הפסדים משנים קודמות כדרך להפחתת מס!

מס שירות

יזמים רבים בתחילת ניהול העסק, בין אם בצורת בעלות יחידה ובין אם בצורת שותפות (למשל שותפות אזרחית), אינם מרוויחים, אלא מציגים הפסד. מצב כזה עשוי להתרחש במשך מספר חודשים ואף מספר שנים. מה לעשות במקרה כזה? האם ניתן לנכות הפסדים משנים קודמות בשנים שלאחר מכן, כאשר הנישום כבר מניב רווחים? אנחנו עונים במאמר.

היכן ניתן למצוא את סכום ההפסד משנים קודמות?

אנו מדברים על הפסד כאשר בשנת מס נתונה סכום העלויות הניתנות לניכוי מס עולה על סכום ההכנסות שהושגו.

את גובה ההפסד משנים קודמות מהפעילות העסקית המנוהלת ניתן למצוא בדוחות המס השנתיים של השנים הקודמות.

להוריד:

pdf
ניכוי הפסדים משנים קודמות בדוח השנתי - חוברת KIS.pdf תיאור: השלמה ידנית

יזמים המסדירים חשבונות על פי עקרונות כלליים, הגשת החזר מס שנתי בטופס PIT-36, סכום ההפסד לשנה נתונה לניכוי באחת מ-5 השנים הבאות ניתן למצוא בעמוד השני של ההצהרה, ב. חלק ה.1, בתחומים הנוגעים להפסדים מפעילות כלכלית שאינה חקלאית (שדה מספר 80).

נישומים המסדירים מס הכנסה לפי כללי המס השטוח, הגשת דו"ח שנתי בטופס PIT-36L, סכום ההפסד ניתן למצוא בעמוד הראשון של ההצהרה, בחלק ד' שדה 25, המתייחס ל- הפסד מפעילות כלכלית שאינה חקלאית.

הסדר הפסדים משנים קודמות בדוח המס השנתי

חוק מס הכנסה באמנות. 9 שניות סעיף 3 קובע כי נישום שנגרם לו הפסד בשנת מס נתונה רשאי לנכותו מההכנסה בחמש שנות מס עוקבות - ובלבד שההפסד משנים קודמות יקטין את ההכנסה מאותו מקור ממנו נגרם לנישום את ההפסד. כלל נוסף לניכוי הפסד הוא כי:

  • בגין הפסד שנגרם עד שנת 2018 באופן חד פעמי, בחישוב שנתי אחד, ניתן לנכות עד 50% מההפסד עבור כל אחת מחמש השנים הקודמות בהן התרחש.
  • עבור ההפסד שנבע משנת 2019 (כלומר, למשל, עבור ההפסד משנת 2019 המוצג בדוח המס השנתי לשנת 2020 שהוגש בשנת 2021):
    • פעם אחת, בהסדר שנתי אחד, ניתן לנכות מקסימום 50% מההפסד עבור כל אחת מחמש השנים הקודמות שבהן הוא התרחש, או,
    • יש להפחית הכנסה חד פעמית שהתקבלה ממקור זה באחת מחמש שנות המס הבאות ברציפות בסכום שלא יעלה על 5,000,000 PLN. הסכום הנמוך (מעל הגבול האמור) כפוף לסילוק בשאר השנים של תקופת חמש שנים זו, אולם סכום ההפחתה בכל אחת משנים אלו לא יעלה על 50% מסכום הפסד זה.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

דוגמה 1.

מר יאן נובאק השיג את התוצאות הבאות מפעילותו בשנים בודדות:

2016 - הפסד של 6,000 PLN

2017 - הפסד של PLN 3,000

2018 - הכנסה PLN 15,000

2019 - הכנסה של 20,000 זלוטי

בהתאם לתקנות החלות, בפשרה השנתית לשנת 2019, מר יאן רשאי לנכות מהכנסתו בהתאמה 50% מההפסד משנת 2016 (3,000 PLN) ו-50% מההפסד משנת 2017 (1,500 PLN). אם בשנים הבאות מר יאן ירוויח הכנסה, הוא רשאי להסדיר את יתרת ההפסד.

בדוח המס השנתי PIT-36, המיועד לנישומים המתיישבים על פי עקרונות כלליים, יש לרשום בעמוד השלישי של דוח המס, בחלק ו' את סכום ההפסד משנים קודמות שברצוננו לנכות מההכנסה בשנה מסוימת. - ציין את מקור ההפסד ואת הסכום - בשדה מספר 190.

לעומת זאת, בהצהרת PIT-36L המיועדת לנישומים המסדירים את מס ההכנסה שלהם על בסיס קו ישר, יש לרשום את סכום ההפסד משנים קודמות בעמוד הראשון של ההצהרה בחלק ה' - הוא הכרחי לספק את מקור ההפסד והסכום - בשדה מספר 34.

סילוק ההפסד משנים קודמות במקדמות מס הכנסה שוטפות

חוק מס הכנסה אינו מפרט אם יש להסדיר את ההפסד משנים קודמות רק בדוח השנתי, ולכן נכון יהיה להפחית את ההכנסה מהחודשים השוטפים בשווי ההפסד שיש לנכות בשנה נתונה. .

עמדה זו מאושרת על ידי מנהלי לשכות המס בפרשנויות הפרטניות שניתנו. אחד מהם הוא פסק הדין הפרטני מיום 9 באוגוסט 2011 (מספר אסמכתא IPTPB1 / 415-42 / 11-2 / ASZ), שניתן על ידי מנהל לשכת המס בלודז', אשר קבע:

"התקנות המסדירות את סילוק הפסדים בשנים הבאות אינן מציינות אם יש לבצע הסדר כזה רק לאחר תום שנת מס נתונה או במהלכה. משכך, בהעדר תקנות מפורטות בעניין זה, יש להניח כי ניתן להסדיר הפסד זה הן במהלך שנת המס והן לאחר סיומה, והבחירה בשיטה המתאימה נתונה לשיקול דעתו של הנישום.

אם הנישום, למרות ניכוי חלק מההפסד משנים קודמות במהלך שנת המס מההכנסה השוטפת (מקדמה), בסילוק הסופי לאותה שנת מס, הוא לא הניב הכנסה, אלא הפסד, ולכן לא יהיה. יכול ליהנות מהניכוי, לא הוא מפסיד את סכום ההפסד ש"שילם מראש". ניתן לנכות סכום זה בשנות המס שלאחר מכן".

הפסדים משנים קודמות - סגירה או השעיה, ולאחר מכן חידוש הפעילות

כיצד, אם כן, להתמודד עם הפסד במצב בו הנישום סוגר או מפסיק את פעילות העסק? בעת סגירה ופתיחה מחדש של עסק, או השעייתו וחידושו, התקופה של 5 שנים להסדרת ההפסד שנגרם לוקחת בחשבון את התקופה שבה העסק הושעה או נסגר. לאחר פתיחה מחודשת וניהול פעילות עסקית, לנישום שמורה הזכות להסדיר את ההפסד משנים קודמות באותם תנאים שהיו לו אילולא סגר את העסק - כלומר הלכת 5 השנים ממשיכה לחול. אותו הדבר צריך להיעשות כאשר הפעילויות מושעות ולאחר מכן מתחדשות.