הגבלת חובת מס. מגבלות זמן לעיכוב מיסוי

שֵׁרוּת

הגבלת חובת המס מתקיימת במקרה של עיכוב ארוך מדי של משרד השומה עם גביית החוב מהחייב.

ככלל, ישנה תקופה של חמש שנים, המונה מתום השנה הקלנדרית שבה חלף מועד התשלום (למשל אי גילוי כל הנתונים בדוח המס). החריג הוא התקופה של שלוש שנים, כאשר החובה אינה נובעת מכוח דין, אך יש צורך במתן החלטת הרשות (כגון מס מקרקעין).

נוהג נפוץ הנהוג במשרד הוא לעקל את רכושו של החייב על מנת להרוויח זמן לגביית המס שלא שולם. כמובן שהמשרד יודיע לחייב על העיקול.

הגבלת חובת המס בחיוב

אם נקבל בקשת תשלום והיא נובעת מחויבות למשרד השומה, אשר עם זאת התיישנה עקב המועדים האמורים, אזי יש להעלות התנגדות להגבלת מס (בכתב או בעל פה). . איננו צריכים להמציא כל ביסוס לטענתנו. בית המשפט בוחן האם הטענה שהועלתה על ידינו מוצדקת, בודק האם אכן פקעה חבות המס, תוך מונה את המועדים. במקרה של זכייה בתיק בפני בית המשפט (החלטת בית המשפט המאשרת הגבלת חובת המס), עומדת לנו הזכות להגיש בקשה לבית המשפט להחזר הוצאות המשפט. חשוב לזכור שבית המשפט יפסוק החזר רק לפי בקשתנו, לעולם לא בעצמו.

מתי מופסקת תקופת התיישנות המס?

לעיתים אנו יכולים להיתקל במצב שתקופת ההתיישנות נקטעת ומתחילה לפעול שוב. אירוע נוסף יהיה הפסקת תקופת ההתיישנות והיא נקטעת זמנית, אך בזמן ההפעלה מחדש היא אינה מתחילה מההתחלה. זמן לפני ההפרעה נספר.

המצבים שבהם תקופת ההתיישנות נקטעת או מושעה מתרחשים כאשר:

  • ניצור קשר עם המשרד בבקשה לחלק את ההחזר לתשלומים, נשלם חלק מההתחייבות או הריבית - לאחר מכן נכיר בחובנו
  • המשרד ימסור לרשות השיפוטית בקשה לזימון פשרה,
  • המשרד יסתמך על כך שהנתבע, בטענת ההתיישנות, עושה שימוש לרעה בזכויותיו, למשל מבטיח לנושה את רצון התשלום, בסופו של דבר אינו עושה כן ומוביל להתיישנות.
  • יופעל אמצעי הוצאה לפועל - אך זה תקף רק אם יידעו את החייב על העיקול לפני התיישנות.