פרסי יובל - תרומה והסדר מס

שֵׁרוּת

פרסי יובל, כפי שהשם מרמז, הם הטבות כספיות המגיעות לעובדים שהשיגו ותק מסוים. ככלל, זה חל על תקופת העסקה הכללית, אך היא עשויה לחול על עבודה בחברה נתונה, וכן על תקופת העבודה בענף ספציפי. פרסי היובל הם חייבים במזומן, ולכן זה קשור לקביעת מעמדם הן מבחינת תרומות והן מבחינת מס. מידע על נושאים אלה כלול במאמר.

פרס יום השנה - מה זה?

פרסי יובל, אולי בניגוד להבנה הרווחת, אינם מהווים הטבות המגיעות לכל עובד. כן, בזמן מה שנקרא בכלכלה, רוב העובדים העובדים במפעלים בבעלות המדינה היו מכוסים במערכות שכר המאפשרות פרס כזה.

במציאות הנוכחית, פרסי יובל חובה משולמים לעובדים המועסקים בתחום התקציבי המובן הרחב. ואז הבסיס לתשלום שלהם הם פעולות נפרדות בדרגה סטטוטורית, מה שנקרא פרגמטיות שירות, למשל אמנת המורה או החוק על עובדי משרדי מדינה. הליך קביעת תקופות ראויות לזיכוי ותשלום הפרס מוגדר בדרך כלל ברמת הביצוע (רגולציה). משמעות הדבר היא שזכאים כחוק לפרס היובל:

  • עובדי משרדי מדינה;
  • עובדי השלטון המקומי;
  • חברי חיל שירות המדינה;
  • מורים;
  • מורים אקדמיים;
  • עובדי מוסדות בריאות ציבוריים;
  • לוחמי האש של שירות הכבאות הממלכתי;
  • כורים.

מעסיקים פרטיים לא חייבים להכניס פרסי יובל למערכות השכר שלהם. עבורם, פרס היובל הינו בעל אופי שיקול דעת, יתרה מכך, הם יכולים להגדיר את התנאים למתן ותשלום הטבה זו בכל דרך.

בחברות פרטיות מוענקים פרסי יובל על בסיס הוראות חוק העבודה התאגידית (הסכם עבודה קיבוצי - PPO, תקנות תגמול, פקודה נפרדת). גם סעיף בחוזה העבודה עשוי להוות בסיס לתשלום גמלה זו.

משמעות הדבר היא כי - ככלל - ליזם פרטי אין חובה על פי חוק לשלם פרסי יובל. אולם אם הוא קובע תקנון החברה הקובע את תשלומם, אזי הוא מחויב לשלם אותם לעובדים בתנאים הקבועים בתקנון פנים החברה.

מיסוי פרסי יובל

פרסי היובל הם בעלי אופי של הכנסה מיחסי עבודה, כתוצאה מכך הם מחויבים במס הכנסה אישי על פי אותם כללים כמו גמול עבור עבודה. הכנסות מיחסי שירות, יחסי עבודה, שיעורי בית או יחסי עבודה שיתופיים הם כל סוגי התשלומים במזומן, ללא קשר למקור מימונם, בפרט תגמול בסיסי, תשלומי שעות נוספות, קצבאות שונות, פרסים וכל סכומים אחרים, ללא קשר אם האם הסכום שלהם סוכם מראש.

פרסי היובל שייכים לסוג החובות הנ"ל, ולכן הם נכנסים למושג הכנסה מיחסי עבודה, כהגדרתם באמנות. 12 שניות 1 לחוק מיום 26 ביולי 1991 על מס הכנסה אישי, להלן "חוק PIT".

פרסי היובל מחויבים אפוא במס לפי הכללים הכלליים החלים על הכנסת עובד.

אם המעסיק המחויב בתשלום תוספת היובל לא משלם את הגמלה במועד, זכאי העובד לריבית בגין איחור בתשלום הסכום המגיע בקשר עם יחסי העבודה או יחסי השירות בין העובד למעסיק. סכומי הריבית שקיבל העובד פטורים ממיסוי על פי א. 21 שניות 1 נקודה 95 לחוק PIT.

תשלום פרסי יובל

מעסיקים מחוץ לתחום התקציבי המתכוונים לחלק פרסי יובל צריכים לשים לב לכללי התשלום שלהם, שכן היא קשורה קשר הדוק לחובת תשלום הפרשות לביטוחי פרישה ונכות.

