אחריות החברה בחלוקה - האם זה אפשרי?

שֵׁרוּת

עקרונות אחריות בעלי המניות כפופים להוראות ספציפיות של קוד החברות המסחריות. הרבה בעניין זה תלוי בסוג החברה הנתונה (שותפות או הון), אך הוראות חוזיות מפורטות חשובות לא פחות. אולם מהי אחריותה של החברה המחולקת - והאם היא קבילה בכלל?

מהי חברה מחולקת?

חברות הון, הכוללות חברות בערבון מוגבל וחברות מניות, יכולות להתחלק לשתי חברות או יותר. החריגים לכלל זה הם חברות הון בפירוק, פשיטת רגל וחברות מניות במצב בו הון המניות שלהן לא כוסה במלואו - לא ניתן לחלקן.

החלוקה של חברה מורכבת למעשה מהעברת נכסי חברה קיימת בחלקים לחברות אחרות (קיימות או שהוקמה לאחרונה). החברה שממנה מועבר הנכס לחברות אחרות מכונה החברה המפוצלת.

עקרונות אחריות ב-sp.z o.o.

חברה בערבון מוגבל היא ישות משפטית נפרדת (אדם משפטי).לפיכך, המשמעות היא שהיא אחראית להתחייבויותיה בפני עצמה, וכן עשויה לרכוש זכויות, לתבוע ולהיתבע מטעמה.

אחריות החברה בערבון מוגבל זה קורה, ככלל, רק ביחס לחברה עצמה. עם זאת, קיים חריג לכלל זה - בהתאם לסעיף. סעיף 13 לחוק החברות המסחריות, החברה והאנשים הפועלים מטעמה אחראים ביחד ולחוד להתחייבויות של חברת הון תחת ארגון.

עקרונות אחריות בחברת מניות

עקרונות האחריות בחברת מניות דומים לאלה במקרה של חברה בערבון מוגבל. גם כאן אנו בקשר עם גורם משפטי האחראי להתחייבויותיו באופן עצמאי ומלא.

חברת מניות אחראית על כל נכסיה, כאשר בעלי המניות מסתכנים רק בתרומתם.

עקרונות האחריות של החברה המחולקת

עם זאת, הבה נבחן מהם כללי האחריות במקרה של חלוקת החברה. במידה וקיים סילוק חלקי של נכסים – העברתם לחברה חדשה או לחברות קיימות, הופך חשוב מאוד לקבוע את היקף האחריות להתחייבויות הקיימות של החברה המחולקת. לא פחות חשוב לציין מי אחראי לחובות החברה - החברה המוכרת את הנכס או החברה הרוכשת אותו?

בהתאם לתקנות החלות, החברות הרוכשות או החברות החדשות שהוקמו בקשר עם החלוקה יכנסו לזכויות וחובות של החברה המחולקת המפורטות בתכנית החלוקה ביום החלוקה או במועד החלוקה. מהאמור לעיל עולה כי אחריות מלאה להתחייבויות החברה המחולקת נופלת ממועד החלוקה רק לחברות המשתלטות על נכסיה של חברה אחרת. עם זאת, זה לא המקרה - והכל הודות לתיקון מרץ 2019. סעיף 546 § 1 לקוד החברות המסחריות
החברה המחולקת ושאר החברות שאליהן הועברו נכסי החברה המחולקת אחראיות ביחד ולחוד למשך 3 שנים ממועד ההודעה על החלוקה להתחייבויות שנקבעו בתכנית החלוקה לחברה הרוכשת או לחברה החדשה שהוקמה. . התחייבות זו מוגבלת לשווי הנכסים נטו שהוקצו לכל חברה בתכנית החלוקה". לפיכך, אחריותה של החברה המחולקת אפשרית על יסוד התקנה הנ"ל - החברה אחראית להתחייבויותיה הקיימות ביחד ולחוד עם החברה הרוכשת או החדשה שהוקמה.

דוגמה 1.

חברה X היא חברה בערבון מוגבל עם התחייבויות של 10,000 PLN. ב-4 בנובמבר 2019 פוצלה החברה לשלוש חברות חדשות בערבון מוגבל. (חברה א', חברה ב', חברה ג'). עד 4 חברות אחראיות ביחד ולחוד להתחייבויות של חברה X - חברה X, חברה א', חברה ב' וחברה ג'.

מהי אחריות ביחד ולחוד?

אחריות החברה המחולקת הינה אחריות ראשית לחוד. בפועל, המשמעות היא שלנושה של החברה המחולקת יש זכות לדרוש את הביצוע מהחברה שבחר (החברה המחולקת או זו שמשתלטת על נכסי החברה המחולקת).

