איך אמורות להיראות התביעות נגד חברי ההנהלה?

שֵׁרוּת

לדעת דעת הקהל, חברה בערבון מוגבל היא צורת ניהול עסק בטוחה יחסית. כפי שמעיד שם החברה, האחריות להתחייבויותיה מוגבלת לסכום התרומה המוצהרת. עם זאת, האחריות של אנשים המבצעים עבודה בחברה שונה במקצת, לרבות, בפרט, אחריותם של חברי ההנהלה של החברה. אז איך נראה המרדף אחר תביעות נגד חברי הנהלת החברה?

חבר הנהלה עשוי להיות אחראי לחובות החברה

ההנהלה היא הגוף המבצע של החברה, שתפקידו לנהל את ענייני החברה ולייצג אותה ביחסים עם העולם החיצון (למשל כריתת חוזים עם קבלנים). הסכם החברה בע"מ מפרט את אופן וכללי פעולת ההנהלה, לרבות, למשל, מספר חברי ההנהלה וסמכויותיהם. חבר בדירקטוריון יכול להיות גם שותף של החברה וגם צד שלישי שימונה מחוץ לקבוצת השותפים.

קיום תפקידו של חבר הנהלה כרוך באחריות גבוהה ובהתאם למצב בחברה עשוי להיות כרוך בסיכון גבוה. בהתאם להוראת האמנות. 299 לקוד החברות המסחריות (CCC), חברי ההנהלה נושאים באחריות ביחד ולחוד להתחייבויות החברה אם הביצוע נגד החברה יתברר כלא אפקטיבי.

מתן אמנות. 299 לקוד החברות המסחריות

§ 1. התברר שהביצוע נגד החברה אינו יעיל, חברי ההנהלה אחראים ביחד ולחוד להתחייבויותיו.

§ 2. חבר הנהלה רשאי לפטור עצמו מהאחריות האמורה בסעיף 1, אם הוכיח כי הוגשה בקשת פשיטת רגל במועד או במקביל ניתנה החלטה לפתוח בהליכי ארגון מחדש או לאשר בקשת פשיטת רגל. הסדר בהליכי אישור ההסדר, או שאי הגשת בקשת פשיטת הרגל לא הייתה באשמתו, או שלמרות אי הגשת בקשת פשיטת הרגל וההחלטה על פתיחת הליכי הארגון מחדש או אי אישור ההסדר. בהליך בדבר אישור ההסדר לא נגרם לנושה כל נזק.

§ 3. הוראות סעיף 1 ו- § 2 אינן מפרות את ההוראות הקובעות אחריות נוספת של חברי ההנהלה.

§ 4. האנשים האמורים בסעיף 1 לא יהיו אחראים לאי הגשת בקשת פשיטת רגל במהלך הביצוע על ידי המינהל הכפוי או על ידי מכירת המיזם, בהתאם להוראות קוד סדר הדין האזרחי, אם החובה להגשת בקשה לפשיטת רגל קמה במהלך ההוצאה לפועל.

ההוראה הנ"ל מלמדת בבירור שאם לחברה יש חובות אך אין ברשותה נכס שממנו ניתן היה לפרוע חובות אלו, אזי הנושה של החברה (כלומר מי שאליו מגיע התשלום מהחייב) רשאי לדרוש את תשלוםם מאת החייב. חברי ההנהלה. המחוקק מניח שחברי דירקטוריון הנהלה, כגופים המבצעים פעילות מטעם החברה, נושאים באחריות ממשית לפעולותיה, לרבות חובותיה. יש להבחין בין שתי הנחות יסוד לאחריותם של חברי הדירקטוריון:

  • קיומם של חובות שלא הוסדרו קודם לכן;

  • חוסר יעילות של האכיפה כלפי החברה.

האם אכיפה לא יעילה מאפשרת תביעות נגד חברי הנהלה?

ניהול תביעות נגד חברי הנהלה אינו משימה פשוטה ואף אחד מהנושים אינו רשאי לדרוש באופן אוטומטי פירעון החוב מבעלי תפקיד של חבר הנהלה לאחר שנוצר חוב.

מלכתחילה, כפי שצוין לעיל, האכיפה כלפי החברה צריכה להתברר כלא יעילה. כדי שזה יקרה, על הנושה לקבל פסק דין של בית המשפט הקובע כי החברה מחויבת לשלם לו את הסכום הנקוב בפסק הדין. במידה והחברה לא תעמוד בהתחייבות זו, בדרך כלל יתחיל הנושה בהוצאה לפועל באמצעות עורך דין. רק חוסר היכולת לעמוד בתביעה כנגד נכסי החברה תפתח בפני נושה החברה את הדרך לגבות חובות מחברי ההנהלה.

חָשׁוּב!
הנושה חופשי להוכיח כי אכיפה כלפי החברה אינה יכולה למלא את תביעתו. כפי שעולה מפסק דינו של בית המשפט העליון, שניתן ביום 26.6.03 (מספר אסמכתא ו קנ"א 416/01), הקביעה כאמור בסעיף. 298 § 1 של קוד החברות המסחריות (סעיף 299 סעיף 1 לקוד החברות והשותפויות המסחריות), העילות לחוסר היעילות של האכיפה עשויות להתבסס על כל ראיה המראה שאין לחברה נכסים מספיקים כדי להשביע את רצון הנושה התובע את חברי ההנהלה..

