תיקון רכב בביטוח אחריות צד ג' של העבריין - מקורי או חלקי חילוף?

שֵׁרוּת

מכונית שיוצאת מאולם התצוגה כבר מאבדת מערכה, וזו רק ירידה ראשונית, שתגבר עם כל שנה שעוברת. חברות הביטוח מנסות לנצל זאת, שכן הן מסתמכות על חלקי חילוף או משומשים בעת הערכת עלויות תיקון רכב במסגרת ביטוח אחריות צד ג'. הם מנמקים נוהג זה בכך שאם הרכב אינו חדש, אזי התקנת חלקים חדשים בו תעלה את ערך הרכב, ואז יתעשר הנפגע. האם הם צודקים? ההליך המתואר נקרא על ידי חברות הביטוח "הפחתת חלקים במסגרת ביטוח אחריות צד ג'". לדעת המבטחים, בשל תקופת הפעילות של הרכב, גילו או מותגו, יש צורך להפוך את מחירי החלקים המותקנים ברכבים מתוקנים לאמיתיים ושווים באחוזי הפחת. בהיצמדות לעמדה זו חוסכים המבטחים מדי שנה מאות אלפי זלוטי, שאותם יש למעשה להקצות לתיקון הרכב בביטוח האחריות של העבריין באופן ראוי.

כיצד פועלות חברות הביטוח?

בפועל, חברות הביטוח מחשבות את הפחת של חלקי רכב מ-30% לרכבים בני שנה ושנתיים, ועד 80% אפילו לתיקון רכבים בני עשר ומעלה. מבטחים מבצעים ניכויים הן כאשר הנזק מסולק בצורה של אומדן עלות, כלומר במצב בו בעל הרכב הניזוק מקבל גמלה כספית מחברת הביטוח על בסיס מסמך חישוב העלויות הצפויות לתיקון הניזוק. רכב, וכן כאשר הנפגע מתקן "בכוחות עצמו" ולאחר מכן מציג לחברת הביטוח חשבונית לתיקון הרכב. במקרה הראשון, המפעל באומדן העלות מודיע כי מחירי החלקים שישמשו לתיקון הופחתו באחוז הפחת. במקרה השני, עובדת ביצוע הפחת מעידה על התיקונים שבוצעו בעותק החשבונית המתעדת את תיקון הרכב וכמובן בסכום הכספים המופחת ששולמו לנפגע.

זכותו של הנפגע לפיצוי מלא

נושאים הקשורים לקבלת פיצויים מהביטוח האזרחי של הבעלים או הנהג ברכב מנועי הוסדרו בחוק ביטוח חובה, קרן הערבות לביטוח ובלשכת מבטחי הרכב הפולנית. בהתאם לאמנות. 34 שניות 1 ואמנות. 36 שניות 1 לחוק, הפיצויים נקבעים ומשלמים בגבולות האחריות האזרחית של הבעלים או הנהג ברכב מנועי, אם הם מחויבים לפצות על הנזק שנגרם בקשר לתנועת אותו רכב. מהאמור לעיל עולה כי גובה הפיצוי מוגדר על פי גבולות אחריותו האזרחית של העבריין. על מנת לקבוע את האחריות הנ"ל יש לעיין בכללים הכלליים של החוק האזרחי המתייחסים להיקף הפיצויים ולבחירת הנפגע בדרך לתיקון הנזק. בהתאם לאמנות. 361 § 1 לחוק האזרחי, החובה לתקן את הנזק מכסה את ההפסדים שספג הצד הנפגע ואת ההטבות שניתן היה להשיג אילו הנזק לא היה נגרם לו. תחת אמנות. 363 לחוק האזרחי, תיקון הנזק מורכב מהשבת המצב הקודם, אלא אם כן הצד הנפגע בחר בהטבה המורכבת מתשלום סכום כסף הולם או לטובת ההטבה בכסף, קיימות נסיבות מיוחדות. יוצא מכך שבמקרה של נזק, על הנפגע לקבל פיצוי מלא. החזרת הפריט הפגוע למצב הקודם צריכה לכלול הבאתו למצב עבודה ואיכות בהיקף הקיים לפני התאונה. אם, אם כן, כדי להחזיר את הרכב הפגוע לצורתו שלפני ההתנגשות, יש צורך בשימוש בחלקים חדשים, מכיוון שלא ניתן לצבוע, ליישר או לנקב חלקים ברכב, אזי ההוצאות שנגרמו עבורם הן חלק מ- עלויות הכרחיות ומוצדקות כלכלית של תיקון הנזק, המוטלות במלואן על ידי התנגשויות המבצעים, ובמקרה של ביטוח אחריות צד ג' - חברת ביטוח.

