קופה רושמת מקוונת - האם ניתן לכבות אותה כשאין מוציאים קבלות?

אתר אינטרנט

משלמי המסים צריכים כעת לעבור לקופה מקוונת. האמור לעיל אינו חל על כל הגופים העסקיים. זאת כדי להבטיח שההכנסות התקציביות יהיו גבוהות יותר ושהנישומים ירשמו את כל עסקאותיהם בקופה. במאמר נסביר האם יש להפעיל את הקופה המקוונת במקרה של רישום מכירות מדי פעם.

מי צריך לרשום מכירות בקופה?

בהתאם לאמנות. 111 שניות 1 לחוק מע"מ, נישומים המוכרים לאנשים טבעיים שאינם מנהלים פעילות עסקית וחקלאים בתעריף אחיד מחויבים לנהל רישום של המכירה באמצעות קופות רושמות.

ההוראה לעיל מפרטת כלל כללי לפיו חובת ניהול רישום בשימוש בקופה חלה על כל הנישומים המוכרים למקבלים המפורטים בה, דהיינו אנשים טבעיים שאינם מנהלים פעילות עסקית וחקלאים בתעריף אחיד. לפיכך, אחד הקריטריונים הבסיסיים הקובעים את החובה להגיש בקשה לרישום קופות הוא מעמדו של קונה ההטבות הניתנות על ידי הנישום.

קופה מקוונת

המחוקק הכניס שינויים משמעותיים בתחום הקופות בחוק מע"מ. התקנות החדשות מניחות, בין היתר, האפשרות (ועבור נישומים המנהלים עסק במגזרים רגישים המפורטים בחוק - חובה) להשתמש בסוג חדש של קופות רושמות, מה שנקרא קופות רושמות מקוונות על מנת לשמור רישומי מכירות עבור אנשים טבעיים שאינם מנהלים פעילות עסקית וחקלאים בתעריף אחיד.

דוגמה 1.

הנישום מספק שירותי בנייה. היא מבצעת אותם עבור אנשים טבעיים שאינם מנהלים פעילות עסקית. האם במקרה זה הוא חייב להתקין את הקופה המקוונת?

החל מ-1 ביולי 2021, חברות בנייה מחויבות לרשום מכירות ליחידים באמצעות קופה רושמת מקוונת. לפיכך, במקרה המנותח, הנישום מחויב להחליף את הקופה.

לנישום הזכות לנכות 90% מהשווי הנקי, אך לא יותר מ- 700 PLN, בעת החלפת הקופה בקופה מקוונת.

חשוב לציין, הקופות המקוונות מצוידות בפונקציות חדשות המאפשרות, בנוסף לחיסכון בזיכרון הפיסקאלי ובקופה המוגנת, גם העברה רציפה, אוטומטית וישירה של נתונים שנרשמו באמצעותן מהרישומים הנשמרים והנתונים על אירועים חשובים עבור הפעלת קופות רושמות למערכת התקשוב המאגר המרכזי של מזומנים.

קופות רושמות מקוונות מתחברות למאגר המרכזי של קופות רושמות דרך רשת התקשורת באופן המבטיח:

 1. שליחת נתונים מקופות למאגר המרכזי של קופות רושמות באופן ישיר, רציף, אוטומטי או לפי בקשת ראש מינהל הכנסות לאומי, בצורה אלקטרונית התואמת למבנה ההגיוני האמור בפקודת המסים;

 2. שליחת פקודות מהמאגר המרכזי לקופות רושמות לגבי הפעלת הקופות וקבלתן בקופות אלו:

 • הקשורים לפיסקאליזציה של הקופה,

 • כולל המונח:

  • השיטה וההיקף של העברת הנתונים מקופה זו,

  • איך הקופה עובדת,

 • הבטחת הפעלה נכונה של הקופה.

חשוב לציין, החוק מגדיר את הדרישות ועקרונות הפעולה שעליהם לעמוד בקופות מקוונות (סעיף 111 (6א) לחוק מע"מ). על פי ההוראה האמורה, על הקופה לדאוג לרישום תקין, אחסון והעברת נתונים בטוחים מהקופה למנשאי נתונים חיצוניים ולאפשר חיבור והעברת נתונים בין הקופה לבין המאגר המרכזי לקופה.

מה עושים כשאין חיבור לקופה מקוונת?

אם, מסיבות שאינן בשליטת הנישום, לא ניתן לספק את הקשר האמור לעיל:

 • באופן זמני - הנישום מחויב לנהל רישומי מכירות ולדאוג לקשר זה ברגע שסיבות אלו חדלות להתקיים;

 • קבוע - הנישום מחויב לנהל רישומי מכירות ובהסכמת ראש השומה לדאוג לקשר זה במרווחים שנקבעו עם ראש השומה.

לפיכך, כפי שעולה מן האמור לעיל בתקנות, חובתו העיקרית של הנישום היא להבטיח חיבור של הקופה המאפשרת העברת נתונים בין הקופה המקוונת למאגר המרכזי של קופות רושמות. הקופה המקוונת צריכה לספק חיבור והעברת נתונים בין הקופה למאגר המרכזי של קופות רושמות במהלך מכירות הדורשות רישום בקופה, מה שיש להבין גם כנכונות הנישום לבצע מכירה כזו.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

ניתן לכבות את הקופה המקוונת

להרבה משלמי מסים יש קופה רושמת מקוונת, אך בשל האופי הספציפי של העסק שלהם, הם משתמשים בה באופן ספורדי.

דוגמה 2.

הנישום מנהל חברת בנייה. ניהול רישומי מכירות עבור אנשים טבעיים שאינם מנהלים פעילות עסקית מקופת רושמת באמצעות כרטיס אינטרנט. בשל אופי עסקיה - שירותי בנייה הנמשכים מספר שבועות - היא מנפיקה קבלה אחת או שתיים בחודש. למרות העובדה שהיא רושמת רק פעם או פעמיים בחודש, היא כוללת את הקופה בכל יום.

הנישום סבור שבמקרה שלו יש לו זכות לכבות את הקופה המקוונת. הוא רוצה להפעיל אותו רק כאשר הוא מוציא קבלה או דוח יומי או חודשי. היא מבצעת את שירותיה מחוץ למקום עסקיה הקבוע. לפיכך, האם הנישום צודק בהחרגת הקופה המקוונת?

הקופה המקוונת צריכה לספק חיבור והעברת נתונים בין הקופה למאגר המרכזי של קופות רושמות במהלך מכירות הדורשות רישום בקופה, מה שיש להבין גם כנכונות הנישום לבצע מכירה כזו.

לפיכך, ככלל, קופה רושמת מקוונת צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בשעות העבודה, כלומר פתיחת נקודת שירות או חברה, ולא רק כאשר יש עסקת מכירה. בנסיבות המוצגות, מאחר שעבודת הנישום מורכבת במתן שירות באתר בו מתבצע שיפוץ או שירות בניה אחר, אין הדבר כך.

לסיכום, מפאת אופי העסק, קרי כאשר המכירה תתבצע רק לאחר סיום שירות הבניה, אשר - כמתואר בעניינו של הנישום - עשוי להימשך מספר שבועות, הקופה המקוונת אינה פועלת. צריך להיות מופעל כל הזמן.