יש לשמור על ה-KPiR באופן שוטף

אתר אינטרנט

יזמים שמשלמים על פי עקרונות כלליים (לפי קנה מידה או במס אחיד) נדרשים לנהל KPiR, כלומר ספר מס של הכנסות והוצאות. בהתבסס על הרישומים שנעשו ברשומות אלו, הם יכולים לקבוע את גובה מקדמת ה-PIT, אותה עליהם להעביר לחשבון משרד המס המוסמך. חשוב לציין, יש להוסיף ערכים ב-KPiR באופן שוטף, ללא תלות באורך תקופות ההסדר (חודש או רבעון).

שמירה על KPiR ובחירת תקופות חשבונאות

אדם המקים עסק בטופס CEIDG-1 מצהיר על התקופות שבהן יבצע התנחלויות על חשבון PIT. ניתן לבחור בין חודשים או רבעונים. לאחר מכן, כיזמית, היא מחויבת לשלם תשלומי מקדמה של PIT עד ליום ה-20 לחודש שלאחר כל תקופת הסדר שנבחרה. עם זאת, לתדירות תשלום המקדמות אין השפעה משמעותית על עקרונות ביצוע ה-KPiR. תקנות מתאימות לעניין זה מצויות בתקנת שר האוצר.

יש לשמור על ה-KPiR באופן שוטף - כללים

על פי הוראות תקנת ניהול ספר מיסים של הכנסות והוצאות, היזם מחויב לבצע רישומים אחת ליום, בסוף היום, אך לא יאוחר מאשר לפני תחילת הפעילות למחרת. המשמעות היא שרשומות לגבי הכנסות, רכישות של מוצרים מסחריים וחומרים בסיסיים, עלויות צד נלוות והוצאות אחרות צריכות להופיע ב-KPiR על בסיס קבוע. חשוב לציין, יש לשמור את כל הרישומים בצורה קריא, בזהירות ולתמיד.

עם זאת, התקנות קובעות חריגים לעקרון הניהול השוטף של ה-KPiR. ליזמים ש:

  • אמון על ניהול ספר המס במשרד רואי חשבון,

  • לנהל מפעלים מרובים,

  • לשמור רישומי מכירות, הנזכרים בסעיף 8 שניות. 1 נקודה 2 לתקנה

- מותר לערוך רישומים ב-KPiR בסדר כרונולוגי, במועד המבטיח הסדר נכון ובזמן עם התקציב, אך לא יאוחר מה-20 בכל חודש עבור החודש הקודם.

חָשׁוּב!

במצב בו היזם מתעד את המכירה רק על סמך חשבונית ומנהל את הספר בעצמו, ככלל, עליו לבצע כניסות ב-KPiR על בסיס קבוע - בסוף כל יום.

תקנת שמירת ה-KPiR קובעת בבירור כי לאחר תום חודש נתון יש להדגיש את הרישומים שנעשו בחודש נתון ולסכם את הנתונים מהעמודות 7-14 (סעיף 18 לנספח 1). אז רשאי הנישום לרשום בעמודות הבודדות את הסכומים הנובעים מהעברה מתקופות קודמות מתחילת השנה במסגרת סיכום חודש נתון.

משמעות הדבר היא כי ללא קשר לתקופות ההסדר המצוינות ב-CEIDG-1, יש לשמור על ה-KPiR באופן שוטף או - במקרים המיוחדים הנזכרים לעיל - בצורה כרונולוגית, תוך הבטחת הסדר במועד מול משרד המס. לפיכך, נישום המשלם מקדמות מס הכנסה רבעוניות מחויב לשמור ולסכם את ה-KPiR שלו על בסיס חודשי. מקדמות המס עדיין מחושבות לאחר תום הרבעון.

בנקודה זו יודגש גם כי יש לשמור את ה-KPiR במקום הפעילות העסקית, במטה החברה או במשרד רואי חשבון נבחר.