור רק בגדר תביעה אזרחית וכן כאשר יפסיד בתיק (הוא חוטף את הוצאות המשפט לטובת הנאשם ואוצר המדינה) .השהה בית המשפט זמנית את ההליכים, או אם התביעה לא הוכרה, הוצאות המשפט שנגרמו לתובע האזרחי בהליך הפלילי יכללו בהוצאות המשפט האזרחי בגין אותה תביעה. ראוי לציין בנקודה זו כי בית המשפט אינו מחליט על תשלום אגרות בית המשפט, אשר נגרם מהקושי המתהווה להוכיח מי מהצדדים זוכה ומי מפסיד. יש לזכור כי גם בצורת הליכים זו קיימות הוראות העשויות לפטור את התובע מתשלום אגרות.