ניכוי מע"מ - איך עושים את זה ובאיזה תקופה?

מס שירות

אם נישום פעיל רכש טובין או שירותים, והרכישה שימשה לפעילויות שבוצעו על ידו כפופות למע"מ, יש לו זכות לנכות מע"מ - הנובע ישירות מ-Art. 86 שניות 1 לחוק מע"מ. לכן, כדאי לדעת באיזו תקופה ניתן לנכות מע"מ ואילו שינויים הקשורים לכך מכניסים מע"מ SLIM 2. המאמר יעסוק גם בסוגיית, בין היתר, כיצד לנכות מע"מ במקרה של קבלת חשבונית מתקנת, בשיטת מע"מ מזומן או הוצאת חשבונית מע"מ RR.

ניכוי מע"מ - מידע בסיסי

הזכות להפחית את סכום המס המגיע בגובה מס התשומות קמה בפשרה לתקופה שבה קמה חובת המס מצד המוכר בגין הטובין והשירותים שנרכשו או מיובאים על ידי הנישום בהתאם לאמנות. . 86 שניות סעיף 10 לחוק מע"מ, אך לא מוקדם מהתקופה בה התקבלה החשבונית. אם הנישום לא יפחית את סכום המס המגיע תוך התקופה האמורה, ככלל, הנישום רשאי לנכות מע"מ בדוח המס:

 • לאחת משלוש תקופות החיוב הרצופות - במקרה של סילוק חודשי;

 • לאחת משתי תקופות החיוב הרצופות - במקרה של סילוק רבעוני.

ככלל, חובת המס מול המוכר (בהתאם לכלל) נוצרת במועד האספקה, ביצוע השירות או קבלת התשלום - תלוי איזה מהאירועים התרחש ראשון. מבחינת הקונה המשמעות היא שבאופן עקרוני זכות הניכוי תחול לאחר קבלת הסחורה או השלמת השירות, אך לא מוקדם ממועד קבלת החשבונית.

דוגמה 1.

גב' גרז'ינה היא משלמת מע"מ פעילה (סילוק חודשי) והיא רכשה מחשב לעסק שלה.היא קיבלה מהמוכר חשבונית עם תאריך הנפקה ביום 25.9.2021 (גם אותה קיבלה באותו יום) ותאריך המכירה ב-23.9. באיזו תקופה תוכל הגברת גרז'ינה לנכות מע"מ?

גב' גרז'ינה תוכל לנכות מע"מ ב-25 בספטמבר 2021. אם לא תנכה מע"מ בתקופה זו, היא תוכל לבצע את הניכוי בחודשים אוקטובר, נובמבר או דצמבר.

דוגמה 2.

מר קשישטוף הוא נישום פעיל במע"מ (התחשבנות רבעונית), הוא מקבל חשבוניות על משלוחי סחורה מדי חודש. לאחרונה קיבל לידיו חשבונית עם תאריך הנפקה ביום 10.9.2021 (גם אותה קיבל באותו יום) ותאריך המכירה ב-20.9. באיזו תקופה יוכל מר קשישטוף לנכות מע"מ?

מר קשישטוף יוכל לנכות מע"מ לא מוקדם מה-20 בספטמבר 2021. זאת בשל העובדה שבאותו יום תיווצר חובת מס מול המוכר. אם לא יעשה זאת בתוך המועד המצוין, יוכל לבצע את הניכוי ברבעון הרביעי של 2021 או ברבעון הראשון של 2022.

ראוי להזכיר כי הארכת ניכוי המע"מ לשלוש תקופות סילוק רצופות (במקרה של יישוב מע"מ חודשי) הוכנסה על ידי SLIM VAT. בעבר, כלומר עד 31 בדצמבר 2020, היו שתי תקופות התיישבות.

