ניכוי מע"מ ברכישת בגדי עבודה

מס שירות

יזמים רוכשים לרוב בגדי עבודה. חלקם עושים זאת כי הם מחויבים לעשות זאת על פי חוק, אחרים עושים זאת בהתנדבות. אולם בכל אחד מהמצבים הללו, האם היזם זכאי לניכוי מע"מ ברכישת בגדי עבודה? אנחנו עונים למטה.

זכות ניכוי מע"מ בהתאם לתקנון

על פי אמנות. סעיף 86 לחוק מע"מ, לנישום הזכות לנכות מע"מ תשומות על רכישת סחורות ושירותים ככל שטובין ושירותים אלה משמשים לביצוע פעולות חייבות במס.
לפיכך, על מנת שניתן יהיה לנכות מע"מ על חשבוניות רכישה, חייב להיות קשר בין רכישת סחורות ושירותים לבין הפעילות החייבת במע"מ. הקשר עשוי להיות ישיר או עקיף.

עלויות ישירות ועקיפות

עלויות ישירות הן עלויות אשר, אם נוצרו, הניבו ישירות הכנסה ספציפית. במילים אחרות, עלויות ישירות הן אלו שניתן לקשור להכנסה ספציפית. אלה כוללים, למשל, רכישת מוצרים מסחריים או חומרים בסיסיים.
בתורן, עלויות עקיפות כוללות הוצאות שאין להן השפעה ישירה על ההכנסות, כגון דמי ליסינג, שירותים או השכרת משרדים.
עם זאת, יש לזכור כי המחוקק לא הגדיר את המושג עלויות ישירות ועקיפות. לפיכך, מחובתו של הנישום לחלק את העלויות להוצאות ישירות ועקיפות, תוך התחשבות בספציפיות ובאופי העסק.

ניכוי מע"מ ברכישת בגדי עבודה שרכש היזם

במצב בו בגדי העבודה שנרכשו לעובדים ישמשו בפעילויות החייבות במס, היזם יהיה זכאי לניכוי מע"מ מהחשבוניות לרכישת בגדי עבודה.
אישור האמור לעיל הינו הפרשנות הפרטנית שניתנה על ידי מנהל לשכת המסים בבידגושץ' מיום 7.7.2016, מס' ITPP1 / 4512-226 / 16 / ב"ש, בה שואל המבקש לגבי אפשרות ניכוי מע"מ על רכישת בגדי עבודה עבור העובד. מרשות המסים נמסר בתגובה:
... יצוין כי בעוד שהלבוש (ז'קט) והנעליים כאמור מהווים ביגוד עבודה או מגן, והעובד משתמש בהם בפועל רק לצורך ביצוע עבודה, יצוין כי מאחר ורכישה זו קשורה לעסק. פעילות במכירות חייבות במס, היא זכאית לנכות מס תשומות, ככל האמור באמנות הנ"ל. 86 שניות 1 לחוק, בהנחה שאין הנחות שליליות האמורות בסעיף. 88 לחוק.

בהקשר לאמור לעיל, אם נישום מבצע פעילות חייבת במע"מ, עקרונית הוא זכאי לניכוי מע"מ ברכישת בגדי עבודה. אם הנישום מבצע פעולות הפטורות ממע"מ או שאינן חייבות במס זה, ניכוי המע"מ ברכישת בגדי עבודה אינו זכאי, ככלל.