קבלות פיסקליות

אתר אינטרנט

קבלה פיסקלית היא מסמך המודפס בקופות שיש להנפיק מיד לקונה מיד לאחר ביצוע העסקה.

אילו נתונים הוא צריך להכיל?

כעולה מתקנת שר האוצר מיום 28.11.08 על הקריטריונים והתנאים הטכניים בהם יש לעמוד בקופות ותנאי השימוש בהן, על הקבלה הפיסקלית המודפסת בקופה להכיל את הפרטים הבאים:

 1. שם ושם משפחה או שם הנישום, כתובת נקודת המכירה, ובמכירה שאינה קבועה - כתובת המשרד הרשום או מקום מגוריו של הנישום,
 2. מספר זיהוי המס של משלם המסים (NIP),
 3. מספר רציף של התדפיס,
 4. תאריך ושעה (שעה ודקה) של המכירה,
 5. שם הסחורה או השירות ואולי תיאור של הטובין או השירות שהוא הרחבה של שם זה,
 6. מחיר יחידה של מוצר או שירות,
 7. כמות וערך מכירה,
 8. שווי מכירה וסכומי מס לפי שיעורי מס בודדים,
 9. שווי מכירה פטור ממס,
 10. הסכום הכולל של המס,
 11. סך הסכום לתשלום,
 12. המספר הבא של הקבלה הכספית,
 13. המספר הבא של הקופה וציון הקופאי - עבור יותר מקופה אחת,
 14. לוגו פיסקאלי והמספר הייחודי של הקופה,
 15. ציון מטבע לפחות עבור הסכום הכולל לתשלום

הנפקת חשבונית מע"מ עבור הקבלה

על פי אמנות. 106 שניות סעיף 4 לחוק מע"מ, נישום שאינו חייב בהוצאת חשבוניות לאנשים טבעיים שאינם מנהלים פעילות עסקית, מחויב להוציא חשבוניות לפי בקשתו של אדם כזה.

על המוכר להנפיק חשבונית על סמך אישור מכירה שהביא הלקוח ולפי בקשתו להוציא חשבונית מע"מ במועדים המפורטים בחוק המס. לפיכך יש להוציא חשבונית כזו במידה והלקוח מבקש זאת תוך שלושה חודשים ממועד המכירה וליזם עומדים 7 ימים למלא בקשה זו.

המוכר רשאי להוציא חשבונית גם לאחר 3 החודשים האמורים, אך זוהי רצונו הטוב ולא התחייבות.

תיקון מכירות מתועד בקבלה

לקופה הרושמת אין כל יכולות טכניות לתקן את המידע השמור בזיכרון שלה.

עם זאת, יש לתקן כל טעויות או החזרות, שכן נישומים מחויבים לנהל רישומי מס בצורה מהימנה, המשקפת את הפעולות הכלכליות בפועל. על פי אמנות. 109 פסקה. 3 לחוק מע"מ, נישומים, למעט נישומים המבצעים רק פעולות פטורות ממס לפי א. 43 ו-82 שניות. 3 ופטור ממס לפי סעיף. 113 פסקה. 1 ו-9, נדרשים לנהל רישום המכיל: הסכומים האמורים בסעיף 1. 90, הנתונים הדרושים לקביעת הנושא ובסיס המס, סכום המס לתשלום, סכום מס התשומות המפחית את סכום המס לתשלום וסכום המס שישולם למס או יוחזר ממשרד זה, וכן נתונים אחרים לעריכה תקינה של הצהרת המס, ובמקרים המפורטים בסעיף. 120 פסקה 15, אמנות. 125, 134, 138 - הנתונים המפורטים בהוראות אלה הדרושים לעריכתו התקינה של החזר המס.

לסיכום - היזם מחויב לנהל פנקס תיקונים, בו יש לרשום את כל האירועים הקשורים להתאמת המחזור, כגון: החזרות סחורה, הנחות שניתנו, טעויות קופה, שעל בסיסן יוכל. להכין הצהרת מס נכונה. עם זאת, שום מעשה לא מפרט את הפורמט של רישום כזה, ולכן ניתן לשמור אותו בכל צורה שהיא.

כאמור, אין הוראות להסדיר את נושא הופעתו של מרשם התיקונים, אולם עליו להכיל לפחות את הנתונים הבאים:

 • שם (שם) הנישום, כתובתו (משרד רשום) וכתובת נקודת המכירה,
 • מספר זיהוי מס,
 • לוגו ומספר הקופה,
 • מספר קבלה לתיקון,
 • שם הסחורה,
 • סיבת התיקון והתאריך בו נעשה,
 • ערך מכירה קודמת, שיעורי מס וסכומים,
 • שווי המכירה הנוכחי (המתוקן), שיעורי המס והסכומים.

