שם הסחורה בחשבונית התשלום

מס שירות

נושאים הקשורים לנתונים שעליו להכיל, בין היתר החשבונית המוקדמת מוסדרת בתקנת שר האוצר מיום 28.3.2011 בדבר החזרי מס לנישומים מסוימים, הוצאת חשבוניות, אחסונם ורשימת הסחורות והשירותים שלא חלים עליהם פטורים ממע"מ.

ניכר כי במצב בו היזם מקבל את התשלום כולו או חלקו לפני אספקת הסחורה או מתן השירות, יש להוציא את החשבונית לא יאוחר מהיום ה-7 מיום קבלתה.

החשבונית המוקדמת צריכה להכיל:

  • תאריך הנפקתו;
  • מספר עוקב, שניתן בתוך סדרה אחת או יותר, המזהה באופן ייחודי את החשבונית;
  • השמות הפרטיים והמשפחה או השמות של הנישום וקונה הטובין או השירותים וכתובתם;
  • המספר לפיו מזוהה הנישום למס, בכפוף לסעיף 2. 2 נקודה 11 ליט. ו;
  • המספר לפיו מזוהה רוכש הטובין או השירותים עבור המס או מס הערך המוסף שלפיו קיבל את הטובין או השירותים, בכפוף לפסקה 2 נקודה 11 ליט. ב;
  • תאריך קבלת התשלום כולו או חלקו האמור בפסקה 1, ובלבד שתאריך זה שונה מתאריך הוצאת החשבונית;
  • סכום כל החובות או חלקם, ואם יותר מחשבונית אחת האמורה בפסקה 1, וחשבוניות אלו כוללות את כל הסכום לתשלום, על החשבוניות האחרונות לכלול גם את מספרי החשבוניות הקודמות;
  • סכום המס המחושב לפי הנוסחה:

KP = (ZB x SP) / (100 + SP)
איפה:
KP - סכום המס,
ZB - פירושו סכום החלק שהתקבל או כל החובות,
SP - פירושו שיעור המס;

  • נתוני הזמנה או חוזה, בפרט: שם (סוג) של סחורה או שירות, מחיר יחידה נטו, כמות הסחורה שהוזמנה, הערך הנקי של הסחורה או השירותים שהוזמנו, שיעורי מס, סכומי מס וערך ברוטו של ההזמנה או החוזה.

לסיכום, החשבונית צריכה לכלול את שם הסחורה או השירותים נשוא העסקה המפורטת בהזמנה או בחוזה בגינם שילם הקונה את המקדמה.