פיצוי המתקבל במסגרת פעילות עסקית

מס שירות

בעת ניהול עסק, ישנם מצבים שונים הגורמים לאובדן או נזק. בקשר לנזק, יזמים עשויים לבקש פיצויים, כלומר פיצויים. עם זאת, איך לתת להם דין וחשבון בעסקים?

פיצויים - הם הכנסה!

סכומי הפיצוי בגין הפסד מהווים הכנסה ממס מפעילות עסקית והיא אינה פטורה ממיסוי במס הכנסה. זה חל הן על גופים משפטיים והן על אנשים טבעיים המנהלים עסק.

במקרה של יזמים שהכנסתם ממוסה בסכום חד פעמי על הכנסה רשומה, הפיצוי המתקבל חייב במיסוי של 8.5%.

הרגע בו יזמים מקבלים הכנסה במקרה של פיצוי הוא מועד קבלת הפיצוי לקופת החברה או לחשבון הבנק.

בכל הנוגע לאנשים טבעיים יש חשיבות רבה לתוכן פוליסת הביטוח, שכן ביטוח פרטי (הן רכוש והן אישי שאינו קשור לפעילות עסקית) פטור ממס הכנסה.

פיצוי - נזקי תנועה

מצב שכיח הוא שיזמים מקבלים פיצוי לכיסוי הוצאות תיקון ושיפוץ רכב.

גובה ההכנסות ממס מהפיצוי המתקבל תלוי בשאלה האם הנישומים יכולים לסווג את עלויות תיקון הרכב כעלויות הניתנות לניכוי מס. מההוראות עולה כי העלויות הניתנות לניכוי מס כוללות הפסדים הנובעים מאובדן או חיסול הרכב ועלויות תיקוניו לאחר תאונה, אם המכונית הייתה מכוסה בביטוח מרצון (AC). במצב כזה, הנישום יכלול את כל סכום הפיצויים כהכנסות ממס.

במידה והמכונית לא הייתה מכוסה בביטוח מרצון, ההכנסה היחידה תהיה עודף סכום הפיצוי על עלויות תיקון הרכב שניזוק.

פיצויים - אובדן רווחים

פיצוי בגין אובדן רווחים מגיע לנפגע אשר כתוצאה מאירועים מסוימים איבד את האפשרות לקבל הטבות מסוימות. כך, אם היזם, כתוצאה מפעולות של צדדים שלישיים, מאבד את האפשרות לקבל הכנסה מפעילות עסקית, עומדת לו הזכות לדרוש פיצויים מהאשם. הפיצוי שיתקבל בדרך זה יהווה הכנסה של היזם ממקורות אחרים, שאמורים להיכלל בספר ההכנסות וההוצאות, וכך - בהסדר המס.

תגמול מהעובדים

במצב בו עובד לא ביצע או ביצע את תפקידו באופן לא תקין, הוא עלול להיות אחראי כלכלית.

כאשר עובד גורם נזק לצד שלישי במילוי תפקידו העובד, המעסיק מכסה את העלויות הקשורות לתיקון הנזק. עם זאת, יש לזכור כי המעסיק רשאי לדרוש מהעובד פיצויים, אך הם לא יעלו על משכורת שלושת החודשים של העובד, לו היה זכאי ביום קרות הנזק.

ישנם מצבים בהם עובד אחראי לכל סכום הנזק. זה חל על נזקים:

  • שהעובד גרם בכוונה,

  • הנובע מהפקדת רכוש לעובד חובת החזרה או הסדר.

פיצוי זה קשור לפעילות העסקית המנוהלת ולכן מדובר גם בהכנסה חייבת במס.

ככלל, רוב התמורה שמקבל היזם חייבת במס הכנסה ויש לרשום בעמודה 8 בפנקס ההכנסות וההוצאות ממס.