מהו כוחו המשפטי של צו האכיפה הבנקאי?

שֵׁרוּת

הבנקים כמוסדות ציבור מאופיינים באמון עצום מצד הלקוחות, רשויות המדינה והחברה כולה, ולכן יש להם סמכויות רבות. אחת הסמכויות המוקנות לבנקים היא האפשרות להוציא צו הוצאה לפועל בנקאי על סמך ספרי הבנק שלהם או מסמכים אחרים הקשורים לביצוע פעולות על ידי הבנק.

מהו צו אכיפה בנקאי?

לצו הוצאה לפועל בנקאי יש תוקף משפטי השווה לצו אכיפה רגיל שניתן על ידי בית משפט, דהיינו הוא מבטיח את האפשרות לנהל הליכי הוצאה לפועל. מטרת הכנסת מוסד כזה הייתה להעניק לבנקים את הפריבילגיה שיוכלו לאכוף חובות מבלי לעבור לערכאות וללא צורך בקבלת כותרת הוצאה לפועל בצורה של פסק דין חלוט. מאחר שלצו ההוצאה לפועל של הבנק יש תוקף השווה להחלטת בית משפט בעלת תוקף משפטי, ניתן לקבוע כי הוא מחליף גם את הפעולה.

עילות למתן צו הוצאה לפועל בנקאית

ניתן להוציא צו הוצאה לפועל בנקאי רק על סמך פנקסים המתנהלים בבנק או מסמכים בנקאיים אחרים הקשורים לביצוע פעילות בנקאית. תקנות מפורטות בעניין זה נכללות בחוק הבנקאות מיום 29.8.97.

יש להבין את הפעילות הבנקאית כ:

- קבלת הפקדות במזומן לתשלום לפי דרישה או בתאריך מוגדר וניהול חשבונות של הפקדות אלה;

- שמירה על חשבונות בנק אחרים;

- מתן זיכויים;

- מתן ואישור ערבויות בנקאיות ופתיחה ואישור מכתבי אשראי;

- הנפקת ניירות ערך בנקאיים;

- ביצוע הסדרי כספים בנקאיים;

- ביצוע פעולות אחרות שנקבעו על ידי הבנק באופן בלעדי בפעולות נפרדות.

הפעילות הבנקאית כוללת גם את הפעילויות הבאות, בתנאי שהן מבוצעות על ידי בנקים:

- מתן הלוואות במזומן;

- פעולות שיקים ושטרות וכן פעולות נשוא כתבי האופציה;

- מתן שירותי תשלום והנפקת כסף אלקטרוני;

- פעולות פיננסיות בזמן;

- רכישה ומכירה של חייבים במזומן;

- אחסון חפצים וניירות ערך ואספקת כספות;

- רכישה ומכירה של ערכי מט"ח;

- מתן ואישור ערבים;

- ביצוע פעילויות מוזמנות הקשורות להנפקת ניירות ערך;

- תיווך בביצוע העברות כספים והסדרי מט"ח.

דרישות פורמליות לצו האכיפה הבנקאי:

  • ייעוד הבנק שהנפיק את התואר

  • ייעוד הבנק שעבורו אמורה להתבצע האכיפה

  • ייעוד החייב

  • ציון גובה התחייבות החייב לרבות ריבית ומועד תשלום

  • ציון תאריך הוצאת צו ההוצאה לפועל הבנקאי

  • ייעוד הפעילות הבנקאית ממנה נובעות התביעות הנטענות,

  • הערה לגבי מועד התביעה הנידונה.

  • מודבק עם חותמת הבנק המנפיק

  • חתימות של אנשים המורשים לפעול מטעם הבנק.

בהעדר מי מהרכיבים האמורים לעיל בצו ההוצאה לפועל של הבנק, על בית המשפט בהליך הסעיף לדחות את הבקשה למתן סעיף אכיפה לצו ההוצאה לפועל של הבנק.

מה אם צו האכיפה הבנקאי שגוי?

לחייב עומדת הזכות להגיש תביעה נגד הבנק לביסוס קיומו או אי-קיומו של יחסים משפטיים בטרם יוציא הבנק צו הוצאה לפועל כאמור. חשוב שגם אם ניתן לצו ההוצאה לפועל בבנק סעיף בית משפט, זכותו של החייב להגיש תלונה על החלטת בית המשפט ליתן סעיף הוצאה לפועל. זכות נוספת של החייב היא האפשרות להגיש תביעה נגד הוצאה לפועל בפני בית המשפט בדרישה לבטל את צו ההוצאה לפועל הבנק במקרה שהחייב לא מסכים לגבי גובה החוב שחושב הבנק או מטיל ספק לחלוטין בקיומו. של החוב. ראוי להזכיר כי לחייב שנפתחה נגדו הוצאה לפועל על בסיס צו הוצאה לפועל בנקאי הפוגע בזכותו, עומדת תביעה כנגד הבנק לפיצויים.

 

חָשׁוּב! בית הדין לחוקה הורה לשנות את המעשה, מה שגרם בפועל שבמשך חצי שנה הבנקים היו די הם כבר לא מנפיקים BTE, למרות שיש להם את הזכות לעשות זאת (עד סוף השנה).