חשבונית טרום עסקה וניכוי מע"מ - הוראות מיוחדות

כמתואר בפסקה הקודמת, להוצאת חשבונית לפני המכירה עשויה להיות השפעה על ניכוי המע"מ אצל הקונה. הקונה רשאי לנכות מע"מ בהסדר עבור התקופה בה קמה חובת המס בגין הטובין והשירותים שנרכשו או יובאו על ידי הנישום. הגורם המרכזי כאן הוא "חובת המס", כי במקרים מיוחדים היא נוצרת במועד החשבונית. המצבים בהם נוצרת חובת המס במועד ההנפקה מתוארים על ידי המחוקק באמנות. 19א פסקה. 5 נקודות 3 ו-4 לחוק המע"מ והן:
מתן שירותי בנייה או בנייה והרכבה;

 • משלוח ספרים מודפסים, למעט מפות ועלונים - ועיתונים, מגזינים ומגזינים מודפסים, למעט אספקת סחורה האמורה באמנות. פסקה 7א. 1 ו-2, שנעשו לנישום המקל על אספקת טובין ועל ידי אותו נישום;
 • פעילות המורכבת מהדפסת ספרים - למעט מפות ועלונים - ועיתונים, מגזינים ומגזינים, למעט שירותים להם אמנות. 28ב, שהם יבוא שירותים;
 • אספקת חשמל, אנרגיית חום או קירור וגז קו;
 • מתן שירותים:
  • תקשורת;
  • רשום בפריט 24–37, 50 ו-51 לנספח 3 לחוק;
  • שירותי השכרה, השכרה, השכרה או שירותים דומים;
  • הגנה על אנשים ושירותי אבטחה, פיקוח ואחסון רכוש;
  • שירותים משפטיים ומשרדיים קבועים;
  • חלוקת חשמל, חום או קירור וגז קווי.

לפיכך, כאשר הנישום מקבל חשבונית רכישה המתעדת את המכירה העתידית ושייכת לקטלוג הנ"ל, נוצרת חובת המס במועד הנפקתה. המשמעות היא שהנישום יוכל לנכות מע"מ ממועד קבלת החשבונית, גם אם זה התקיים לפני המכירה.

דוגמה 3.

הנישום קיבל חשבונית בגין חכירת הרכב שהוצאה ביום 15 באוקטובר 2021, עם תאריך המכירה ב-25 באוקטובר. באיזו תקופה הוא יוכל לנכות מע"מ?

חובת המס מצד המוכר קמה במועד החשבונית, קרי 15 באוקטובר, בשל העובדה שהמכירה נוגעת לשירות ליסינג. לנישום תהיה הזכות לנכות מע"מ במועד קבלת החשבונית או באחת משלוש תקופות החיוב הרצופות אם הוא מבצע חישובים חודשיים, או שתיים אם הוא מבצע חישובים רבעוניים. תאריך המכירה אינו רלוונטי במקרה זה.

ניכוי מע"מ תשומות בתיקון ההחזר

אם הנישום לא ניכה מע"מ בתקופה הרלוונטית, אזי כדי שיוכל לממש זכות זו, עליו להגיש תיקון של ההצהרה (בתיק JPK_V7 יש לתקן את חלק ההצהרה והרישום) לתקופה ב שקיבל את החשבונית או - מיום 1.10.2021 בקשר לרישום SLIM VAT 2 - ניתן תיקון לנכות מע"מ באחת מתקופות הפשרה בהן ניתן היה לנכות מע"מ. חשוב לציין, לתיקון קובץ JPK_V7 אין צורך לצרף נימוק כתוב להגשת התיקון.

בהתאם לאמנות. 86 שניות סעיף 13 לחוק מע"מ, בעת ביצוע תיקונים בדוח המס המקורי, זכותו של הנישום לנכות מע"מ עד 5 שנים אחורה.

דוגמה 4.

גב' אלישיה מסדירה מע"מ על בסיס חודשי. היא רכשה שירות שיווק באוקטובר 2021 וכך קיבלה חשבונית המתעדת זאת ב-14 באוקטובר 2021. היא שכחה לנכות מע"מ ונזכרה בזה רק במרץ 2022. באיזו תקופה הוא יוכל לנכות מע"מ?

