ריבית מס פיגורים - האם תהיה עלייה?

שינוי משותף

ב-6 באוקטובר 2021 התקיימה ישיבה של המועצה למדיניות מוניטרית. לראשונה מזה מספר שנים הוחלט להעלות את הריבית. האם עקב כך הריבית על פיגורים במס תגדל? בואו לבדוק מה תגרום העלאת הריבית!

כמה יהיו הריביות החדשות?

המועצה למדיניות מוניטרית קבעה העלאת ריבית. השינוי נכנס לתוקף ב-7 באוקטובר 2021. הטבלה שלהלן מציגה מהן הריביות החדשות:

שער ריבית

גובה הריבית

שיעור התייחסות NBP

0,5%

שיעור ההפקדה

0,00%

שיעור הנחה מחדש

0,51%

אחוז הנחה

0,52%

שיעור לומברד

1,00%

ריבית על מס פיגורים

הריבית על פיגורים חלה על אותם נישומים שלא עמדו במועדי המס החלים. הסכום שלהם מחושב על בסיס שיעור הלומברד. ריבית מס פיגורים מחושבת לפי הנוסחה:

2 x שיעור לומברד + 2%, כלומר 2 x 1.00% + 2% = 4%

האם הריבית על פיגורים במס תהיה נמוכה יותר?

בהתאם לאמנות. 56 § 1 לפקודת המס: "שיעור ריבית האיחור בתשלום שווה לסכום של 200% מהריבית הבסיסית על הלוואת הלומברד, שנקבעה בהתאם להוראות הבנק הלאומי של פולין, ו-2%, אך שיעור זה לא יהיה נמוך מ-8%". כך שהריבית על פיגורים לא תשתנה ועדיין תהיה 8%. גם הריבית המופחתת של 50% והריבית המוגדלת של 150% לא ישתנו.

ריבית מס פיגורים החלה מיום 01/01/2016

ריבית

ריבית מופחתת 50%

ריבית גבוהה יותר 150%

8,0%

4,0%

12,0%