דחיית בקשת פשיטת הרגל

שֵׁרוּת

בקשת פשיטת רגל נדחית - באילו נסיבות?

בקשת פשיטת הרגל תידחה אם:

  • יתר הנכסים אינם מספיקים לעמוד בהוצאות ההליך,
  • אם נכסיו של החייב חדל הפירעון אינם מספיקים לכיסוי הוצאות ההליך,
  • אם הנכס משועבד במשכון, שעבוד, משכון רשום או פיסקאלי, או משכנתא ימית, אם שעבודים אלה הופכים את הנכס לבלתי מספיק לכיסוי הוצאות ההליך,
  • אם העיכוב בביצוע ההתחייבויות אינו עולה על שלושה חודשים, וסכום ההתחייבויות שטרם שולמו (כלומר שווי ההתחייבויות שלא שולמו) אינו עולה על 10% מהשווי המאזני של מפעל החייב (החישוב נעשה תוך התחשבות ב- תקנות חשבונאות, לפיהן השווי המאזני - נכסי מפעל - התחייבויות הפורעות של המיזם).

עם זאת, העילות דלעיל לדחיית בקשת פשיטת רגל לא יבואו בחשבון על ידי בית המשפט אם יוכח כי נכסי החייב אינם יעילים בהתאם להוראות החוק, וכן אם נעשו מתוך כוונה לפגוע. נושים, גם אם יוכח כי החייב ביצע פעולות משפטיות אחרות חסרות תוקף, אשר נפטרו מרכוש מספיק לכיסוי הוצאות ההליך.