לרוב, הראיה הבסיסית היא החלטת פקיד השופט להפסיק את ההוצאה לפועל בשל מחסור במשאבים המאפשרים את ביצועה. עם זאת, הנושה אינו מוגבל לראיות אלה, כל עוד הוא מסוגל להראות באמצעים אחרים (כגון באמצעות מסמכים אחרים או עדויות של עדים) כי אין לחברה נכסים כלשהם.

לא רק חברי ההנהלה הנוכחיים אחראים לחובות החברה

תביעות מתנהלות נגד חברי ההנהלה באמצעות הגשת תיק לתשלום לבית המשפט המוסמך. בתוכן כתב התביעה על הטוען (הנושה) לפרט את תביעתו ולנמק אותה בצירוף מסמכים המאשרים את דבריו, במידה רבה הנוגעים להליכים הקודמים נגד החברה.

מה שחשוב ביותר, האחריות לחובות החברה אינה מכסה רק אנשים המכהנים כיום בתפקיד של חבר הנהלה - על פי התפיסה המקובלת, האחריות לתביעות אלו מוטלת על חברי ההנהלה שמילאו תפקיד זה. כאשר קמה החבות או כאשר התקיימה החבות (שמשמעותה בפועל קבילות תביעה בפני בית משפט), ובלבד שבתקופה זו מתקיימים תנאים המחייבים את חברי ההנהלה להגיש בקשה לפשיטת רגל.

תשומת הלב!
אחריותם של חברי ההנהלה רחבה ביותר - אין חשיבות למועד רישום או הדחתו של חבר הנהלה בפנקס בתי הדין הארצי, והבסיס לאחריות הוא המועד בו נוצרה החבות או מועד מועד הפירעון. ובלבד שהייתה עילה לפתיחת הליכי פשיטת רגל באותה עת.

בעלי תפקיד של חבר הנהלה כפופים לרישום בפנקס בתי המשפט הארצי. ערך זה הינו הצהרתי בלבד במהותו, ולפיכך, עקרונית, אינו קשור לאחריותו בפועל של חבר ההנהלה. היקף האחריות של בעלי תפקיד זה הוא רחב ביותר והוא משתרע מרגע קבלת ההחלטה על מינוי חבר הנהלה ועד לרגע מחיקת הרישום מהמרשם.

חבר הנהלה שנתבע לתשלום לפי א. 299 לקוד החברות המסחריות, הוא רשאי להשתחרר מאחריות זו רק אם יוכיח את הנחות היסוד המצוינות בהוראת סעיף 2 לסעיף האמור, כלומר למשל מוכיח כי בקשת פשיטת רגל הוגשה במועד, הבקשה. הושמט מטעמים שאינם בשליטתו ולא באשמתו או בתקופה בה היה חבר בדירקטוריון החברה הייתה סולבנטית ולא הייתה עילה לניהול הליכי פשיטת רגל נגד החברה.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

החייב אחראי לא רק לסכום הקרן

חברי ההנהלה נושאים באחריות ביחד ולחוד להתחייבויות החברה, כלומר הנושה, בעת מילוי התחייבויותיו, רשאי לבחור ממי מהחייבים הוא ימשיך את התביעה. היא עשויה להיות מכוונת נגד כולם, חלק מחברי הדירקטוריון או רק אחד מהם. החייב הממלא את התביעה רשאי לבקש החזר מחייבים אחרים. חבר הנהלה אחראי להתחייבויות החברה בכל נכסיו. לפיכך, אין זה משנה באילו כספים רכש חבר ההנהלה את המיטלטלין והמקרקעין המהווים את הנכסים - האם מדובר בכספים המהווים שכר עבור פעילות החברה או בכספים ממקורות אחרים.

יתרה מכך, מה שחשוב ביותר, היקף האחריות של חבר הנהלה עשוי להיות גדול מהסכום המקורי של האחריות כלפי החברה. בהתאם לפסיקת בתי המשפט, חבר הנהלה אחראי גם לריבית על עיקר הקבלן ועלויות התדיינות המגיעות לנושה מהחברה.

פסק דינו של בית המשפט העליון מיום 7.12.06 (מספר אסמכתא III CZP 118/06):
אחריותם של חברי מועצת המנהלים של חברה בע"מ בהתאם לאמנות. 299 ק"ש כולל את הוצאות המשפט, הוצאות הליכי ההוצאה לפועל שנפסקו עקב חוסר יעילות האכיפה וריבית סטטוטורית על סכום הקרן שנפסקה בכתב ההוצאה לפועל, שהוצא נגד החברה..

בשל הנחות היסוד האמורות לעיל, ביצוע תפקידו של חבר הנהלה בחברה המתמודד עם בעיות כלכליות או התנהגות בלתי אחראית של גורמים אחרים השולטים בפעילות החברה עלול להיות כרוך בסיכון גבוה ביותר. כל מי ששוקל להתחיל בהתקף כזה צריך לבדוק היטב את בריאות החברה, מדיניות קבלת ההחלטות וההתחייבויות. זהירות יתרה מומלצת גם בעת ביצוע תפקידו של חבר הנהלה.