הפעלת חברות ביטוח ופסיקה

פעולותיהן של חברות הביטוח המורכבות מהנחה כי תיקון רכב ששימש לפרק זמן מסוים תוך שימוש בחלקים חדשים יוביל להתעשרות בלתי צודקת של הנפגע אינן נתמכות בפסיקה. האמירה כי יש להפחית את סכום הפיצוי במקדם הפחת בשל העובדה שהרכב שניזוק כתוצאה מהתנגשות בכביש הוא רכב משומש (הדבר חל גם על בן מספר חודשים או מספר שנים- מכוניות ישנות) אינו מוצדק ומצביע על נוהג בלתי חוקי.

במקרה של נזק לחלק נתון ברכב, יש להחליפו בחדש, אם הנזק הביא להפחתת ערך השימוש שלו, והתיקון האפשרי לא ישיב אותו במלואו. הדבר בא לידי ביטוי בעקרון הפיצוי הכללי, לפיו במקרה של אובדן רכוש רשאי הנפגע לתבוע סכום כסף הדרוש לרכישת פריט חדש במלואו. האמור לעיל מאושש בפסקי הדין של בית המשפט העליון. בהתאם להחלטה מיום 12.4.2012 (הפניה לתיק: III CZP 80/11), "חברת הביטוח מחויבת, לבקשת הנפגע, לשלם, על פי החבות על פי ביטוח אחריות צד ג' של הבעלים של רכב מנועי, פיצוי המכסה עלויות מכוונות ומוצדקות כלכלית, חלקים וחומרים חדשים לתיקון הרכב הפגוע. אם המבטח הראה כי הדבר מביא לעליית ערך הרכב, ניתן להפחית את הפיצוי בסכום השווה לאותה עלייה.'

עמדה דומה ניתן למצוא בפסקי דין רבים של בתי משפט נפוצים, כלומר:

  • מאחר שתיקון הרכב שביצע התובע לא העלה את ערך הרכב ולא הביא לכך שערך הרכב היה גבוה יותר מאשר ביום קרות הנזק, והחלפת האלמנט הפגוע במקום תיקונו ב- חדש מעלה את ערך רכב ההתנגשות לעומת הערך שהיה זוכה לו במקרה של תיקון אלמנט פגום, יצוין כי החלפת האלמנט הפגוע בחדש היא המקרבת את התובע ל משחזר את הרכב למצבו הקודם ומפצה אותה על הנזק שנגרם יותר"- פסק דינו של בית המשפט המחוזי בסובלקי מיום 31 ביולי 2009, נ"צ תיק. מעשה ו ג"כ 24/09;

