כרטיס מס - הצורה הפשוטה ביותר של מיסוי עסקים

מס שירות

כרטיס המס הוא אחת הצורות הפשוטות ביותר של מיסוי עסקים במערכת המס הפולנית. היזם המשתמש בכרטיס אינו מחויב לנהל חשבונות, והמס שהוא משלם לרוב אינו גבוה ובנוסף אינו תלוי בגובה ההכנסה. זה משתלם לחברות עם מעט עובדים. המס החודשי נקבע על ידי ראש לשכת השומה, המונחה לפי סוג והיקף הפעילות העסקית, מספר העובדים וכן מספר תושבי הישוב בו מתנהלת הפעילות.

העובדה שגובה המס אינו תלוי בהכנסה יכולה להועיל ליזמים בעלי רווחים גבוהים. לצערנו, במקרה של קשיים כלכליים, כאשר נוצר הפסד בחברה, עדיין יהיה צורך לשלם את המס.

מי יכול להשתמש בכרטיס המס?

בהתאם לאמנות. 23 לחוק מס הכנסה חד פעמי, ניתן לשלם מס הכנסה בצורת כרטיס מס על הכנסה מסויימת שהרוויחו אנשים טבעיים. נישומים המנהלים פעילות עסקית זכאים לעשות כן:

 • שירות או ייצור ושירות,
 • שירות בתחום המסחר הקמעונאי במזון, משקאות, מוצרי טבק ופרחים, למעט משקאות בעלי אחוז אלכוהול מעל 1.5% בתנאים המפורטים בחלק ב' של הטבלה בנספח 3 לחוק,
 • שירות בתחום המסחר הקמעונאי במוצרים שאינם מזון, למעט סחר בדלקי מנוע, כלי תחבורה, חלקים ואביזרים לכלי רכב מנועיים, טרקטורים חקלאיים ואופנועים, ולמעט סחר במוצרים שאינם מזון. מכוסה ברישיון,
 • קייטרינג, אם אין מכירה של משקאות עם אחוז אלכוהול של יותר מ-1.5%,
 • בתחום שירותי הובלה המבוצעים בשימוש ברכב אחד,
 • בתחום שירותי החינוך.

הנקודות האמורות חלות גם על נישומים הפועלים במתכונת של חברה. עם זאת, במקרה שלהם, מספר השותפים והעובדים לא יעלה על מספר העובדים המצוין בטבלה שבנספח.

במקרה של שותפויות במשפט אזרחי, הפעילויות הבאות אינן נכללות מהאפשרות להשתמש בקוד המס:

 • בתחום מכירת ארוחות ביתיות בדירות, אם לא נערכת מכירת משקאות בעלי אחוז אלכוהול מעל 1.5%,
 • במקצועות מקצועיים הכרוכים במתן שירותים וטרינרים על ידי וטרינרים, לרבות מכירת תכשירים וטרינרים,
 • בתחום טיפול ביתי לילדים וחולים,
 • בתחום שירותי החינוך, המורכב ממתן שיעורים לפי שעה,
 • במקצועות, המורכבים ממתן שירותים בתחום הגנת בריאות האדם - בתנאים המפורטים בחלק ח' לטבלה;

כחלק מהעסקה הפולנית עומדת לבטל את כרטיס המס, ניתן ללמוד עליו עוד בכתבה: ביטול כרטיס המס - מי יישאר בו אחרי 2022?

מתי אוכל להשתמש בכרטיס המס שלי?

ניתן לחייב את פעילותו של נישום במס בצורת כרטיס מס במצב בו:

 • בעת ניהול עסק, הוא אינו משתמש בשירותיהם של אנשים שאינם מועסקים בעצמו במסגרת חוזה עבודה, וכן בשירותים של מפעלים או מפעלים אחרים, אלא אם מדובר בשירותים מיוחדים (פעילויות ועבודות הנכללות בגדר פעילויות אחרות מהיקף הפעילות המדווח והכרחי לביצוע המוצר ומתן שירותים באופן מלא, לרבות פעילויות ועבודות נלוות),
 • הם אינם מנהלים, מלבד אחת מהפעילויות המפורטות באמנות. 23 לחוק מס הכנסה בשיעור אחיד, פעילות כלכלית אחרת שאינה חקלאית,
 • כאשר לא מיוצרים מוצרים החייבים בבלו,
 • כאשר פעילות כלכלית מתנהלת בשטח המדינה.