 

פטורים מחובת השימוש בקופות

כפי שנובע מהתקנות, לא כל יזם מחויב בקופה רושמת.

פטור לרוטציה

אם בשנת מס נתונה המחזור ממכירות לאנשים טבעיים שאינם מנהלים פעילות עסקית אינו עולה על 40,000.00 זלוטי (PLN 20,000.00 במקרה של נישומים שפתחו עסק השנה), אין חובה להתקין קופה רושמת. חובה כאמור נוצרת לאחר חודשיים מהיום הראשון של החודש שלאחר החודש בו הנישום חרג מהמגבלה.

אולם פטורים אלו אינם חלים על סוגי הפעילויות המפורטים בסעיף 4 לתקנת שר האוצר על קופות רושמות:

 1. משלמי מסים העוסקים במכירת גז נוזלי;
 2. למתן שירותי הסעת נוסעים סדירים ולא קבועים בתקשורת רכב, למעט ההובלה האמורה בסעיף 15 ו-16 לנספח לתקנה;
 3. במתן שירותי הובלת נוסעים ומטענים במונית;
 4. במסירה: חלקים למנועים (PKWiU 28.11.4), מנועי בעירה פנימית מהסוג המשמש להנעת כלי רכב (PKWiU 29.10.1), מרכבים לרכב מנועי (PKWiU 29.20.1), נגררים וסמי-טריילרים; מכולות (PKWiU 29.20.2), חלקים של נגררים, סמי טריילרים וכלי רכב אחרים ללא הנעה מכנית (PKWiU 29.20.30.0), חלקים ואביזרים לכלי רכב מנועיים (למעט אופנועים), שאינם מסווגים במקום אחר (PKWiU 29.32.30.0), פנימיים מנועי בוכנת בעירה בעירה פנימית מהסוג המשמש באופנועים (PKWiU 30.91.3);
 5. במשלוח:
  א) ציוד רדיו, טלוויזיה וטלקומוניקציה, למעט צינורות אלקטרונים ורכיבים אלקטרוניים אחרים וכן חלקים למכשירים והתקנים למניפולציה של קול ותמונה, אנטנות (PKWiU ex 26 ו-ex 27.90),
  ב) ציוד צילום, למעט חלקים ואביזרים לציוד צילום ואביזרים (PKWiU ex 26.70.1);
 6. לאספקת מוצרים העשויים ממתכות יקרות או בהשתתפותן של אותן מתכות, אשר מכירתן אינה יכולה ליהנות מפטור ממס האמור בסעיף. 113 פסקה. 1 ו-9 לחוק מע"מ;
 7. למסירת נתונים מוקלטים, מוקלטים או חבילות תוכנות מחשב מאוחסנות, לרבות כאלו הנמכרות עם רישיון שימוש: תקליטורים, DVD, קלטות שמע, קלטות מגנטיות (כולל קלטות וידאו), תקליטונים, כרטיסי זיכרון, מחסניות;
 8. בעת אספקת מוצרים המיועדים לשימוש, המוצעים למכירה או משמשים כדלק מנוע או כתוספים או תערובות לדלקי מנוע, ללא קשר לסמל PKWiU;
 9. למשלוח מוצרי טבק (PKWiU 12.00), משקאות אלכוהוליים בעלי אחוז אלכוהול מעל 1.2% ומשקאות אלכוהוליים המכילים תערובת בירה ומשקאות לא אלכוהוליים בעלי אחוז אלכוהול העולה על 0.5%, ללא קשר לסמל PKWiU, למעט של משלוחי סחורה, הנזכרים בפריט 42 לנספח לתקנה.

פטור אובייקטיבי

הנספח לתקנת שר האוצר מיום 26 ביולי 2010 מגדיר את סוגי הפעילויות אשר בשל עניינן אינן פטורות מחובת קופה רושמת. נוכל לפרט ביניהם:

 • שירותי פינוי וטיפול בשפכים; בוצת ביוב (PKWiU 37)
 • שירותים הקשורים לחקלאות וגידול בעלי חיים, למעט שירותים וטרינרים - למעט שירותי פרזול סוסים (PKWiU ex 01.62.10.0)
 • שירותי דואר ושליחויות - למעט שירותים להכנה ומשלוח של סחורה לפי הזמנה (PKWiU ex 53)
 • שירותי טלקומוניקציה (PKWiU 61)
 • שירותים פיננסיים וביטוחים (PKWiU 64-66)
 • מסירת נדל"ן
 • מכירת כרטיסי תחבורה אווירית וכן ארוחות וסחורות על סיפון מטוסים וכו'.