קופה רושמת מקוונת במשרד רואי חשבון - האם זה חובה?

משרדי חשבונאות

על פי התיקון לחוק מס על סחורות ושירותים, נישומים המבצעים פעילות עסקית בענפים מסוימים מחויבים להשתמש בקופות מקוונות. האם גם משרד רואי חשבון חייב להיות בעל קופה רושמת מקוונת או שניתן להשתחרר מהחובה הזו? התיקון לחוק והקופה המקוונת במשרד רואי החשבון.

קופה רושמת מקוונת במשרד רואי החשבון

ביום 1 במאי 2019 נכנסו לתוקף החוק לתיקון חוק מס על טובין ושירותים וחוק האמצעים. בהתאם לו שונו ההוראות בדבר החזקת קופות רושמות. הוראות החוק קובעות את האפשרות, ולנישומים המבצעים פעילות עסקית בענפים המצוינים, הרגישים, חובת שימוש בקופות מקוונות. הסוג החדש של קופות רושמות אמור לשמש לניהול תיעוד של מכירות לאנשים טבעיים שאינם עסקיים ולחקלאים בתעריף אחיד.

תוכנו של החוק המתוקן בדבר מס על סחורות ושירותים, הידוע בכינויו חוק מע"מ, מגדיר את התנאים והקבוצות של נישומים המחויבים להחזיק בקופה רושמת מקוונת. קיים הנישום פעילות עסקית בענף אחר מהמפורט בחוק, חובה זו אינה חלה עליו. במקרה זה, המכירה עדיין עשויה להירשם באמצעות קופה רושמת מסורתית - כלומר ברישום אלקטרוני או נייר של עותק, שאינו מאפשר חיבור והעברת נתונים בין הקופה למאגר המרכזי של קופות רושמות.

האם יש צורך בקופה רושמת מקוונת במשרד רואי חשבון?

הפרשנות הנכונה של התקנות מעוררת לעתים ספקות מצד היזמים. בעל משרד רואי החשבון שאל את מנהל מינהל הכנסות המדינה לגבי הצורך בשימוש בקופה רושמת מקוונת. כפי שציין, יש לו קופה רושמת, אך היא אינה בשימוש מכיוון שהמשרד אינו תומך ביחידים ובחקלאים בודדים. כמו כן, אין בכוונת היזם להעניק שירותים לאנשים טבעיים שאינם מנהלים פעילות עסקית ולחקלאים בתעריף אחיד - משרד רואי החשבון פועל רק עבור גופים עסקיים.

האם במצב כזה, משרד רואי החשבון מחויב להשתמש בקופה רושמת מקוונת, למרות שאינה משיגה מחזור מכירות שידרוש זאת ואינה נותנת שירותים ליחידים ולחקלאים בודדים? על פי עמדת רשות המסים, במקרה זה אין למשרד רואי החשבון צורך בקופה רושמת מקוונת. נמצא כי מאחר ופעילות המשרד מבוססת אך ורק על ביצוע פעילות עבור גופים עסקיים, קרי חברות, היזם אינו חייב לרשום מכירות כאמור בקופה רושמת, ובכך - אין הוא מחויב לעשות שימוש מקוון. קופה רושמת.

מאידך, מתי יכול משרד רואי חשבון לנצל את הפטור הסובייקטיבי מחובת רישום מכירות באמצעות קופה רושמת? משרדי רואי חשבון אינם חייבים לנהל רישומי מכירות בשימוש בקופה רושמת במקרה של אי חריגה מסכום המחזור בשנת המס הקודמת עבור אנשים טבעיים שאינם מנהלים פעילות עסקית וחקלאים בסכום חד פעמי בסכום של PLN 20,000. מידע כזה ניתן למצוא בפרשנות הפרטנית של מנהל מס לאומי מידע מיום 22 בפברואר 2021, מספר 0112-KDIL3.4012.705.2020.1.LS.

היבט חשוב הוא גם הוראת תקנת הקופות הקובעת חובת שימוש בקופה במקרה של מתן שירותי ייעוץ מס לאנשים שאינם מנהלים עסקים וחקלאים בתעריף אחיד. משרדי רואי חשבון מספקים לעתים קרובות שירותים לגופים כאלה אחת לשנה והם עוסקים בהכנת הדוח השנתי למס PIT. שר האוצר פרסם ביום 9.4.2015 פרשנות כללית המגדירה מהם שירותי ייעוץ מס וכי הם אינם קשורים לשירותי הנהלת חשבונות והנהלת חשבונות הכוללים בין היתר:

  • הַנהָלַת חֶשְׁבּוֹנוֹת,

  • ניהול ספרי מס,

  • שמירת רישומים אחרים לצורכי מס,

  • מילוי החזרי מס.

מי צריך להשתמש בקופה רושמת מקוונת משנת 2021?

בהתאם לאמנות. סעיף 145ב. 1 נקודה 3 לחוק מע"מ, נישומים יכולים לרשום מכירות באמצעות קופות רושמות עם רישום אלקטרוני או נייר עד 31 בדצמבר 2020 במקרה של מתן שירותים:

  • סַפָּרוּת,

  • קוסמטי וקוסמטי,

  • טיפול רפואי הניתן על ידי רופאים ורופאי שיניים,

  • בְּנִיָה,

  • משפטי,

  • הקשורים לפעילות של מתקנים לשיפור המצב הגופני - רק בתחום הקבלה.

הוראה זו חלה רק על קופות רושמות ששימשו לניהול רישום של מכירת טובין או מתן שירותים האמורים בפסקה. 1 אמנות. סעיף 145ב. 2 לחוק.

רישום פיסקאלי מקוון מ-1 ביולי 2021 - למי חייב להיות?

ביום 19 ביוני 2020 נכנסה לתוקף תקנה של שר האוצר, לפיה הוארך עד ליום 30 ביוני 2021 המועד בו ניתן היה לרשום את המכירה באמצעות קופות עם עותקים אלקטרוניים או נייר. ב-1 ביולי 2021, אותו תאריך הפסקה לתחילת שמירת רישומי המכירות באמצעות קופה רושמת מקוונת. חובה זו חלה על הענפים שצוינו ורשומים בעבר בחוק מס ערך מוסף.

התיקון לחוק מס על סחורות ושירותים הטיל על קבוצות מסוימות של יזמים חובת רישום מכירות בשימוש בקופות מקוונות. אולם חובה זו אינה חלה תמיד על משרדי רואי חשבון. הם אינם מחויבים להשתמש בקופות מקוונות אם פעילותם מורכבת אך ורק במתן שירותים לגופים עסקיים אחרים או במתן שירותים מלבד ייעוץ מס לאנשים שאינם מנהלים עסקים, אך ערכם הכולל אינו חורג מהמגבלה של 20,000 PLN בשנה. .