מס חקלאות ומס מקרקעין - מידע בסיסי

אתר אינטרנט

כל בעל קרקע או מבנים, בהתאם למטרת השימוש בהם, מחויב בתשלום מס חקלאי או ארנונה מדי שנה. המס החקלאי מחושב על בסיס מחיר רכישת השיפון הממוצע שקבע נשיא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לתקופה של 11 רבעונים שקדמו לרבעון הקודם לשנה הקודמת, ביחס לשטח הקרקע.

גם מס המקרקעין וגם מס החקלאות נקבעים בנפרד על ידי כל קומונה. ככלל, מס חקלאי ומס מקרקעין מחושבים על בסיס שנתי. מידע מפורט על גובה התעריפים וחישוב המס הנכון נדון במאמר שלהלן.

מס חקלאי ומס מקרקעין - במה מדובר?

מס חקלאי - מה זה?

מס החקלאות מוסדר בחוק מס חקלאות. בהתאם לאמנות. 1 במעשה זה:

"(...) מס חקלאי חל על קרקע המסווגת בפנקס המקרקעין והמבנים כקרקע חקלאית, למעט קרקע המשמשת לפעילות עסקית שאינה חקלאית".

המשמעות היא שבעל קרקע המסווגת כקרקע חקלאית מחויב בתשלום המס החקלאי, לרבות גם הנחלה החקלאית ששטחה הכולל עולה על 1 דונם או 1 דונם.
על פי החוק האמור, פעילות חקלאית היא פעילות העוסקת בייצור צמחי ובעלי חיים, לרבות:

 • חומר זרעים,
 • מִשׁתָלָה,
 • רבייה ורבייה,
 • ייצור ירקות,
 • צמחי נוי,
 • פטריות תרבותיות,
 • גַנָנוּת,
 • רבייה וייצור של חומר זרעי בעלי חיים,
 • ציפורי שירות וחרקים,
 • ייצור בעלי חיים מסוג משק תעשייתי,
 • גידול וגידול דגים.

ארנונה - מה חייב במס?

נושאי מיסוי מקרקעין מוסדרים בחוק מיסים ואגרות מקומיות ובהתאם לאמנות. סעיף 2 1 לחוק המיסים והאגרות המקומיות, מס מקרקעין כפוף ל:

 • ארץ,
 • מבנים או חלקים מהם,
 • מבנים או חלקים מהם הקשורים לניהול עסק.

בנוסף, בהתאם לאמנות. סעיף 2 2 לחוק מיסים ואגרות מקומיות, קרקע חקלאית או יערות שאינם מאוכלסים לצורכי פעילות עסקית אינם חייבים במס מקרקעין.

כללי קביעת מס - תעריפים החלים

כיצד מחשבים חבות במס חקלאי?

השיעורים המשמשים לחישוב גובה החבות במס החקלאי נקבעים מדי שנה על ידי נשיא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בהתבסס על מכירת שיפון ב-11 הרבעונים הקודמים שקדמו לרבעון הקודם לשנה הקודמת.
בשנת 2020, התעריף הוא PLN 58.46 ל-dt. על בסיס הערך המצוין הומר שיעור המס החקלאי על קרקע חקלאית, אשר בשנת 2020 הוא 146.15 זלוטי (שווה ערך ל-2.5 q כפול 58.46) ל-1 דונם משטחם. במקרה של קרקע חקלאית שאינה מהווה אחזקות חקלאיות, שיעור המס החקלאי הוא 292.30 PLN (שווה ערך ל-5 q כפול 58.46) ל-1 דונם. בהתאם לאמנות. 4(1) לחוק מס חקלאות, הסכום החייב במס חקלאי הוא:

 1. "לקרקע חקלאית - מספר הקטרים ​​המרה שנקבעו על בסיס השטח, סוגי וסוגי הקרקע החקלאית הנובעים מרישומי הקרקע והבניין ומסיווג למחוז המס.
 2. לגבי יתרת הקרקע - מספר הקטרים ​​הנובעים מפנקס המקרקעין והמבנים".

