פטור מרכוש וממס בירושה

אתר אינטרנט

מי מאיתנו לא היה רוצה לרשת וילה נהדרת מדוד אמריקאי? עם זאת - כשיורדים לקרקע - יש לזכור כי ירושה אפילו דירת סטודיו של מספר מטרים כרוכה במספר חובות, לרבות חובות מס. נדל"ן שהושג בירושה, כל עוד אינו עמוס בחובות, יכול לעשות הרבה יותר קל - בין אם הוא מגדיל את נוחות המגורים לאחר מעבר לדירה חדשה, או את עושר התיק באמצעות שכירות או מכירה. למה יורש צריך להתכונן? על זה במאמר למטה.

נכס שהושג בירושה מעורר מספר התחייבויות מצד היורש. עצם תהליך הירושה עלול להתברר כמסובך מאוד כאשר מדובר בצוואה, ריבוי יורשים או זכאים לחלקה שמורה. עם זאת, זו רק ההתחלה. לאחר מכן צריך לערוך רישום מקרקעין ומשכנתאות ולהתעניין גם במס התרומות ואולי במס הכנסה במקרה של מכירת מקרקעין שעברו בירושה.

מי יכול לרשת נדל"ן?

הנכס יכול לעבור בירושה לכל מי שיש לו יכולת לרשת. בהתאם לאמנות. 927 לחוק האזרחי, היורש אינו יכול להיות אדם טבעי שנפטר בעת פתיחת הירושה, או אדם משפטי שלא היה קיים באותה עת. עם זאת, ילד שנולד בעת פתיחת הירושה יכול להיות יורש, ובלבד שיוולד בחיים. המשמעות היא שכל מי שמונה לרשת על פי חוק או צוואה יכול להפוך ליורש.

ניתן לקבל ירושה על ידי צוואה או ירושה סטטוטורית. צוואה עדיפה על חוק. עם זאת, ליורשים סטטוטוריים שהושמטו בצוואה יש זכות למה שנקרא חלק שמור.

כשמקבלים ירושה מצוואה, העניין די פשוט – הירושה ניתנת לאנשים שצוין על ידי המוריש. אם בצוואה לא מצוין במפורש איזה יורש יורש מה, הירושה מחולקת בחלקים שווים. אולם אם המוריש לא ערך צוואה, הירושה מבוססת על החוק, כלומר:

 • בן הזוג וילדיו של המוריש מתמנים לראשונה לירושה;

 • אם ילדו של המוריש לא שרד את פתיחת הירושה, חלקו מגיע לילדיו (נכדי המוריש);

 • אם למוריש אין ילדים, בן זוגו והוריו ממונים לירושה;

 • אם אחד מהורי המוריש לא שרד את פתיחת הירושה, חלק הירושה עובר לאחיו של המוריש;

 • בהעדר ילדים, בן זוג, הורים, אחים וילדים של אחים אלה, נופל העיזבון כולו לידי הסבים והסבתות של המוריש;

 • אם לא הייתה למוריש משפחה, הירושה מועברת לאוצר המדינה או לעירייה המוסמכת למקום מגוריו האחרון של הנפטר.

היורש אינו חייב לקבל את הירושה - תוך 6 חודשים מיום קבלת המידע על פתיחת הירושה הוא רשאי לדחות אותה.

אישור ירושה או אישור רכישת ירושה?

ניתן לרכוש ירושה בשתי דרכים. הראשון הוא ביקור אצל נוטריון, השני - תיק בית משפט.

כמובן שהדרך המהירה והזולה יותר היא שטר אישור הירושה שערך נוטריון. עם זאת, כדי שייערך, על כל היורשים להסכים על אופן והיקף הירושה. הנוטריון עורך מסמך המפרט את מעגל האנשים היורשים מהנפטר ואת חלקיו של כל יורש במסת העיזבון. עלות הכנת תעודת ירושה היא 50 זלוטי, ללא קשר לשווי הירושה. הנוטריון מוסיף בנוסף PLN 100 עבור הכנת הפרוטוקול שלפני הוצאת שטר האישור. מידע על ירושה נרשם בפנקס המנוהל על ידי המועצה הארצית לנוטריונים.

