קופה רושמת מקוונת ליועץ מס - האם יש צורך?

אתר אינטרנט

המקצוע של יועץ מס הופך לפופולרי יותר ויותר. לצעירים רבים עתידם קשור בזה. למרות שזה קשה ביותר, זה גם מתברר כמעניין, וההיקף הנושאי רחב ביותר. בעת ניהול משרד עורכי דין משלך, עליך לזכור את החובות הפיסקליות הרבות המוטלות על יזמים העוסקים במקצוע זה על ידי המחוקק. האם התשלום המקוון עבור יועץ מס הוא חובה?

יועץ מס - מקצוע של אמון הציבור

יועץ מס הוא מקצוע של אמון הציבור שהוקם בחוק מ-5 ביולי 1996 על ייעוץ מס. לפיכך, היועץ הוא מקצוע מיוחד. אנשי מקצוע בעלי אמון הציבור אינם פועלים אך ורק למטרות רווח. תפקידם גם לענות על הצרכים החשובים ביותר ולהגן על הערכים החשובים ביותר. במקרה של יועצי מס, מדובר בראש ובראשונה על הגנת הרכוש של הנישומים.

לפיכך, מי שעובד כיועץ מס אינו יזם מן השורה, שכן מלבד הפעולות המשפטיות החלות על אנשים המנהלים פעילות עסקית, עליו לעמוד גם בהוראות חוק ייעוץ מס.

הוא בבעלות החובה של הממשל העצמי המקצועי מכוח החוק. השלטון המקומי דואג שיועץ המס יבצע את פעילותו בהתאם לדין המקובל והתאגידים.

בנוסף, ההוראות המסדירות את תפקודם של מקצועות אמון הציבור מגדירות חובות רבים, כגון שיפור מתמיד של כישורים, ביטוח אחריות צד ג'. לאנשים העוסקים במקצוע של אמון הציבור יש גם זכויות מיוחדות, למשל הזכות לאמת מסמכים או חסינות מהותית.

יועץ מס, משלם מע"מ

המחוקק קובע פטור ממע"מ לקבוצה מסוימת של נישומים. תקנות בעניין זה כלולות בסעיף. 113 לחוק מע"מ.

מכירות של נישומים ששווי המכירה שלהם לא עלה על סך של 200,000 PLN בשנת המס הקודמת פטורות ממס. סכום המס אינו כלול בשווי המכירה.

ערך המכירה הנזכר לעיל אינו כולל:

 • מסירת סחורות תוך קהילתית ומכירות בהזמנה בדואר משטח המדינה ומכירות בהזמנה בדואר בתוך שטח המדינה;

 • אספקה ​​בתשלום של טובין והשירותים בתשלום הפטורים ממס על פי האמנות. 43 שניות 1 או תקנות שניתנו על בסיס אמנות. 82 שניות 3, למעט:

  • עסקאות מקרקעין,

  • שירותים הנזכרים באמנות. 43 שניות 1 נקודות 7, 12 ו-38-41,

  • שירותי ביטוח

- אם פעילויות אלו אינן עסקאות נלוות.

כמו כן, איננו כוללים מסירת טובין בתמורה, אשר לפי הוראות מס הכנסה מסווגות על ידי הנישום כרכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים הניתנים לפחת.

עם זאת, במקרה של ביצוע פעולות מסוימות, על הנישום להיות נישום בחובה. יצוין כי מלבד אלו המפורטים בחוק (ייעוץ חקלאי), שירותי ייעוץ אינם יכולים ליהנות מהפטור הנזכר לעיל.

דוגמה 1.

מר יאן נשבע ונכנס לרשימת יועצי המס. במרץ החליט להקים עסק משלו העוסק בייעוץ מס. האם עליו להירשם כנישום פעיל במע"מ?

כן, על הנישום להגיש את מע"מ-R ולהירשם כמשלם מע"מ פעיל. במקרה זה הוא אינו זכאי לפטור ממע"מ בשל היקף המכירות.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

קופה רושמת מקוונת ליועץ מס

הפעילויות הכפופות לחובת הרישום הכלולה בתקנת שר האוצר על פטורים מחובת ניהול רישומים בשימוש בקופות כוללת בין היתר, פעילות ייעוץ מס.

כתוצאה מכך, מתן שירותי ייעוץ מס לאנשים טבעיים שאינם מנהלים פעילות עסקית ולחקלאים בתעריף קבוע חייב להירשם תמיד באמצעות קופות רושמות.

יועץ מס המעניק שירותים לאנשים טבעיים שאינם מנהלים פעילות עסקית ולחקלאים בתעריף אחיד, צריך אפוא להיות בעל קופה רושמת כבר מההתחלה.

יועצי מס, בשל הצורך בהחלפת קופות רושמות בקופות מקוונות, תוהים האם חלה גם עליהם חובה כזו מיולי 2021.

דוגמה 2.

הנישום מנהל משרד לייעוץ מס. כמו כן הוא נותן שירותים לאנשים טבעיים (לרוב הוא מייצג אותם בפני רשויות המס ובתי המשפט).

האם במקרה כזה יועץ המס נותן שירותים משפטיים והוא מחויב להחליף את הקופה בקופה מקוונת החל מה-1 ביולי?

נזכיר כי החל מה-1 ביולי 2021 הורחב הצורך בהחלפת הקופה בקופה מקוונת לנישומים המספקים שירותים:

 • סַפָּרוּת,

 • קוסמטי וקוסמטי,

 • בְּנִיָה,

 • בתחום הטיפול הרפואי הניתן על ידי רופאים ורופאי שיניים, משפטי

 • וקשור לפעילות מתקנים לשיפור המצב הגופני - רק בתחום הקבלה.

מניתוח התקנות הנ"ל עולה בבירור כי יועצי מס לא נכללו באף אחת מקבוצות הנישומים הנ"ל. לפיכך, הם לא צריכים להחליף קופות רושמות לקופות מקוונות.

לסיכום, יועץ מס חייב להיות נישום במע"מ מתחילת הפעילות העסקית. בנוסף, על יועצים המספקים שירותים לאנשים טבעיים שאינם עסקיים ולחקלאים בודדים להתקין קופה רושמת. עם זאת, יועצי מס אינם חייבים להחליף את הקופה בקופה מקוונת ביולי, מכיוון שהם אינם מספקים שירותים משפטיים.