ספר הכנסות והוצאות - חובה לדעת

שֵׁרוּת

חובות הקשורות לניהול ספר הכנסות והוצאות, כלומר מהי חשיבותו של מלאי במפעל כיום.

חוק מס הכנסה מטיל חובה לנהל ספרי מס. הדבר חל בעיקר על אנשים טבעיים, שותפויות אזרחיות של אנשים טבעיים, שותפויות כלליות של אנשים טבעיים ושותפויות העוסקות בפעילות עסקית.

הגופים המצוינים מחויבים לנהל ספר מס של הכנסות והוצאות, אלא אם סכום הכנסותיהם עולה על הסכום הקבוע בחוק או כאשר הם מחליטים לנהל את ספרי החשבונות.

אופן ניהול ספר המס של הכנסות והוצאות, התנאים המפורטים שיתקיימו בספר זה והיקף ההתחייבויות המפורטות הקשורות לניהולו, על מנת לאפשר את השימוש בספר כראיה המאפשרת קביעת חבויות מס ב. הסכום הנכון, צוינו במעשה המשפטי של דרגת התקנה.

עקרונות הקשורים לניהול ספר ההכנסות וההוצאות

המעשה מטיל כללים על שמירת הספר. העקרונות הבסיסיים הם לשמור את הספר בצורה הוגנת ובצורה לא פגומה. יחד עם זאת, ספר המתנהל בהתאם להוראות התקנה, לפי דגם ספר שנקבע מראש ובהתאם להסברים לדגם הספר, נחשב פגום. מצד שני, הספר אמין אם הערכים שנעשו בו משקפים את מצב העניינים בפועל. יתרה מכך, כאשר:

 1. סכומי ההכנסה שלא כתובים או שהוזנו בצורה שגויה אינם עולים על סך של 0.5% מההכנסות המוצגות בספר לשנת מס נתונה או מההכנסות המוצגות בשנת המס עד למועד שבו מצאה רשות המסים טעויות אלו, או

 2. היעדר רשומות מתאימות קשור לתאונה או לאירוע אקראי שמנע מהנישום לשמור את הספר, או

 3. טעויות הביאו להגדלת סכום בסיס המס, למעט טעויות המורכבות מאי הצגה או הקטנת עלות רכישת חומרים בסיסיים, מוצרים מסחריים ועלויות עבודה, או

 4. הנישום השלים את הרישומים או תיקן רישומים שגויים בספר לפני תחילת הבדיקה על ידי רשות המסים או בתוך התקופה שבה זכאי הנישום לתקן את ההצהרה לפי סעיף. 62 שניות 4 לחוק מיום 16 בנובמבר 2016 על מינהל ההכנסות הלאומי, או

 5. רישומים שגויים הם תוצאה של טעות ברורה, ולנישום יש ראיות חשבונאיות המאשרות את העובדה שעסקה עסקית בוצעה בהתאם למהלך בפועל ומכילה לפחות:

 • זיהוי מהימן של המנפיק או ציון הצדדים (שם וכתובות) המשתתפים בפעילות העסקית אליה מתייחסת ההוכחה,

 • תאריך הוצאת ההוכחה ותאריך או תקופת הפעולה הכלכלית אליה מתייחסת ההוכחה, ובלבד שאם מועד ביצוע העסקה הכלכלית תואם את מועד הוצאת ההוכחה, די לציין תאריך אחד,

 • מטרת הפעולה הכלכלית וערכו וכן כימתו, אם מושא הפעולה ניתן למדידה ביחידות טבעיות,

 • חתימות של אנשים המורשים לתעד כראוי פעולות עסקיות

 • מסומן במספר או בדרך אחרת המאפשרת קישור בין ההוכחה לרישומים חשבונאיים שנעשו על בסיסה.

מנהל החשבונות מחויב לבצע רישומים בשפה הפולנית ובמטבע הפולני באופן חרוץ, קריא וקבוע, על סמך ראיות נכונות ומהימנות.