בשל העובדה שהרכישה התרחשה לאחר שינוי התקנות עקב SLIM VAT 2, לגב' אליצ'ה יש זכות לנכות מע"מ במסגרת תיקון תיק JPK_V7 לתקופה של אוקטובר, נובמבר או דצמבר 2021 או ינואר 2022. לכן, גברת אליצ'ה חופשית מהבחינה הזו ויכולה לבחור באיזה חודש היא רוצה לעשות זאת.

חשבונית תיקון ותאריך ניכוי מע"מ

אם החשבונית המתקנת שהתקבלה היא "חיובית" (מה שנקרא תיקון הגדלה), אזי ניכוי המע"מ מתבצע על פי הכלל, כלומר בפשרה לתקופה בה קמה חובת המס לטובין ולשירותים שנרכשו או מיובאים על ידי הנישום, אך לא מוקדם מהתקופה בה התקבלה החשבונית המתקנת. בעיקרון, ניכוי המע"מ מתרחש במועד קבלת החשבונית המתקנת או בשלוש תקופות סילוק רצופות, אם הנישום מחויב חודשי, או בשניים, אם הוא מחויב רבעוני.

במידה והחשבונית "במינוס" (מה שנקרא תיקון כלפי מטה), ניכוי המע"מ מתבצע במועד קבלת תיעוד המאשר את ההסדרים ועמידה בתנאי התיקון. ההזנה מתבצעת על בסיס החשבונית המתקנת שהתקבלה. אולם במידה והרוכש לא יקבל אותו, יהיה עליו להפחית מע"מ במועד קבלת התיעוד הנ"ל. הפחתה זו בקובץ JPK_V7 מסומנת בסימן "WEW" בשל העובדה שאין לרוכש חשבונית מתקנת. חשוב לציין שקבלת התיקון לאחר מכן אינה מחייבת את תיקון הרישום ברישומים – במקרה זה הבסיס הוא התיעוד הקובע את תנאי התיקון.

במקרה של תיקונים "שליליים", אין העברת הפחתת המע"מ לתקופות חשבונאות עוקבות.

דוגמה 5.

ב-16 באוקטובר, מצא מר ולדיסלב את ממצאי התיקון וכך, במסגרת הדיוור, הוא השיג תיעוד המאשר זאת. עד 20 באוקטובר הוא לא קיבל תעודת זיכוי. האם מר ולדיסלב יכול להפחית את מע"מ התשומות על בסיס תעודה מזהה פנימית שהונפקה בקשר לתיעוד שברשותו?

כן, כי במצב זה התיעוד עצמו ובכך המסמך הפנימי שהוצא לו מתירים הפחתת מע"מ תשומות. יש לבצע את הערך ב-16 באוקטובר ולסמן ב-"WEW" בקובץ JPK_V7.

דוגמה 6.

מר ולדיסלב מדוגמה 5, לעומת זאת, קיבל חשבונית מתקנת ב-25 באוקטובר. באיזה תאריך עליו לבצע את הפחתת המע"מ?

למרות שמר ולדיסלב קיבל את החשבונית ב-25 באוקטובר, עליו להפחית את המע"מ ב-16 באוקטובר 2021, כלומר במועד בו השיג את התיעוד המאשר את תנאי התיקון.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

חשבונית מע"מ RR - ניכוי מע"מ ע"י הקונה

חשבונית מע"מ RR מונפקת כאשר מוכר השירותים הוא חקלאי בתעריף אחיד והקונה הוא משלם מע"מ פעיל. מכירה כזו צריכה להיות מתועדת על ידי קונה הסחורה והשירותים. החזר מס חד פעמי רשאי לקזז על ידי הקונה עבור התקופה בה ביצע הנישום את התשלום. עם זאת, עליו לעמוד בתנאים הבאים, כמפורט בסעיף. 116 שניות 6 לחוק מע"מ:

