PESEL בהליך אזרחי - מתי יש צורך?

שֵׁרוּת

PESEL בהליכים אזרחיים היא חובה חדשה על פי התיקון להוראות סדר הדין האזרחי מיום 7.7.2013. יש להציבה על כל המכתבים הנשלחים לבית המשפט. מטרת התיקון שהוכנס הייתה למזער את הסיכון לטעויות הקשורות לסימון שגוי של הנתונים האישיים של הצדדים, הן בהליכים בפני בתי משפט אזרחיים והן בהליכי הוצאה לפועל המנוהלים על ידי בית המשפט.

חובת מסירת מספר PESEL בהליך אזרחי - במכתב ההליכים

השינויים שהוכנסו מטילים חובה לציין במכתב הראשון ששלח התובע לבית המשפט את מספר ה-PESEL שלו או מספר זיהוי המס שלו - NIP. שינוי נוסף בכיוון זה קובע חובה של בית המשפט לקבוע את המספר

PESEL בהליך אזרחי חל על הנתבע אם הוא אדם טבעי ומספר KRS (או רישום מתאים אחר) במקרה של אנשים משפטיים.

חובה זו צריכה להתבצע בעצמו על ידי בית המשפט על ידי שליחת שאילתה למאגר PESEL או למרשם המרכזי ומידע על פעילות כלכלית. עם זאת, אם במהלך הפעולות שנקט בית המשפט לקביעת מספר PESEL יתברר שיש קשיים בקבלת מידע כזה (למשל במצב שבו מתגוררים יותר אנשים בעלי אותו שם ושם משפחה ברחוב נתון), לבית המשפט יש את הזכות לזמן את התובע למסור מידע נוסף על הנתבע המוכר לו, שיכול לסייע בזיהוי מספר ה-PESEL שלו. האינטרס של התובע למסור מידע כאמור לבית המשפט, אך משלא יעשה זאת, עליו להביא בחשבון כי בית המשפט, בהיעדר יכולת להמשיך בתיק, רשאי להשהות את ההליכים.

מספר PESEL בהליכי כתב אלקטרוני

גם במקרה של הליכי כתב תשלום אלקטרוני, הוכנסה מתן חובה למספר PESEL (מספר NIP / KRS) על ידי התובע. במקרה של הליכים כאלה, על הנתבע לא רק לספק את נתוני הזיהוי שלו, אלא גם לציין את מספר ה-PESEL המתאים (מספר NIP / KRS) של הנתבע. חשוב שהתובע עלול להיקנס בגין ציון מכוון של נתונים שגויים או בשל אי היסוס בבדיקת נאותות.

בסיכום השיקולים שנעשו עד כה, יצוין כי יש לעניין את התובע, ללא קשר לסוג ההליכים, לקבל את מספר PESEL של קבלנו. אין ספק שמספר PESEL בהליכים אזרחיים יקל משמעותית על אכיפת החובות בבית המשפט בעתיד.