אם יש שגיאות בשוברים הנהלת חשבונות, ניתן לתקן אותן בנוהל ספציפי. הליך תיקון השגיאות כולל רק מחיקה של טקסט או מספר שנכתב בצורה לא נכונה באופן המאפשר לקרוא את הטקסט או המספר הראשי ולהזין את הטקסט או המספר הנכון. התיקון שנעשה בשובר הנהלת חשבונות מאושר בתאריך ובחתימתו של מבצע התיקון. עם זאת, יש לזכור כי לצורך תיקון טעויות כנגד שוברים חשבונאיים, לא מיושמים העקרונות הנ"ל, ולפי הוראות אחרות חל איסור לבצע תיקונים כלשהם, גם ביחס לשוברים חיצוניים. ניתן לתקן ראיות זרות באמצעות הנפקה ושליחת מסמך מתקן (הערות) לקבלן. מסמכים חיצוניים משלו שנשלחו בעבר לקבלן ניתנים לתיקון רק על ידי הוצאת מסמך מתקן (הערות).

מלאי בארגון

מלאי ידוע מכונה גם מלאי או מלאי פיזי.

הנישומים נדרשים להכין ולהכניס בספר מלאי של אופי מוצרי מסחר, חומרי יסוד וחומרי עזר (חומרי גלם), מוצרים מוגמרים למחצה, עבודות בביצוע, מוצרים מוגמרים, מחסור ופסולת, החל מה-1 בינואר, בשעה בתום כל שנת מס, החל מיום תחילת הפעילות במהלך שנת המס, וכן במקרה של אובדן הזכות לתשלום מס במהלך שנת המס לפי חוק מיום 20.11.1998 בדבר הכנסה בשיעור אחיד. מס על הכנסות מסוימות שהרוויחו אנשים טבעיים (יומן החוקים משנת 2019, פריט 43, 1495, 1649 ו-2200), שינויים של בעל המניות, שינויים בשיעור מניות בעלי המניות או פירוק העסק.

על פי הוראות החוק, חובת עריכת מלאי פיזי ליום 1 בינואר של שנת המס אינה חלה על נישומים אשר ערכו מלאי פיזי בתום שנת המס הקודמת. במקרה זה, במקום המלאי הפיזי החל מ-1 בינואר של שנת המס, הספר נרשם עם המלאי הפיזי שהוכן ל-31 בדצמבר של שנת המס הקודמת.

ביצוע מלאי כפוף לכללים מסוימים, בדיוק כמו שמירת ספרים שלמים, נדרש שהמלאי יבוצע בקפידה וקבוע וייחתם בחתימות המשתתפים במלאי.

ככלל, נדרש שהמלאי יכלול: שם ושם משפחה של בעל המפעל (שם החברה), תאריך המלאי, מספר רצף של פריט גיליון המלאי הפיזי, תיאור מפורט של הסחורה, יחידת מידה, כמות. שנרשם במהלך המלאי, המחיר ב-PLN וברוטו ליחידת מדידה, הערך הנובע מהכפלת כמות הסחורה במחיר היחידה שלה, הערך הנובע מהכפלת כמות הרכיבים האחרים במחיר היחידה שלהם, הסכום הכולל ערך המלאי הפיזי. בתום המפקד יש לחתום על הצהרה מיוחדת "המפקד הושלם בסעיף..." על המפקד חתומים מבצעי המפקד ובעל המפעל (שותפים).

על מנת לפשט את המפקד, עבור כמה ענפים ספציפיים הונחה כי במקרה של חנויות ספרים ועתיקות חנויות ספרים, הרשימה עשויה לציין הוצאה לאור אחת באותו מחיר, ללא קשר לשם ושם משפחתו של המחבר, עם חלוקה לתוך ספרים, חוברות, אלבומים ואחרים. במקרה של פעולות המרת מט"ח, הונחה כי המלאי הפיזי יכלול ערכי מט"ח שלא נמכרו, ובמחלקות מיוחדות לייצור חקלאי - יש לכלול במלאי הפיזי חומרים וחומרי גלם שלא נעשה בהם שימוש במהלך הייצור. וכן מספר בעלי החיים לפי מינים, בחלוקה לפי קבוצות.

