פירות כהשתתפות עצמית

מס שירות

ספקות רבים מתעוררים מרכישת פירות לעובדים וקבלנים והכללת הוצאות אלו כעלויות הניכויות במס. האם ניתן לכלול הוצאות מסוג זה בעלויות החברה?

פירות כהשתתפות עצמית

ניתן לסווג את הפרי על ידי יזמים כעלויות הניכויות במס. היזם יכול לרכוש פירות טריים לעובדים על מנת לשמור עימם על יחסים טובים ולשמור על מצבם הגופני הטוב. זה חשוב לעבודה יעילה של העובדים. ניתן להעמיד את הפירות לרשות הקבלנים גם כנשנושים במהלך פגישות.

ראשית, יש להתייחס להגדרה של עלויות הניתנות לניכוי מס. בהתאם לאמנות. 22 שניות סעיף 1 לחוק מס הכנסה, העלויות הניתנות לניכוי במס הן העלויות שהוצאו לצורך הפקת הכנסה או תרמו להבטחת מקור ההכנסה או שימורו. עלויות הניתנות לניכוי מס כוללות הן עלויות המשפיעות ישירות על רכישת ההכנסות והן את אלו שניתן להסביר באופן רציונלי כמכוונות או כמשפיעות בעקיפין על רכישת ההכנסות. עם זאת, יש צורך להדגים את הקשר הזה.

שימו לב כי הוצאות ייצוג אינן ניתנות לניכוי מס. הוצאות לרכישת מזון הכלולות בסך העלויות הניכויות במס הן כאלו שמטרתן היחידה היא ליצור תדמית מסוימת של הנישום בקרב העובדים והקבלנים. לפיכך, רכישת פירות אינה קשורה לייצוג, גם אם קבלני החברה עושים בו שימוש.

רכישת מזון ועלות השגת הכנסה

העלויות הניכויות ממס כוללות גם עלויות עובדים, הכוללות את כל ההטבות המשולמות לעובדים, המשפיעות בעקיפין על המוטיבציה לעבודה, לבריאות ולרווחה.

רכישת פירות לעובדים על ידי המעסיק עשויה להיות ביטוי למאמצים של החברה להבטיח בריאות ורווחה של עובדיה, אשר יתורגמו לשיפור אווירת העבודה ושיפור תפוקת העובדים.

הוצאות הכרוכות ברכישת פירות לצורך כיבוד לקבלנים מכוונות ליצירת תדמית טובה של החברה, אך גם ליצירת קשרים חיוביים עם קבלנים. הוצאות אלו זוכות להכרה נרחבת כביטוי של שיטות עבודה טובות ונעשה בהן שימוש נפוץ בקשרים עסקיים. כמו כן, ניתן לשקול כי ההוצאות נוצרות בהתאם להכנסה עתידית או הבטחת מקורות ההכנסה.

אין ספק לגבי רכישת קפה, חלב, מים או משקאות אחרים לעובדים. הוצאות כאלה יהוו ללא ספק עלויות הניתנות לניכוי במס. הוא נובע מסעיף 112 לפקודת שר העבודה והמדיניות החברתית מיום 26 בספטמבר 1997 בדבר הוראות כלליות בנושא בריאות ובטיחות בעבודה. על פי הוראה זו, היזם מחויב לספק לעובדים המועסקים מי שתייה. במקרה של תנאי עבודה מפרכים, עליה לספק גם משקאות אחרים שכמותם וסוגם תלויים בתנאי העבודה ובצרכים הפיזיולוגיים של העובדים.

עם זאת, רכישת ממתקים לעובדים שנויה במחלוקת רבה - מבחינה פורמלית יש לחייב הוצאות כאלה במס מצד העובד. ניתן להימנע מתשלום המס במקרה שההכנסה תהיה בלתי מוגבלת, כלומר המעסיק לא יוכל לדעת כמה עובדים בודדים אכלו.