 • תשלום סכומים המגיעים לתוצרת חקלאית נעשה לחשבון הבנק של החקלאי בתעריף קבוע או לחשבונו באיגוד החיסכון והאשראי השיתופי שהוא חבר בה;

 • המוצרים החקלאיים הנרכשים היו קשורים להספקה החייבת במס;

 • המסמך המאשר את תשלום הסכומים המגיעים לתוצרת חקלאית יכלול את מספר ומועד הוצאת החשבונית המאשרת רכישת מוצרים אלו, או החשבונית המאשרת רכישת תוצרת חקלאית מספקת את נתוני הזיהוי של המסמך המאשר את התשלום.

בהקשר לאמור לעיל, בהתקיים התנאים הנ"ל, עומדת לרוכש הזכות לנכות מע"מ במועד קבלת החשבונית או במועד בו נוצרת חובת המס. אם הוא לא מנכה מע"מ בתוך תקופה זו, אז הוא יכול לעשות זאת בדרך כלל בתוך שלוש תקופות סילוק רצופות, אם הוא מחויב חודשי, או בשניים, אם הוא מחויב רבעוני.

ניכוי מע"מ מחשבוניות של נישומים קטנים (בשיטת מזומן)

בהתאם לאמנות. 86 שניות סעיף 10ה לחוק מע"מ, הזכות לניכוי מע"מ הנגבים על ידי נישומים קטנים המבוססים על מזומן קמה לא מוקדם מהתקופה בה משלם הנישום עבור סחורות או שירותים. לפיכך, אם נישום המסדיר בשיטת מזומן מקבל חשבונית, אזי כל עוד אינו משלם אין הוא זכאי לנכות מע"מ. אם הנישום לא מנכה מע"מ במועד התשלום, הוא יכול בדרך כלל לנכות מע"מ בשלוש תקופות חיוב רצופות בחיוב חודשי, או שתיים בחיוב רבעוני.

אם הנישום לא מסתפק בשיטת המזומן ומקבל חשבונית המסומנת "שיטת מזומן", הוא רשאי לנכות מע"מ לא מוקדם מהתקופה בה שילם עבור החשבונית. אז, באותו אופן כאילו היית מחייב בשיטת מזומן. בנוסף, בקובץ JPK_V7, יש לסמן חשבונית כזו בסמל "MK".

דוגמה 7.

גב' מריולה קיבלה חשבונית עם ההערה "שיטת מזומן" ב-14 בספטמבר 2021. זה לא שילם עד 2 באוקטובר 2021. מתי היא תוכל לנכות מע"מ?

למריולה תהיה הזכות לנכות מע"מ במועד תשלום החשבונית, כלומר 2 באוקטובר 2021, או בשלוש תקופות חיוב עוקבות אם היא מבצעת חישובים חודשיים, או בשניים, כאשר היא מבצעת חישובים רבעוניים.

ניכוי מע"מ במערכת wFirma.pl

הנישום במע"מ יכול לשלוט בקלות על ניכוי המע"מ הודות למערכת wFirma.pl. יש שדה תאריך הזמנה למע"מ, שבזכותו ניתן לציין בדיוק את התקופה בה הנישום רוצה לנכות אותו. להוספת הוצאה במערכת יש להיכנס ללשונית: הוצאה »חשבונאות» הוסף »חשבונית מע"מ. בחלון הוספת הוצאות הזינו את נתוני הקבלן, מלאו את התאריכים הנדרשים ומספר החשבונית. ערך המפתח למע"מ הוא תאריך חשבונאות המע"מ, כי בו תירשם החשבונית בפנקס המע"מ של רכישות. בנוסף, יש לבחור את סוג ההוצאה הנכון.

לאחר השמירה, החשבונית תירשם אוטומטית לעמודת KPiR המתאימה - בתאריך הרישום ל-PIT, וגם לפנקס מע"מ הרכישה - בתאריך הרישום למע"מ.