כדי לחשב את גובה המס החקלאי, יש צורך להשתמש בשיעורי ההמרה של שטח הקרקע החקלאית, המצוינים באמנות. 4 שניות 5 למעלה פעולות:

סוגי קרקעות חקלאיות:
אדמה לעיבוד כרי דשא ושדות מרעה
מחוזות המס ו II III IV ו II III IV
כיתות קרקע חקלאיות

ממירים

ו 1,95 1,80 1,65 1,45 1,75 1,60 1,45 1,35
II 1,80 1,65 1,50 1,35 1,45 1,35 1,25 1,1
IIIa 1,65 1,50 1,40 1,25  
III   1,25 1,15 1,05 0,95
IIIb 1,35 1,25 1,15 1,00  
IVa 1,10 1,00 0,90 0,80  
IV   0,75 0,70 0,60 0,55
IVb 0,80 0,75 0,65 0,60  
V 0,35 0,30 0,25 0,20 0,20 0,20 0,15 0,15
VI 0,20 0,15 0,10 0,05 0,15 0,15 0,10 0,05

דוגמה 1.

מר לוקאש הוא הבעלים של חווה כיתה ב', המשתרעת על פני 50 דונם. מועצת הקומונה כללה את הקרקע ברובע ד'. איזה מס על מר לוקאש לשלם ב-2020?

 1. ראשית, קבע את ערך הקטר ההמרה: 50 הא x 1.35 = 67.50
 2. לאחר מכן תכפיל את שיעור המס המתאים, שבמקרה של מר לוקאש הוא 2.5 בהקטר ההמרה: 2.5 x 67.50 = 168.75
 3. לאחר מכן, יש לחשב את סכום המס החקלאי לתשלום על ידי הכפלת הערך המחושב של הקטרים ​​המרה במחיר רכישת השיפון הממוצע (58.46 PLN): 168.75 x 58.46 PLN = 9865.13 PLN

בשנת 2020, מר לוקאש צריך לשלם מס חקלאי בסכום של PLN 9,865.13

דוגמה 2.

מר ויסלב מחזיק בשטחים חקלאיים שאינם חקלאיים בשטח כולל של 100 דונם. איזה מס חקלאי צריך מר ויסלב לשלם עבור 2020?

 1. ראשית, קבעו את שווי הקטנת ההמרה לשטח הקרקע בפועל: 100 על 5 (שיעור מס ל-1 דונם, מבוטא בקווינטלים, עבור קרקע שאינה משק חקלאי) = 500
 2. לאחר מכן יש להכפיל את הערך המחושב של הקטטר ההמרה במחיר רכישת השיפון הממוצע (58.46 PLN): 500 x58,46 PLN = PLN 29 230.00

מר ויסלב צריך לשלם את המס החקלאי לשנת 2020 בסכום שלPLN 29 230.00

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

מס מקרקעין - חישובים מפורטים

נושא המיסוי במס מקרקעין, בהתאם לאמנות. 4 שניות 1 לחוק מיסים ואגרות מקומיות, הוא:

 • עבור קרקע - שטח,
 • עבור מבנים או חלקים מהם - שטח שמיש,
 • למבנים או חלקים מהם הקשורים לניהול פעילות כלכלית, בכפוף להוראות פסקה 2. 4-6 - השווי האמור בהוראות מס הכנסה, שנקבע מיום 1 בינואר של שנת המס, המהווה בסיס לחישוב הפחת השנה, לא מופחת מחיקת פחת, ולגבי מבנים מופחתים במלואם. - ערכם ל-1 בינואר של השנה שבה בוצע הפחת האחרון.

