הערת חיוב ב-KPiR - דרכי הזמנה

אתר אינטרנט

בעת ניהול עסק, יזמים מקבלים או מנפיקים תעודות חיוב. נשאלת השאלה מתי הם רוצים לכלול מסמך כזה ב-KPiR. התקנות מגדירות במדויק על סמך אילו מסמכים ניתן להכיר בהכנסות או בהוצאות ברשומות. בואו לבדוק אם הערת החיוב היא אחת מהן!

שובר הנהלת חשבונות ותעודת החיוב

תקנת ניהול ספר המס של הכנסות והוצאות מגדירה בצורה ברורה אילו סוגי מסמכים יכולים להיחשב כראיה חשבונאית.

הבסיס לרישומים בספר הם שוברי החשבונאות המפורטים בסעיף 12 3 לתקנה:

1. חשבוניות מע"מ, בפרט חשבוניות מע"מ, חשבוניות מע"מ RR, חשבוניות מע"מ MP, מסמכי מכס, חשבונות וכן חשבוניות מתקנות והערות תיקון, להלן "חשבוניות", התואמות לתנאים המפורטים בתקנות נפרדות, או

2. ראיות אחרות, המפורטות בסעיפים 13 ו-14, המאשרות כי עסקה עסקית בוצעה בהתאם למהלך בפועל ומכילה לפחות:

  • זיהוי מהימן של המנפיק או ציון הצדדים (שם וכתובות) המשתתפים בפעילות העסקית אליה מתייחסת ההוכחה,
  • תאריך הוצאת ההוכחה ותאריך או תקופת הפעולה הכלכלית אליה מתייחסת ההוכחה, ובלבד שאם מועד ביצוע העסקה הכלכלית תואם את מועד הוצאת ההוכחה, די לציין תאריך אחד,
  • מטרת הפעולה הכלכלית וערכו וכן כימתו, אם מושא הפעולה ניתן למדידה ביחידות טבעיות,
  • חתימות של אנשים המורשים לתעד כראוי פעולות עסקיות

- מסומן במספר או בכל דרך אחרת המאפשרת לקשר את ההוכחה לרישומים חשבונאיים שנעשו על בסיסה.

בסעיף 13, מצוינים מסמכים אחרים הנחשבים לשוברים חשבונאיים, כגון:

  • הצהרות ראיות יומיות (חשבוניות מכירה) שהוכנו לפרסום עם רישום קולקטיבי;
  • הערות חשבונאיות, שנערכו לתיקון הרישום בעסקה עסקית, הנובעת מתעודת זהות זרה או משלה, שהתקבלו מקבלן הנישום או נמסרו לקבלן;
  • עדות לתזוזות;
  • הוכחות דמי משלוח וחיובי בנק;
  • הוכחות אחרות של עמלות, לרבות אלה שנעשו על בסיס פנקסי תשלום, ומסמכים המכילים את הנתונים הנזכרים בסעיף 12. 3 נקודה 2.

ניתן לתעד הוצאות מסוימות לפי סעיף 14 לתקנה באמצעות ראיות פנימיות.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

הערת החיוב לא נרשמה בקטלוג הנ"ל, ולכן באופן עקרוני היא אינה יכולה להוות בסיס לרישום בפנקס ההכנסות וההוצאות. עם זאת, כפי שהיא נובעת מפרשנותו הפרטנית של מנהל לשכת המסים בקטוביץ (IBPBI / 1 / 415-1115 / 10 / צ"ק), ניתן להוות הערה מסמך חשבונאי, ובלבד שיש בה את הנתונים. המפורטים בסעיף 12 3 נקודה 2 של האמור לעיל תַקָנָה:

"(...) לפיכך, הבסיס להזנת ההוצאות האמורות בפנקס ההכנסות וההוצאות ממס צריך להיות מסמכים אחרים הנזכרים בסעיף 13 נקודה 5 לנ"ל. לתקנה, אם הם מכילים את הנתונים האמורים בסעיף 12 פסקה. 3 נקודה 2 של האמור לעיל תַקָנָה. לפיכך, אם בשטר החיוב האמור בבקשה יש את האמור לעיל נתונים, והמבקש אינו יכול להשיג ראיות אחרות לתיעוד העלויות הנדונות (כגון חשבוניות, חשבוניות חוזרות וכו'), הערה זו עשויה להוות בסיס להכרה בעלויות בפנקס ההכנסות וההוצאות ממס. (. ..) ".