  • לפצוע הייתה מכונית המורכבת מחלקים מקוריים - מכוניות כאלה זמינות, ככלל, מסחרית. איש במקרה זה לא הראה שלפני ההתנגשות חלקים מסוימים ברכבו של הקורבן לא היו מקוריים. לפיכך, יש להסיק כי הזכות לשחזר את המצב מלפני גרימת הנזק כוללת אפשרות לבקש החלפת חלקים מקוריים - מקוריים, ולא מקוריים - לא מקוריים. אולם, גם אם מקבלים את הדעה כי החלפת חלקים מקוריים בחלקים לא מקוריים מותרת, חומרי התיק אינם מאפשרים לקבוע שחלקים לא מקוריים שיותקנו יהיו לפחות באותה איכות כמו החלקים המקוריים. להיפך - חומרי התיק מלמדים כי ממצא כזה אינו אפשרי. על אף האמור לעיל, לדעת בית המשפט, זכות לפיצוי משמעה הזכות להחליף את החלקים הפגומים באותם חלקים, ולא בחלקים המחקים חלקים כאמור."- פסק דין של בית המשפט המחוזי בלודז' - ווידז'ב בלודז' מיום 28 בינואר 2008, נ"צ תיק. ב' ע 725/06;

  • לנפגע הזכות - שכן תיקון הנזק אמור להיות השבת המצב הקודם - לבצע תיקונים על בסיס חלקים מקוריים"- פסק דינו של בית המשפט המחוזי בלודז' מיום 8.1.2010, נ"צ תיק. II C 190/09.

הנפגע התובע מביטוח אחריות צד ג' רשאי לדרוש - במקרה של נזק לרכב מנועי - כי הפיצוי המגיע ייקבע על בסיס מחירי חלקים חדשים ללא כל ניכוי פחת.מנגד, השימוש בניכוי פחת מותר רק במקרים חריגים - רק כאשר שימוש בחלקים חדשים יביא לעליית ערך הרכב המתוקן כולו. במצב כזה ניתן להפחית את הפיצוי רק בגובה עליית ערך הרכב ביחס למצב שלפני הנזק. יחד עם זאת, נטל ההוכחה להוכחת עליית ערך הרכב לעומת המדינה לפני התביעה מוטל על חברת הביטוח בלבד. לפיכך, יש להכיר בכך שהחלת ניכויי פחת על ידי המבטח במצב בו נעשה שימוש ברכב הניזוק זמן מה אינה מורשית ואינה מאושרת בחוק ובפסיקה הקיימת.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

פחת של החלקים שהוחלפו וזכויות הנפגע

אם חברת הביטוח מיישמת את ניכויי הפחת הלא מוצדקים המתוארים במאמר זה, על הנפגע לפנות לחברת הביטוח.

עם זאת, אם הערעור האמור על החלטת המבטח אינו מביא לתוצאות הרצויות, רשאי הנפגע להגיש תלונה לנציב תלונות הציבור. מוסד היועמ"ש הוקם בדיוק במטרה להילחם בפעילות בלתי חוקית של גופים פיננסיים, לרבות חברות ביטוח. למרבה הצער, הערכתה וחוות דעתה אינן מחייבות את המבטחת, מה שהופך אותה ל"תרופה" לא בטוחה.

לפיכך, אם כל המוסדות המצוינים ייכשלו, ייאלץ הנפגע לפנות לבית המשפט בתביעה לתשלום.

תיקון הרכב בביטוח אחריות צד ג' של העבריין - סיכום

תיקון הרכב מביטוח האחריות האזרחית של העבריין צריך להתבצע תוך שימוש בחלקים מקוריים. החריג היחיד לכלל הנ"ל הוא כאשר שימוש בחלקים חדשים יוביל לעליית ערך הרכב המתוקן כולו. הדבר נובע ישירות מהעובדה שבהתאם לחוק האזרחי, במקרה של נזק לרכוש במידה שניתן להחזירו למצבו הקודם, מחויב הגורם האחראי לנזק (חברת הביטוח). לפצות לנפגע כל הוצאה מכוונת ומוצדקת כלכלית שנגרמה לשם החזרת המצב הקודם, שניזוק, לרבות עלות חלקים חדשים וחומרים אחרים, ובלבד שהשימוש בהם היה הכרחי לתיקון הפריט שניזוק.