על אף ששיעורי מיסוי מקרקעין נקבעים באופן פרטני על ידי עיריות, הגבול העליון שלהם לא יעלה על השיעורים המצוינים בהודעת שר הפיתוח והאוצר על הגבולות העליונים של תעריפי מס ואגרות מקומיים. לגבי התעריפים המקסימליים במקרה של קרקע הקשורה לפעילות העסקית המתנהלת (ללא קשר לשיטת הסיווג בפנקס המקרקעין והמבנים), שיעור המס בשנת 2020 הוא 0.95 זלוטי למ"ר שטח.

מאידך, המס על מבני מגורים הקשורים לפעילות העסקית או חלקים מהם המשמשים לפעילות זו מסתכם ב-23.90 זלוטי למ"ר שטח שמיש. מידע מפורט בהקשר זה מוסדר ב-Art. 5 לחוק מיסים ואגרות מקומיות. בהתאם לאמנות. 4 שניות 2. החוק על מיסים ואגרות מקומיות:
"(...) שטח החדרים או חלקיהם וחלק מקומה בגובה פנוי בין 1.40 מ' עד 2.20 מ' נכללים בשטח השימוש של הבניין ב-50%, ואם הגובה הוא פחות מ-1.40 מ', השטח הזה הושמט".

דוגמה 3.

חברת XYZ היא הבעלים של בית עסק הממוקם בעליית הגג של הבניין, הממוקם בקומונה רימנוב. השטח הכולל של הבניין הוא 120 מ"ר
(70 מ"ר מהמתחם בגובה 1.8 מ' והשאר מעל 2.20 מ'). איזה מס רכוש XYZ ישלם עבור 2020?

ראשית, עליך לחשב את השטח השמיש:

 1. 50 מ"ר - שטח בגובה של יותר מ-2.20 מ'
  70 מ"ר - שטח בין 1.4 מ' ל-2.20 מ' (כלול ב-50%) - 35 מ"ר
  בסיס מס: 50 מ"ר + 35 מ"ר = 85 מ"ר
 2. לאחר מכן חשב את סכום המס: 85m2 x PLN 20.00 (שיעור המס על מבנים או חלקים מהם הקשורים לפעילות עסקית בקומונה רימנוב) x 12/12 = PLN 1700

חברת XYZ תשלם את הארנונה בסכום של 1,700 PLN לשנת 2020.

ככלל, במקרה של אנשים טבעיים, מס חקלאי ומס מקרקעין מוסדרים בארבעה תשלומים: עד 15 במרץ, 15 במאי, 15 בספטמבר ו-15 בנובמבר של שנת מס נתונה. תשלומי מס חקלאי ומס מקרקעין יכולים להתבצע בהעברה בנקאית לחשבון מיסוי או במקרה של אנשים טבעיים גם במזומן אצל הכונס (במידה והמס נגבה בצורת גבייה). ניתן לשלם אגרות אלו ישירות בקופה של מיסוי נתון (במקרה של מס מקרקעין) ובקופת הקומונה (במקרה של מס חקלאי). אם סכום המס אינו עולה על 100 PLN, העמלה שלו היא חד פעמית ויש לשלם אותה בתוך התשלום הראשון, כלומר עד 15 במרץ.

מס חקלאי ומס מקרקעין, כלומר מי מחויב בתשלום המס?

בהתאם לאמנות. 6א. פסקה 1-3 לחוק מיסוי חקלאות ואמנות. 6 שניות 1 לחוק מיסים ואגרות מקומיות, חובת המס במס חקלאות ובמס מקרקעין נובעת מהיום הראשון של החודש שלאחר החודש שבו אירעו הנסיבות המצדיקות את התהוותה של חובה זו.

בתורו, ביום האחרון של החודש שבו חדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות חובה זו (לתשלום המס), חובה זו פוקעת. במקרה שחובת המס קמה או פקעה במהלך השנה, יש לקבוע את מס החקלאות והארנונה לאותה שנה באופן יחסי למספר החודשים שבהם היא הייתה קיימת.