הם אינם שוללים את המצב מכרטיסי מס כאשר:

 • כאשר הנישום פעיל בייצור חשמל בתחנות כוח הידרואלקטריות או רוחות בהספק של עד 5,000 קילוואט, וכן בייצור ביוגז,
 • כאשר הכנסות מופקות מחוזי שכירות, חכירה, חכירת משנה או חוזים דומים אחרים,

והם חייבים במס הכנסה נפרד על עקרונות כלליים

חישוב מס

גובה המס מורכב מגורמים שונים, לפיכך אין ביכולתו של הנישום לקבוע זאת בעצמו. הוא מושפע בעיקר מנושא הפעילות. זה נלקח בחשבון, בין היתר, מספר העובדים, וכן מספר תושבי העיירה בה מתנהל העסק.

גובה המס נקבע מלמעלה למטה, לפיכך הוא עשוי להשתנות בתחילת השנה החדשה, מה שכמובן יועבר לנישום על ידי ראש לשכת המס.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

כרטיס מס - זכויות וחובות

כאמור, נישומים הבוחרים בכרטיס מס פטורים מהחובה:

 • ניהול ספרים,
 • הגשת החזרי מס,
 • ביצוע תשלומי מקדמה למס הכנסה.

עם זאת, הם מחויבים להנפיק חשבונות וחשבוניות המאשרים מכירת מוצרים, סחורה או מתן שירות לפי בקשת הלקוחות. כמו כן, עליהם לשמור עותקים של מסמכים אלו בהתאם למספור לתקופה של 5 שנות מס, המונה מתום השנה בה הוצאו השטר או החשבונית.

הפטורים הנ"ל אינם מיושמים בתקופה שלפני מסירת ההחלטה לנישום (אך לא יותר מ-4 חודשים), הקובעת מיסוי בדמות כרטיס מס. זה חל על נישומים שהחלו לנהל עסק או ששילמו מס הכנסה בצורה שאינה כרטיס מס בשנה שקדמה לשנת המס.

במקרה ששולם מס הכנסה בתקופה שלפני מסירת ההחלטה על צורת המיסוי על פי עקרונות כרטיס מס, הוא נזקף למס הנובע מהחלטה זו.

בחירת כרטיס מס כסוג של מיסוי עסקים

טופס PIT-16 משמש כבקשת מיסוי בצורת כרטיס מס. יש להגישו לא יאוחר מה-20 בינואר של שנת המס, ואם הנישום מתחיל לנהל עסק במהלך שנת המס - לפני פתיחת העסק. על הבקשה לציין אחת מהפעילויות המפורטות באמנות. 23 לחוק מס הכנסה חד פעמי. יש להגישו למשרד המס המוסמך למיקום המפעל המאורגן המצוין בבקשה לפנקס העסקים. אחרת, זה יכול להיות מקום מגוריו של הנישום או המשרד הרשום של החברה, ובסופו של דבר מקום מגוריו של אחד השותפים.

ראש השומה, לאחר קבלת הבקשה, קובע את גובה מס הכנסה בצורת כרטיס מס במתן החלטה בעניין זה. אם מצאה כי אין תנאים להחלת מיסוי בצורת כרטיס מס, היא נותנת החלטה שלילית והנישום מחויב אז לשלם:

 • סכום חד פעמי על ההכנסות הרשומות או
 • מס הכנסה לפי כללים כלליים, כלומר לפי סולם המס.

כרטיס מס - מה כדאי לזכור?

 • יש לשלם את המס עד היום ה-7 בכל חודש עבור החודש הקודם; לדצמבר עד 28 בדצמבר,
 • ניתן להפחית את המס בסכום ביטוח הבריאות ששולם בשנת המס, ובלבד שלא ינוכה ממס הכנסה; ניכוי זה לא יעלה על סכום של 7.75% מהבסיס לשומה של תרומות,
 • הנישום נדרש (עד 31 בינואר של השנה שלאחר שנת המס) להגיש הצהרת PIT-16A על גובה דמי ביטוח הבריאות ששולמה ונוכה מכרטיס המס בשנת המס.