סניף ונציגות החברה - במה זה שונה?

שֵׁרוּת

לכל חברה מסחרית חייב להיות המטה שלה – כאן נמצא מרכז הניהול וקבלת ההחלטות. כמובן שחברות עשויות להיות שונות, זה חל גם על גודלן והיקף הפעילות שלהן. במקרה של גופים גדולים, הם עשויים לפעול באמצעות הסניפים והנציגויות שלהם. האם הסניף והנציגות של החברה הם אותם מושגים? אנחנו עונים בכתבה!

משרד החברה

התקנות הנוכחיות מחייבות שלכל חברת שותפות וחברת הון יהיה משרד רשום. למעשה, מושג זה הוגדר לא בקוד החברות המסחריות, אלא בקוד האזרחי. בהתאם לאמנות. 41 לחוק האזרחי, אלא אם כן נקבע אחרת בחוק או בחוק המבוסס עליו, מקום מושבו של אדם משפטי הוא המקום בו נמצא הגוף הניהולי שלו.

מקום מושבה של החברה הוא למעשה העיר בה נמצא הגוף המנהל שלה. אנחנו יכולים להשוות את זה למרכז פיקוד שבו מתקבלות החלטות מתאימות וננקטות פעולות עובדתיות ומשפטיות מתאימות. במקרה של חברות קטנות, הן באמת פועלות רק על בסיס קבוע, מה שעשוי כמובן להשתנות עם הזמן. זכרו שהמושב הוא רק העיר, לא הכתובת בה פועלת החברה. אומנם מסירת שם הרחוב ומספרו חובה לרשום גורם נתון, אך נתונים אלו אינם נכנסים לתחום המשרד הרשום של החברה.

הפעילות המורחבת של החברה

אנחנו כבר יודעים שכל חברה חייבת לפעול על בסיס המשרד הרשום שלה. על פי החוק, לכל ישות משפטית יכול להיות מושב אחד בלבד, שניתן לשנותו. אסור להחזיק שניים או יותר מהם. לולא הנציגויות והסניפים, פתרון כזה היה בעייתי מאוד. חלק מהחברות מנהלות פעילות עסקית במגוון רחב באמת, גם נוגעות למדינות אחרות ברחבי העולם. קיום מושב מרכזי אחד לא יהיה מעשי בשל קשיי התקשורת המתהווים בין החברה לקבלניה ממקומות שונים בארץ ובעולם. לפיכך, התיר המחוקק הקמת סניפים ונציגויות שאמנם לא ניתן לזהותם עם מקום מושבו של גורם נתון, אך מועילים מאוד בביצוע פעילות מורחבת.

ניתן להשוות סניפים ונציגויות של חברות לנקודות האצלה של ישות משפטית המייצגת את האינטרסים שלה הרחק מהמטה. יחד עם זאת, הם מצוידים במספר כישורים המאפשרים להם לקבל החלטות שוטפות הקשורות לשיתוף פעולה עם קבלני החברה. במילים אחרות, אנשים המעוניינים לפעול עם חברה נתונה אינם צריכים להגיע אל המטה שלה כדי ליצור קשר מסחרי כלשהו או לבצע את העסקה המשפטית המיועדת. סניפים ונציגויות שייכים למבנים הארגוניים של החברה, אם כי אין חובה להפריד ביניהם.

סניף החברה

בהתאם לאמנות. 3 נקודה 4 לחוק על עקרונות השתתפותם של יזמים זרים ואנשים זרים אחרים במחזור הכלכלי בשטח הרפובליקה של פולין, סניף פירושו חלק נפרד ובלתי תלוי מבחינה ארגונית של הפעילות העסקית, המבוצע על ידי היזם מחוץ לתחום היזם של היזם. מושב או מקום העסקים העיקרי. הסניף הוא אפוא העתק של המושב, אם כי בדרגה קטנה בהרבה - זה פשוט המקום שבו פועלת החברה, אבל זה לא המטה שלה.

ניתן להקים סניפים של חברות גם עבור יזמים זרים, כלומר כאלה שמשרדם הרשום נמצא מחוץ לשטח הרפובליקה של פולין. על פי אמנות. 14 למעלה לחוק, לצורך ביצוע פעילות כלכלית בשטח הרפובליקה של פולין, יזמים זרים מהמדינות החברות רשאים להקים סניפים המבוססים בשטח הרפובליקה של פולין. יזמים זרים שאינם אלה שצוינו לעיל רשאים, על מנת לנהל פעילות עסקית בשטח הרפובליקה של פולין, על בסיס הדדיות, אלא אם כן נקבעו אחרת בהסכמים בינלאומיים שאושררו, להקים סניפים הממוקמים בשטח הרפובליקה של פולין.

