חובת המס בגין שירותים הניתנים במיטלטלין של הקבלן

מס שירות

שירותים במיטלטלין מוחשי, למרות שלא נכללו בתקנות המס, כסוג מיוחד של שירותים, מצריכים בהחלט ניתוח מעמיק של כל מקרה ומקרה המתרחש בחברה. ההשלכות של הכרה שגויה בנקודת המיסוי המתאימה לשירותים כאלה עלולות לגרום להכרח לשלם מע"מ עם ריבית. במקרים אחרים, הם עלולים לגרום להסדר של עסקה מסוג שגוי.לפיכך, כדאי לדעת את הרגע בו קמה חובת המס בגין שירותים הניתנים על מטלטלין מוחשי ביחס למע"מ.

חובת מס בגין שירותים הניתנים על מטלטלין במע"מ

בהתאם לחוק מע"מ, היקף המיסוי עם מס ערך מוסף מכסה:

 1. מסירת סחורה בתמורה ומתן שירותים בתמורה בתוך שטח המדינה;

 2. ייצוא סחורות;

 3. יבוא טובין לשטח המדינה;

 4. רכישה פנים-קהילתית של טובין בתמורה בתוך שטח המדינה;

 5. אספקה ​​תוך קהילתית של סחורות.

שיטת מיסוי מע"מ על שירותים על מטלטלין מוחשי מורכבת מלכתחילה בקביעה האם הנישום עוסק ב:

 1. מתן שירותים,

 2. אספקת סחורה.

אם לאחר ניתוח ראשוני של העובדות התברר כי מדובר בשירות הניתן על מטלטלין מוחשי ולא באספקת טובין, הרי ששיטת המיסוי על עסקה נתונה ביחס למע"מ תהיה מורכבת בקביעת מקום השירות. אַספָּקָה. יצוין כי מקום מתן השירות אינו זהה למקום ביצועו בפועל (למעט חריג אחד). לפיכך, מקום הביצוע שנקבע יהיה גם המקום בו יש לחייב את השירות במטלטלין מוחשי.

מאידך, הרגע בו קמה חובת המס בגין השירותים הניתנים על מטלטלין מוחשי יתרחש בהתאם לכלל, דהיינו בעת מתן השירות.

רוכש השירות הוא שותף עסקי

אם רוכש השירות במיטלטלין מוחשי הוא נישום המנהל פעילות עסקית (חברה), אזי מקום אספקת השירות יהיה המקום בו יש למקבל:

 1. מושב העסקים,

 2. מקום עסק קבוע, אם ניתנים שירותים למקום שאינו מקום מושבו של העסק, מקום מתן שירותים אלה הוא מקום עסק קבוע,

 3. מקום מגוריו או מקום מגורים רגיל, אם אין לו משרד רשום או מוסד קבע, מקום אספקת השירותים הוא המקום שבו יש לו מענו הקבוע או מתגורר בדרך כלל.

אם השירותים הניתנים למקבל מיועדים אך ורק למטרות אישיות או לעובדיו, לרבות עובדים לשעבר, שותפים, בעלי מניות, בעלי מניות, חברי הקואופרטיב ובני משק ביתם, חברי הגופים המנהלים של גופים משפטיים או חברי עמותה. , מקום מתן השירות ייקבע בהתאם לכללים המתאימים לנישומים המפעילים ומקצים שירות נתון לצרכים פרטיים.

יודגש כי קביעת מקום מתן שירות לנישום המנהל עסקים נוגעת:

 1. משלם המיסים הפולני,

 2. משלם המסים באיחוד האירופי,

 3. משלם מסים מחוץ לקהילה האירופית.

רוכש השירות, שהוא חייב במס המנהל עסקים, מקצה אותו לצרכים פרטיים

אם הנישום המנהל פעילות עסקית מקצה את השירות הנרכש (שבוצע על נכסיו המוחשיים המטלטליים) למטרות פרטיות (במקום לצורכי עסקיו), אזי מקום האספקה ​​יהיה מקום מושבו של נותן השירות.

אם השירותים ניתנים ממקום עסקו הקבוע של נותן שירות הנמצא במקום אחר ממקום עסקו, מקום אספקתם של שירותים אלו הוא מקום העסק הקבוע.

אם, לעומת זאת, אין לספק מוסד או מקום עסק קבוע, המקום בו ניתנים השירותים הוא המקום בו יש לו מענו הקבוע או מתגורר בדרך כלל.

קונה השירות הוא הצרכן

מקבל השירות על מטלטלין מוחשי יכול להיות גם אדם פרטי שאינו עורך כל פעילות עסקית. במקרה זה, בהתאם לסעיף. 28ח לחוק מע"מ במקרה של מתן שירותים לגופים שאינם חייבים במס:

 1. עזר לשירותי הובלה, כגון טעינה, פריקה, טעינה מחדש או שירותים דומים,

 2. הערכת שווי מטלטלין מוחשי ומיטלטלין מוחשי

- מקום אספקת השירותים הוא המקום בו מתבצעים השירותים בפועל.

בהתייחסו בפרט לסעיף 2, המקום בו ניתן השירות ולכן ממוסה על מטלטלין מוחשי הוא המקום בו ניתנים השירותים בפועל. לפיכך, מדובר בחריג מיוחד למיסוי שירותים על מיטלטלין מוחשי, שכן הוא מצביע על כך שיש לחייב שירותים אלו במס במקום (במדינה) בו הם מבוצעים.

חובת מס בגין שירותים הניתנים על מטלטלין - שיעור מע"מ

משלם מע"מ פעיל פולני רשאי לספק שירות על מטלטלין מוחשי עבור קבלן מפולין. היא יכולה להשתמש הן בחומרים שלה והן בלקוח כדי לספק את השירות. במקרה כזה, עסקה זו עשויה להתברר כאספקת סחורה גם אם הנישום המספק את השירות משתמש בחומרים משלו (ביחס לאלו שקיבל הלקוח) מעל 50%. שיעור המע"מ החל יהיה השיעור הלאומי המתאים לסוג השירות הניתן או הסחורה הנמכרת.

במקרה שהנישום נותן שירות עבור קבלן זר, עליו לזכור קודם כל לזהות האם מדובר בפועל בשירות במטלטלין מוחשי או באספקת סחורה, משום:

 1. השירות עבור קבלן מחוץ לפולין, אשר יקצה את השירות המתקבל למטרות עסקיות, יחויב במס על ידי נותן השירות הפולני ב"NP". - אינו חייב במע"מ, כך שמדינת הלקוח תהיה המקום הנכון ליישוב מע"מ,

 2. השירות עבור קבלן מחוץ לפולין, אשר יקצה את השירות המתקבל למטרות פרטיות במקום החברה, יחויב במס על ידי נותן השירות הפולני בשיעור הארצי המתאים (23% או 8% מע"מ) כי המקום הנכון למע"מ ההתנחלות תהיה המדינה של משלם המסים הפולני המספק את השירות,

 3. השירות לצרכן יחויב במקום בו הוא מבוצע בפועל, ולפיכך בשיעור המתאים למדינה מסוימת,

 4. אספקת טובין (WDT) על ידי משלם מסים פולני יחויב במס בשיעור של 0% אם יש ברשותו מסמך המאשר את היצוא והקבלה של טובין אלו לפני המועד האחרון להגשת הצהרת מע"מ לתקופה נתונה,

 5. ייצוא טובין על ידי משלם המסים הפולני יחויב במס בשיעור של 0% אם תוך חודשיים מתום החודש שבו יצאו הטובין, בידי הנישום מסמכי מכס המאשרים את שחרור הסחורה וייצוא.