בזמן הפיצול אין חשיבות להקצאת התחייבות נתונה לחברה המקורית (זו שנקלעה לחובות לפני הפיצול). חברה זו אחראית באותה מידה כלפי החברות המשתתפות בחלוקה (הן משתלטות על נכסי החברה המחולקת). בידי הנושה איזו חברה תצטרך לעמוד בהתחייבות - מותר שכל החברות יצטרכו לעשות כן.

אחריות ביחד ולחוד פירושה שכל אחד מהחייבים נושא באחריות מלאה להתחייבות נתונה וזה רק בידי הנושה מי בדיוק יצטרך לפרוע את החוב.

אחריות מוגבלת של החברה המחולקת

אחריות ביחד ולחוד המוטלת על החברה המחולקת והחברות המופרדות הוגבלה בזמן - היא נמשכת לכל היותר 3 שנים ממועד ההודעה על החלוקה. לאחר תקופה זו, תפקע חבות כזו והחברות המסובבות לא יהיו אחראיות להתחייבויות החברה המחולקת.

רגולציה כזו אינה משתלמת לנושה של החברה המחולקת. חלוקת חברות מתרחשת לרוב כאשר גוף נתון נקלע לבעיות פיננסיות ונאלץ להעביר את נכסיו לחברות אחרות. אם הנושה של החברה המחולקת לא תובע למילוי התחייבותו תוך 3 שנים מההודעה על חלוקת החברה החייבת, הוא מסתכן במחדל חוב מוחלט (החברות שהופרדו לאחר מועד זה אינן אחראיות עוד התחייבויות קודמו, בעוד שהחברה המחולקת לרוב אין עוד נכס שממנו יוכל הנושה להסתפק).

הגבלת אחריותה של החברה המחולקת באה לידי ביטוי בהיבט אחד נוסף – הוא טווח המכסות. החברות המחולקות ומפוצלות אחראיות לחובות בכל נכסיהן, אך רק עד לסכום הנכסים נטו שהוקצו לחברה נתונה המשתתפת בתכנית החלוקה.

כיצד לקבוע את הערך הזה? אנחנו עושים את זה על בסיס אמנות. 534 § 2 נקודה 3 לקוד החברות המסחריות - על בסיס הערכת השווי של נכסי החברה לחלוקה, ערוך לצורך החלוקה.

הגבלת גובה האחריות עשויה להוות פתרון אידיאלי לחברות המשתלטות על נכסי החברה המחולקת. אם השווי הנכסי הנקי שלהן שווה לאפס או קטן מאפס, חברות אלו לא יהיו אחראיות בפועל להתחייבויות החברה המחולקת. מאידך גיסא, אחריות זו תישאר כולה אצל החברה המחולקת, ומנכסיה יוכל הנושה לתבוע סיפוק.

דוגמה 2.

חברה X היא חברה מחולקת - נכסיה יועברו ל-2 חברות קיימות כבר - A ו-B. לחברה X יש התחייבויות שטרם שולמו בסך של 100,000 PLN. בתכנית החלוקה שווי הנכסים המוקצים לחברה א' ולחברה ב' שווה ל-0. נושי חברה X לא יוכלו לדרוש מילוי תביעותיהם מחברה א' או חברה ב' (רק יוכלו לעשות זאת מחברה X, שבמקרה זה היא חברה מחולקת).

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

התחייבויות של נושי החברה המחולקת

אין משמעה של זכאותם של נושי החברה המחולקת כי הם רשאים לדרוש מילוי ההתחייבות מכוח הדין עצמו. על מנת לממש את תביעותיהם בהצלחה, בין אם מהחברה המחולקת או מחברות הספין-אוף, הנושים צריכים לנקוט פעולה כלשהי.

ראשית, על הנושה של החברה המחולקת להגיש תביעה להבטחה - הוא עושה זאת כנגד חלוקת החברה בתקופה שמיום פרסום תכנית החלוקה ועד להכרזה על חלוקת החברה.

לאחר מכן, על הנושה להסתבר כי החלוקה שנעשתה עלולה לסכן את סיפוק תביעתו – די בכך שיציג את המסמכים ושאר האמצעים הדרושים לשם כך.

רק לאחר עמידה בתנאים הנ"ל, רשאי הנושה לדרוש הקמת ערובה מתאימה, כגון:

  • להבטיח,

  • שטר חוב,

  • ערבות בנקאית,

  • ביטוח,

  • משכון רשום,

  • משכנתא,

  • לְהַעֲבִיר,

  • העברת בעלות לביטחון.

הבטחונות ניתנים על ידי החברה שציינה הנושה - בהתאם לעקרונות שנדונו לעיל, ייתכן ומדובר בחברה מחולקת וכן חברות המשתתפות בחלוקה.

אחריות החברה המחולקת

אחריות להתחייבויות במקרה של חלוקת החברה מותרת על פי דין - במקרה זה, החברה המחולקת והחברות המשתלטות על נכסיה של קודמתן אחראיות ביחד ולחוד לחובות.