תיקון עלויות זכאיות במסגרת סעד מו"פ - פשרה

מס שירות

המדיניות הפיסקלית של ארצנו תומכת בחברות חדשניות. המחוקק ציין כי רק כלכלה חדשנית יכולה לעמוד באתגרים העתידיים. אחת מצורות התמיכה בחדשנות היא הקלה במו"פ. זה נותן הטבות מס גדולות ומפחית משמעותית את המיסוי. לכן, יותר ויותר יזמים משתמשים בו. למרות שההקלה במס קיימת כבר כמה שנים, היא עדיין גורמת לבעיות רבות לנישומים. הבה נבדוק כיצד מטפלים בתיקון העלויות הזכאיות במסגרת ההקלה במו"פ.

עקרונות חשבונאות עבור סעד מו"פ

ניתן למצוא תקנות הנוגעות לסעד המו"פ באמנות. 4א, נקודות 26-28, סעיף. 9 שניות 1ב ואמנות. 18ד - 18ה לחוק CIT (ניתן למצוא הוראות מקבילות גם בחוק PIT).

בפועל, ההקלה מורכבת מניכוי מבסיס המס את העלויות שנגרמו עבור פעילות מו"פ (מה שנקרא עלויות זכאיות), המסווגות כעלויות הניתנות לניכוי מס.

גובה הניכוי בשנת המס לא יעלה על סכום ההכנסה המופקת מהכנסה שאינה הכנסה מרווח הון. איננו מסדירים את ההקלה כנגד הכנסה מרווחי הון.

במצב בו לנישום יש הפסד לשנת המס או כאשר סכום ההכנסה נמוך מסכום הניכויים, הניכויים - במלואם או בחלקם הנותר, בהתאמה - מתבצעים בהחזרי המס לשש הקרובים. שנות מס מיד לאחר השנה שבה מימש הנישום או היה זכאי לניכוי.

עלויות זכאיות

נישומים המעוניינים לנצל את הקלות המס חייבים קודם כל לדעת אילו עלויות הם יכללו במה שנקרא עלויות זכאיות. אלו יהיו העלויות של:

  • שכר עובדים בחלק הקשור לפעילות מו"פ ודמי ביטוח לאומי נלוות;

  • שכר עבור חוזי מנדט או עבור עבודה ספציפית בחלק הקשור לפעילות מו"פ ודמי ביטוח לאומי נלוות;

  • רכישת ציוד מומחה (שאינו רכוש קבוע) וכן חומרים וחומרי גלם הקשורים ישירות לפעילות המו"פ הנערכת;

  • חוות דעת מומחים, חוות דעת, שירותי ייעוץ ושירותים מקבילים, הניתנים או מבוצעים במסגרת חוזה על ידי גורמים האמורים בהוראות להשכלה גבוהה ומדע, וכן רכישת תוצאות מחקריהם למטרות מו"פ;

  • שימוש בתשלום בציוד מדעי ומחקרי המשמש רק בפעילות המו"פ הנערכת, אם שימוש זה אינו נובע מהסכם שנכרת עם גורם הקשור לנישום;

  • רכישת שירות השימוש בציוד מדעי ומחקרי רק לצרכי פעילות המו"פ הנערכת, אם רכישת השירות אינה נובעת מהסכם שנכרת עם גורם הקשור לנישום;

  • העלויות המצוינות של קבלת פטנט ואחזקתו, זכות הגנה על דגם שימוש או זכות רישום מדגם תעשייתי;

  • מחיקת פחת על רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים המשמשים בפעילות המו"פ המתנהלת, למעט מכוניות נוסעים ומבנים, מבנים וחצרים הנמצאים בבעלות נפרדת (בכפוף למרכזי מחקר ופיתוח).

התאמות ניכוי מס

בהתאם לאמנות. 15 שניות 4i לחוק CIT, אם התאמת העלות הניתנת לניכוי, לרבות מחיקת הפחת, אינה נגרמת מטעות חשבונאית או טעות ברורה אחרת, היא נעשית על ידי הפחתה או הגדלת העלויות הניתנות לניכוי במס שנגרמו בתקופת הסילוק. בה התקבלה החשבונית המתקנת או בהעדר חשבונית מסמך אחר המאשר את הסיבות לתיקון. התקנה הנ"ל מציינת את העיקרון לפיו יש להתאים את העלויות הניכויות במס. כך, במקרים רבים אנו מבצעים תיקונים באופן שוטף. בפועל, איננו צריכים לתקן הסדרי מס שכבר בוצעו.

פתרון זה אומר שאיננו צריכים לתקן דוחות מס שהוגשו בעבר.

תיקון עלויות זכאיות

כפי שהראינו לעיל, בפרקטיקה הכלכלית אנו עוסקים לעיתים קרובות בהתאמת עלויות. זה משפיע באופן אוטומטי על סכום העלויות הזכאיות.

נישומים תוהים כיצד להתייחס להקלה במס המו"פ במקרה כזה.

דוגמה 1.

הנישום מבצע פעילויות מחקר ופיתוח ונהנה מהקלות מס המו"פ. העלות הנלווית הותאמה. התיקון היה קשור לטעות ברורה. חשבונית תיקון מופחתת בעלות. האם במקרה כזה על הנישום לתקן את הסדר המס שלו CIT-8 ו-CIT BR?

במקרה זה, על הנישום לקבוע את מועד ההתחשבנות על עלויות זכאיות הקשורות לפעילות מחקר ופיתוח, כאשר לאחר הסדרת הקלת מס מו"פ לתקופה נתונה, הנישום מקבל חשבוניות תיקון שליליות.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

ההוראות הנוגעות להסדרת סעד מו"פ אינן צריכות לשנות את העיקרון הנובע מהאמנות. 15 שניות 4 וחוק CIT, כלומר התאמות עלויות באופן שוטף.

להוראות הקלות במחקר ופיתוח אין תקנות כלשהן לגבי תיקון עלויות זכאיות. במצב זה, בכל הנוגע לרגע תיקון העלויות, יש לחול את העקרונות הנ"ל של תיקון עלויות באופן שוטף.

אמנם ב'סעד' עסקינן במקרה דנן, אך אין לפרש זאת בצמצום.

נזכיר לכם כי הפסיקה של בתי המשפט המנהליים והספרות מסכימות כי הוראות ההקלות והפטורים מהוות חריג לעקרון תשלום המסים. יש לפרש אותם בקפדנות, תוך יישום כללי הפרשנות הלשונית.

רק במקרים מוצדקים מותר גם שימוש בדרכי פרשנות לא לשוניות, בעוד שהשימוש בדרכי פרשנות לא לשוניות צריך להיות מוצדק דיו.

במקרה זה, למרות התיקון, הוחזרה העלות המזכה לנישום בכל צורה שהיא.

תקנות המס בנושא הקלות במו"פ עוסקות בכל מיני מצבים בהם הנישום מקבל מימון (החזר כספי), אותם הוא מקצה לכיסוי עלויות זכאיות, ולא לתיקון העלויות הללו בהמשך.

לפיכך, העובדה שהמחוקק לא הסדיר עניין זה אינה יכולה להוות תנאי לאימוץ פתרון שלילי לנישום.

לסיכום, יש להכיר באופן שוטף בתיקון העלויות הזכאיות הכלולות בהקלות המו"פ, שנגרמו כתוצאה מאירועים חדשים שהביאו לקבלת חשבוניות מתקנות. לפיכך, הנישום אינו נדרש לתקן את הדוח השנתי שהוגש בעבר.