במקרה של מחלוקת בין יורשים פוטנציאליים, או היכן שהיורשים אינם ידועים, נותרה הדרך היחידה לפנות לבית המשפט. בירורים של בית המשפט בדבר רכישת ירושה נעשים בדרך של הליכים לא משפטיים, במהלכו נקבעת קבוצת היורשים וכמות המניות הנקובה המיוחסת להם. עלויות ההליך תלויות בגודל קבוצת בעלי העניין, בהצהרות הקבלה או הדחייה של הירושה וכן בראיות שבוצעו (למשל עלויות של גרפולוג מומחה במקרה של פקפוק באותנטיות של רָצוֹן).

תוקף שטר הירושה הנוטריוני הוא זהה להחלטת בית המשפט המאשרת רכישת ירושה.

הנכס עבר בירושה ונרשם בפנקס המקרקעין והמשכנתאות

קבלת תעודת ירושה או החלטה המאשרת רכישת ירושה היא רק השלב הראשון. כל שינוי של בעל הנכס מחייב עדכון של סעיף ב' בפנקס המקרקעין והמשכנתאות המתנהל עבור אותו נכס. הבקשה לרישום זכות הבעלות בפנקס המקרקעין והמשכנתאות נעשית על גבי טופס "רישום-KW" ייעודי, אותו יש להגיש לבית המשפט המחוזי המוסמך במחלקת רישום מקרקעין ומשכנתאות. הבקשה כרוכה בתשלום של 200 PLN.

יש לזכור כי פנקסי המקרקעין והמשכנתאות נהנים מהבטחת אמונת הציבור. המשמעות היא שקיימת הנחה לגבי דיוק הנתונים הכלולים בהם. לפיכך, במידה והיורש לא יגיש את הבקשה במועד, עליו לקחת בחשבון את האפשרות להטיל עליו קנס. בתי משפט ונוטריון מודיעים לבית המשפט המוסמך לנהל את רישום המקרקעין והמשכנתאות על חילופי הבעלים של נכס נתון. במידה והיורש לא הגיש בקשה מתאימה, בית המשפט לפנקס מקרקעין ומשכנתאות רושם בעצמו אזהרה בפנקס המקרקעין והמשכנתאות כי המצב המשפטי של המקרקעין הנחשפים בק"ו הפך לבלתי תואם את המצב המשפטי בפועל. לאחר מכן היא מגישה לבעלים החדש הודעה על כניסת האזהרה בצירוף הוראה על חובת הגשת בקשה לגילוי זכות הבעלות תוך חודש מיום קבלת המכתב.

מס ירושה ותרומות

אי אפשר לשכוח מיסים. בפולין, מס הירושה והתרומות עדיין בתוקף. חובת המס נוצרת עם תוקף החלטת בית המשפט המאשרת את רכישת הירושה או הרישום על ידי נוטריון תעודת הירושה.

המס מחושב כאחוז משווי הנכס בהתחשב בסכומים הפטורים ממס. בפולין קיימות שלוש קבוצות מס, הן נבדלות על ידי אחוז המס המגיע והסכומים הפטורים ממס.

ללא קשר להשתייכות לקבוצת המס, יש לדווח למשרד השומה על כל ירושה שהתקבלה בירושה (בעיקר מקרקעין) תוך חודש ממועד החלטת בית המשפט המאשרת את רכישת הירושה או רישום תעודת הירושה על ידי נוטריון. ליורש יש 14 ימים לשלם את המס מיום מסירת הנישום של החלטת רשות המסים הקובעת את גובה המס.

קבוצה I כוללת: בן זוג, צאצאים, עולים, בן חורג, חתן, כלה, אחים, אב חורג, אם חורגת וחמות. הסכום הפטור ממס הוא 9,637 PLN.