על מנת שסניף יתחיל את פעילותו כחוק ויבצע בפועל פעולות משפטיות בשם ולטובת חברת האם שלו, יש לרשום אותו בפנקס היזמים של מרשם בית הדין הארצי. לצורך כך יש להגיש בקשת רישום בטופס KRS Z3, טופס KRS-ZA, החלטת הנהלת החברה להקמת סניף ותשלום אגרת בית משפט בסך 350 PLN. יש להגיש את מכלול המסמכים לבית המשפט לטאבו (בית המשפט המחוזי, המחלקה הכלכלית של מרשם בתי המשפט הארצי), שם נשמרים תיקי החברה. במקרה של דיווח מקוון של סניף (למשל לחברות בערבון מוגבל שהוקמו במצב S24), יהיה צורך בהחלטה על הקמת סניף של החברה ובטופס KRS ZEL3, אגרת בית המשפט במקרה זה נמוכה יותר וסכומים ל- PLN 300.

במקרה של יזמים זרים המחליטים להקים סניף של החברה שלהם בפולין, יש לעמוד בדרישות נוספות, כי עליך:

 • למנות גורם מוסמך בסניף לייצג את היזם הזר;

 • להשתמש בשמו המקורי של היזם הזר לציון סניף, יחד עם שם הטופס המשפטי של היזם שתורגם לפולנית והמילים "סניף בפולין";

 • לנהל חשבונאות נפרדת לסניף בפולנית בהתאם לתקנות החשבונאות;

 • לדווח לשר המוסמך לכלכלה על כל שינוי במצב העובדתי והמשפטי, למשל במצב שבו נפתח פירוק של יזם זר או שהיזם איבד את הזכות לנהל פעילות עסקית.

ייצוג החברה

ייצוג דומה במהותו לסניף של חברה, כאשר ההבדל העיקרי הוא שיש לו היקף סמכויות קטן בהרבה. למעשה, היא הוקמה כדי לייצג את החברה בכל הקשור לקידום ופרסום של שירותיה או מוצריה. נציגות לא יכולה לתפקד כמו סניף, היא לא כרוכה בהתחייבויות מול קבלנים קיימים או חדשים – אנחנו יכולים להשוות אותם לנקודה של קידום חברה נתונה.

משרדי נציגות מוקמים בעיקר על ידי חברות זרות - במטרה לקדם את פעילותן בפולין (או בכל מדינה אחרת בעולם). לפיכך, אנו רואים שתפקידם מוגבל בעצם לתפקיד הייצוגי ללא אפשרות מעשית לנקוט פעולות משפטיות אפקטיביות כלשהן. בהתאם לאמנות. 23 ו-24 לאקט הנדון, ניתן להקים ולהפעיל נציגות גם על ידי אנשים זרים שמונו על ידי מעשה של הרשות המוסמכת של מדינת מושבם לקידום כלכלתה של אותה מדינה, ובלבד שהיקף הפעילות של כאמור. נציגות יכולה לכלול רק קידום ופרסום של כלכלת אותה מדינה. הקמת וניהול נציגות מחייבת רישום בפנקס הנציגויות של יזמים זרים המתנהל על ידי השר. הקמת וניהול נציגות על ידי בנק או מוסד אשראי זר כמשמעותו בחוק מיום 29.8.97 – חוק הבנקאות אינו מחייב רישום בפנקס הנציגויות.

הרישום בפנקס הנציגויות נעשה על בסיס הבקשה המוגשת ובהתאם לתוכנה. זה נעשה לתקופה של שנתיים מתאריך הכניסה. לבקשת יזם זר - המוגשת בתוך 90 הימים האחרונים מתוקפו של הערך - הכניסה מוארכת לתקופה נוספת של שנתיים. הבקשה לכניסה נעשית בפולנית ועליה להכיל:

 • שמו, מקום מושבו וצורתו המשפטית של היזם הזר;

 • נושא הפעילות הכלכלית העיקרית של יזם זר;

 • שם ושם משפחה של מי שהוסמך בנציגות לייצג את היזם הזר;

 • כתובת הנציגות בשטח הרפובליקה של פולין.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

לבקשה יש לצרף:

 • עותק רשמי של המסמך המאשר את רישומו של יזם זר, שעל בסיסו מבצע היזם פעילות כלכלית;

 • מסמך מאושר רשמית המפרט את כתובת מקום מושבו של היזם הזר, כללי ייצוג היזם הזר וציון הגורמים המורשים לייצגו, אם המסמך האמור לעיל אינו מכיל את המידע הדרוש לעניין זה;

 • מסמך המאשר את הרשאת האדם המצוין בבקשה לייצג את היזם הזר בנציגות, המכיל את שמו ושם משפחתו של המורשה, תאריך לידתם, שמות הוריהם ומספר תעודת הזהות בה נעשה שימוש. על ידי אדם זה בשטח הרפובליקה של פולין, יחד עם אישור קבלת הרשאה זו על ידי אדם מורשה.

סניף ונציגות החברה - סיכום

סניף ונציגות החברה הינן צורות ארגוניות של אדם משפטי המאפשרות לה לפעול מחוץ למשרדיה הראשיים. ניתן ליצור אותם במספר בלתי מוגבל על ידי חברות מקומיות וזרות כאחד. לסניפים סמכויות משפטיות וארגוניות נרחבות (בדומה בהיקפה לסמכויות החברה עצמה), ונציגויות ממלאות תפקידים ייצוגיים בלבד. בכל מקרה, הקמת סניף או נציגות מחייבת הודעה לפנקס המתאים.