לעניין זה, הוראות סעיף 2 פסקה. 1 נקודה 1 לתקנת שר העבודה והמדיניות החברתית מיום 18.12.1998 על הכללים המפורטים לקביעת הבסיס לחישוב ההפקדות לביטוחי פרישה ונכות. על פי הוראה זו, מענקי יובל (מענקים) אינם נכללים מבסיס שומת התרומה, אם - על פי הכללים המגדירים את התנאים להענקתן - העובד זכאי להם לא בתדירות גבוהה יותר מ-5 שנים.

על מנת להימנע מהצורך בתשלום הפרשות לביטוחי פרישה ונכות, יש להגדיר את כללי תשלום תגמולי היובל באופן שתדירותם לא תפחת מ-5 שנים. אם החברה תציג תקופות תשלום קצרות יותר, תיווצר חובת תרומה.

לעובדת רכישת הזכות לפרס היובל תקופתית - פחות מ-5 שנים - חשיבות מכרעת לאור היעדר חובת תשלום דמי ביטוח לאומי. לכן, הוראה כזו צריכה להיכלל בתקנון החברה, כלומר במשרד הרכש הציבורי, בתקנות התגמול או במסמך פנימי אחר.

קיימת גם סוגיית תשלום - בנסיבות מסוימות - של פרס היובל בתדירות גבוהה יותר מכל 5 שנים, למרות ההוראות הקובעות כי הוא מועד לתקופות שאינן קצרות מחמש שנים.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

יכול לקרות שגם תשלום פרס היובל בתקופה קצרה מחמש שנים יהיה לא תורם, אך חייבים להיות תנאים ספציפיים. ביחס למצבים כאלה, הסברים ופרשנויות שהונפקו על ידי ZUS מועילים.

אז מתי - לדעת המוסד לביטוח לאומי - פרס היובל ששולם לפני המועד ישתחרר מחובת תשלום הפרשות לביטוחי פרישה ונכות? הדבר יתקיים בעת סיום יחסי העבודה עקב פרישה או קצבת נכות עקב תאונת עבודה או מחלת מקצוע, או קצבת נכות עקב אי כושר עבודה מלא או חלקי – אם העובד נמצא במרחק של פחות מ-12 חודשים. מרכישת הזכות לפרס היובל, החל ממועד סיום יחסי העבודה.

הפרס לא יצבור גם אם בתנאים האמורים יעבור העובד לתגמולי טרום פרישה.

כמו כן, ההנחה היא שאין צורך לשלם תרומות אם העובד מתעד העסקה, שלא נלקחה בחשבון בעת ​​קביעת הזכות להטבה הקודמת, לפני תום 5 השנים הבאות המזכות בפרס.

תשלום תרומות ZUS אינו הכרחי גם אם קיצור המועד לתשלום בונוס יובל נובע משינוי בתקנות החברה המסדירות את עקרונות הענקת הטבות בענף.

פרס היובל ישולם מיד לאחר רכישת הזכות בו - הריבית מגיעה מאותו רגע, גם אם העובד יוכיח מאוחר יותר את הנסיבות המהוות את עילת הפרס, ולא ניתן היה להאשים את המעביד בעיכוב - קבע בית המשפט העליון בפסק דינה מיום 19 באוגוסט 1999, I PKN 189/99, OSNAPiUS 2000/22/819. באותו מסמך קבע ההרכב השופט כי התביעה לתשלום פרס היובל מתקיימת כאשר מתקיימים התנאים לרכישת הזכות בו, קרי כאשר מתקבל משך השירות המתאים, ולא כאשר הוא מתועד ע"י. העובד.

פרסי יובל - סיכום

פרסי היובל מהווים הכנסה מיחסי עבודה, שאינה פטורה ממס הכנסה אישי. המשמעות היא שסיפוק היובל חייב במיסוי על פי העקרונות הכלליים הקבועים בחוק PIT להכנסת עובדים.

יש לשלם תרומות לביטוח פרישה ונכות עבור פרסי יובל, אם סכומים אלו משולמים לעובד בתדירות גבוהה יותר מאשר כל 5 שנים. במקרים מסוימים - כמתואר במאמר זה - תשלום פרס זה לא יהיה תורם, למרות שהתקופה המינימלית של חמש שנים בין תשלום ההטבות לא תכובד.

האם יש לך שאלה? שאל את המומחה שלנו! טיפים יומיים באינטרנט! שאל שאלה קְבוּצָה
wFirma.pl