מקבוצת המס אני מבדיל את מה שנקרא קבוצה 0. הם כוללים: בן זוג, צאצאים, עולים, בן חורג, אחים, אב חורג ואם חורגת. קרובי המשפחה הקרובים ביותר בקבוצת מס אפס פטורים ממס תרומות. ירושה בקבוצה 0 תהיה פטורה ממס רק אם היא מדווחת למשרד השומה. אין מגבלת סכום לסכום הפטור ממס.

קבוצה II כוללת צאצאים של אחים, אחים להורים, צאצאים ובני זוג של ילדים חורגים, בני זוג של אחים ואחיות של בני זוג, בני זוג של אחים של בני זוג, בני זוג של צאצאים אחרים. הסכום הפטור ממס הוא 7276 PLN.

קבוצה III כוללת את כל שאר היורשים. הסכום הפטור ממס במקרה זה הוא 4,902 PLN.

יש לזכור כי בחישוב הסכום הפטור ממס מסוכם שווי השוק של הנכס שרכש היורש בירושה עם שווי הנכס וזכויות הקניין שנרכשו בעבר מהמוריש - בתרומה - במהלך 5 השנים. לפני השנה שבה נרכשה הירושה.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

הקלה בדיור

יורשים שיצטרכו לשלם מס ירושה יכולים לנצל את מה שנקרא ההקלה בדיור הקבועה בסעיף. 16 לחוק מס ירושה ותרומות. סעד זה אפשרי בתנאי שהיורש:

 • אינו בעלים של מקרקעין אחרים או אינו זכאי לזכות בעלות שיתופית בחצרים;

 • הוא אינו שוכר בנכס אחר;

 • יתגורר בנכס שהתקבל בירושה, כשהוא רשום שם למגורי קבע;

 • לא ימכור את המקרקעין שעברו בירושה במשך חמש שנים.

להקלת הדיור יש מגבלות נוספות בדמות הגבלת גודל הנכס שעבר בירושה. בשימוש בו לא ישלם היורש את המס רק עבור בית או דירה ששטחו לא יעלה על 110 מ"ר. במקרה של ירושה נכס בשטח של 150 מ"ר. היורש ישלם מס של 40 מ"ר. (150 - 110 = 40)

מכירת מקרקעין שעברו בירושה

חוק מס הכנסה קובע כי במקרה של מכירת מקרקעין בתשלום תוך 5 שנים מרכישתו, נוצרות הכנסות ממס הכנסה. תקופת חמש השנים ליורש נספרת מתום השנה הקלנדרית שבה נרכש או נבנה המקרקעין על ידי המוריש (לא היורש).

אולם אם היורש ימכור את הנכס לפני התקופה הנ"ל, אך התמורה מהמכירה משמשת לצורכי דיור משלהם, הם לא ישלמו מס הכנסה. למטרות דיור, אמנות. 21 שניות 25 לחוק אומץ:

 • רכישת בניין מגורים או חלק בבניין כאמור;

 • רכישת זכות בעלות שיתופית בדירה או חלק בזכות כאמור;

 • רכישת קרקע לבניית בניין מגורים או חלק בקרקע כאמור;

 • רכישת זכות שימוש תמידי במקרקעין או חלק בזכות כאמור;

 • בנייה, הרחבה, מבנה על, בנייה מחדש או שיפוץ של בניין מגורים משלך.

רכוש עבר בירושה - סיכום

עצם ההורשה של מקרקעין היא רק תחילתה של דרך ארוכה ולעתים גם יקרה. נדרשת זהירות הראויה מהיורשים לאינטרסים שלהם. עיכוב מופרז בפעולה עלול להוביל לחוב מס ולהטלת קנס כבד על היורש.

על היורש לזכור להסדיר את מצבו המשפטי של הנכס בפנקס המקרקעין והמשכנתאות, לדווח על הירושה למיסוי, לשלם את מס הירושה ומס מכירה כלשהו.