אם לנישום יש טובין כלשהם בתאריך המלאי שנמצאים מחוץ למפעל הנישום, המלאי הפיזי כולל גם את הסחורות הללו.

הערכת שווי סחורות וחומרים במלאי

בעת הערכת שווי חומרים וסחורות מסחריות, יש לבצע אותה במחירי רכישה או רכישה או במחירי שוק במועד המלאי, אם הם נמוכים ממחירי הרכישה או הרכישה. אם עסקינן במוצרים חצי מוגמרים (מוצרים מוגמרים למחצה), במוצרים מוגמרים ובמחסור בייצור עצמי, הם מוערכים בעלויות ייצור.

במקרה של פסולת שירות אשר איבדה את ערכה המקורי בשימוש במהלך העסקים, יש להעריך לפי השווי הנובע מההערכה תוך התחשבות בהתאמתה לשימוש נוסף.

במקרה של פעילויות שירות ובנייה, עבודות בביצוע נמדדות לפי עלות ייצור, אולם היא אינה יכולה להיות ערך נמוך יותר מעלות החומרים הישירים המשמשים לעבודות בביצוע.

תפוקת בעלי החיים הכלולה במלאי הפיזי מוערכת במחירי שוק במועד המלאי, תוך התחשבות במין, קבוצת ומשקל החיות.

יש להפחית את ערך המלאי הפיזי בסכום שבו הנישום הפחית את עלויות המס הניתנות לניכוי או הגדיל את ההכנסות, אם הירידה בעלויות הניתנות לניכוי מס או העלייה בהכנסות הייתה קשורה להכרה בהוצאות הנוגעות לסחורות מסחריות, חומרי יסוד וחומרי עזר ( חומרי גלם) כמו עלויות ניתנות לניכוי מס, מוצרים חצי מוגמרים (מוצרים מוגמרים למחצה), עבודות בתהליך, מוצרים מוגמרים, מחסור ופסולת, הכלולים ברשימה זו. ההפחתה מתבצעת על ידי אותו חלק מסכום הפחתת העלויות הניכויות במס או גידול בהכנסות, המיוחס לסחורות מסחריות, חומרי יסוד וחומרי עזר (חומרי גלם), מוצרים מוגמרים למחצה (מוצרים מוגמרים למחצה), ייצור. בתהליך, מוצרים מוגמרים, מחסור ופסולת הכלולים ברשימה זו.

יש להעריך אותו תוך 14 ימים מיום עריכת המלאי. ליזמים יש זמן מקסימלי לכך.

חשיבות המלאי בפעילות הנערכת

עריכת מלאי היא תהליך מפרך וגוזל זמן, ולכן קשה לצפות שיזמים יהיו מרוצים כאשר הם נאלצים על פי הוראות החוק לבצע אותו. ככל שעבור רבים מהם מדובר בהתחייבות ארגונית לא מבוטלת, חלקם קרובים ללקוחותיהם לתקופה זו, אחרים שוכרים עובדים נוספים.

המלאי, לעומת זאת, הוא מכרה של ידע על המיזם, בפרט, הוא נוגע לידע על רמות המלאי או מחסור אפשרי במוצרים. ידע זה מתורגם כמובן לקביעת ההכנסה בפועל של החברה בשנת מס נתונה.

בנוסף, הכרת חומרים וסחורות מאפשרת לארגן מידע על אילו מוצרים נמכרים ואילו נמכרים פחות, או שהנמענים אינם מעוניינים במוצר נתון כלל.

בסיס משפטי

 1. חוק מיום 26 ביולי 1991 על מס הכנסה אישי (יומן חוקים משנת 2019, פריט 1387, בתיקון).

 2. תקנת שר האוצר מיום 23.12.2019 על ניהול ספר מיסים של הכנסות והוצאות, כתב עת חוקים 2019.2544.

 

חומר שהוכן על ידי הצוות של "טק פראוניק".

הבעלים של המותג "Tak Prawnik" הוא BZ Group Sp. z o.o.