לעניין מס מקרקעין, אם הנסיבות שבה תלויה חובת המס היא קיומו של מבנה, בניין או חלק ממנו, חובת המס קמה ביום 1 בינואר של השנה שלאחר השנה שבה הושלמה הבנייה או השימוש בה. התחילו לפני השלמתם. .
לעומת זאת, במס חקלאי חובת המס נוצרת ביום הראשון של החודש שלאחר החודש בו נרכשה או נרכשה הזכות החוקית לנושא המיסוי. חובת המס מסתיימת בתום החודש שבו לא מתקיימות עוד הנסיבות המצדיקות חובה זו.

בהתאם לאמנות. 3.1 לחוק מס חקלאות, מס החקלאי מחויב לשלם לבעל קרקע חקלאית לרבות:

 • "בעל קרקע, בכפוף לפסקה 2,
 • בעלים עצמאיים של קרקע,
 • בעל זכויות תמידי של הקרקע,
 • הבעלים של קרקע בבעלות אוצר המדינה או יחידת השלטון המקומי, אם ברשותו:
  - נובע מהסכם שנכרת עם הבעלים, המרכז הארצי לתמיכה חקלאית או תואר משפטי אחר, או
  - ללא בעלות חוקית, למעט קרקע הנכללת במלאי הרכוש החקלאי של אוצר המדינה או בניהול יערות המדינה; במקרה זה, משלמי המסים הם, בהתאמה, יחידות ארגוניות של המרכז הלאומי לתמיכה בחקלאות ויערות המדינה".

בתורו, על פי האמנות. 3 שניות 1 לחוק המיסים והאגרות המקומיות, מס מקרקעין מחויב לשלם:

 • "בעלים של מקרקעין או בניינים, בכפוף לפסקה 3,
 • הבעלים היחיד של מקרקעין או מבנים,
 • בעל זכויות תמידי של קרקע,
 • הבעלים של מקרקעין או חלקיהם או עבודות הבנייה או חלקיהם, בבעלות אוצר המדינה או יחידת השלטון המקומי, אם ברשותו:
  - נובע מהסכם שנכרת עם הבעלים, מרכז התמיכה החקלאי הארצי או תואר משפטי אחר, למעט אנשים טבעיים המחזיקים בחצרי מגורים שאינם מהווים מקרקעין נפרדים,
  - הוא ללא כותרת חוקית, בכפוף לפסקה 2".

מס חקלאי ומס מקרקעין - סיכום

ככלל, חובת תשלום המס החקלאי מוטלת על בעלי הקרקע החקלאית, בעוד שהארנונה היא באחריות בעלי הנכסים. קבוצת הבעלים כוללת אנשים טבעיים ומשפטיים וכן יחידות ארגוניות, לרבות חברות ללא אישיות משפטית.

מס חקלאות ומס מקרקעין מחושבים מדי שנה על פי התעריפים המוכרזים על ידי רשות המסים המוסמכת. עם זאת, במס החקלאי הם מהווים בסיס לקביעת גובה החבות לשנת מס נתונה, בעוד שבמס מקרקעין הם מהווים את התעריפים המקסימליים, שכן התעריפים המדויקים נקבעים באופן פרטני על ידי עיריות. גובה המסים מחושב על בסיס שנתי, ובדרך כלל ישולם בארבעה תשלומים לכל אורך תקופתו.

הנהלת חשבונות מס חקלאות וארנונה במערכת wFirma.pl

תוכנית wFirma.pl מספקת דרך קלה ונגישה להכיר בשווי מס חקלאי וארנונה ששולם, על סמך ההחלטה שהתקבלה. לשם כך, עבור ללשונית הוצאות »חשבונאות» הוסף »מזהה פנימי.
לאחר מכן מלאו את הנתונים בפריט חשבונאות, בחרו BUSINESS COSTS ובשדה PRODUCT NAME, CHARGES OR TITLE AND PURPOSE הכנס למה מתייחסת ההוצאה ובסעיף TOTAL - מה השווי שלה.


הוצאה שתוזמנה בצורה זו תיכלל ב-KPIR בעמודה 13 - הוצאות אחרות.