כיצד מגן פסיקת מס לפרט?

שֵׁרוּת

אם הנישום אינו בטוח כיצד לחשב את המס, הוא חושש שלמשרד המס תהיה דעה שונה - הוא עשוי לפנות לפרשנות מס פרטנית. איך הפרשנות האישית מגנה? האם אתה חייב לעקוב אחריו? למה עדיף לשאול על דברים שעוד צפויים להתרחש מאשר על מה שכבר קרה?

איך הפרשנות האישית מגנה?

נישומים מגישים בקשות לפרשנות כי הם רוצים להיות בטוחים שיסדירו את המס בצורה נכונה. שהמשרד מבין את התקנון כמוהו. אולם, הדבר החשוב ביותר הוא שעל ידי ביצוע הפרשנות, הנישום מקבל הגנה. איך הפרשנות האישית מגנה?

פסק המס אינו ניתן "אחת ולתמיד". הפרשנות עשויה להשתנות בעתיד, להתבטל על ידי בית המשפט, או שהיא תבוטל. זאת ועוד, לשכת השומה המנהלת הליכי מס אינה רשאית להביא בחשבון את הפרשנות שקיבל הנישום בהחלטתו. למרות שהנישום עמד בו. אם זה קרה והנישום עמד בפרשנות - זה מוגן. איך הפרשנות מגינה?

החלת הפרשנות הפרטנית לא עלולה לפגוע במבקש (סעיף 14כ סעיף 1 לפקודת המסים). אבל מה זה אומר בדיוק ואיך הפרשנות מגינה?
הנישום יכול לסמוך על:

  • פטור מחובת תשלום מס (אך לא תמיד! - נכתוב על כך בהמשך);

  • אי חיוב ריבית איחור;

  • אין חבות לפשע מס או עוון.

מתי הפרשנות מגינה מפני תשלום מס?

כמה מס יש לשלם תלוי לרוב בפרשנות. כיצד מגן פסיקת מס מפני תשלום מס?

עמידה בפרשנות פוטרת אותך מחובת תשלום המס אם מתקיים תנאי חשוב אחד. הפרשנות הייתה על משהו שעוד היה אמור לקרות, לא משהו שכבר קרה.

זה נובע מאמנות. 14l לחוק המס. לפיו, "במקרה שהשלכות המס הקשורות לאירוע שהמדינה בפועל היא נשוא הפרשנות התרחשו לפני מסירת הפרשנות הפרטנית, אין בהחלת פרשנות זו כדי לפטור מחובת תשלום המס".

דוגמה 1.

הנישום מתכוון לערוך הסכם עם קבלן זר. מאחר שיש לו ספקות כיצד יצטרך להסדיר זאת לצרכי מס, הוא פונה לפרשנות פרטנית. זה מקבל פרשנות חיובית. לאחר מכן, הוא מסכם את החוזה ומסדיר אותו לצרכי מס, כפי שהוא נובע מהפרשנות. איך הפרשנות מגינה? גם אם הפרשנות תשתנה או שהמס לא יתחשב בכך ויחליט שחייב מס גבוה יותר - הנישום מוגן. הוא לא יצטרך לשלם מס גדול מזה הנובע מהפרשנות.

עדיף לשאול על משהו שעדיין לא קרה

עדיף לשאול בפרשנויות על משהו שעדיין לא קרה. איך הפרשנות מגינה במצב כזה? לאחר מכן, ההגנה מהפרשנות מכסה לא רק היעדר ריבית ואחריות בגין פשע או עבירת מס, אלא גם מגנה מפני תשלום מס.

אם השאלה בפרשנות נגעה לאירוע שכבר גרם לתוצאות מס, ההגנה נמוכה יותר. כיצד הפרשנות של ההשפעות שכבר נוצרו מגנה עליהם? ציות לפרשנות תגן אז מפני תשלום ריבית וחבות עונשית ופיסקלית. אבל לא לפני ששולם המס.

כמה זמן פטור ממס?

פרשנות מס חיובית עשויה להגן מפני תשלום מס, למשל במקרה של שינוי בפרשנות. אבל כמה זמן מחזיקה הגנה זו? האופן שבו הפרשנות מגנה תלוי בשאלה אם המס מסולק מדי שנה, רבעוני או חודשי.

הפטור כולל:

  • בהסדרי מס שנתיים - התקופה עד תום שנת המס שבה פורסמה הפרשנות הכללית המתוקנת, נמסרה הפרשנות הפרטנית המתוקנת או אושרה פקיעת תוקפו, או העתק מפסיקת בית המשפט לעניינים מנהליים הפוסלת את הפרשנות הפרטנית. הוגש ברשות המסים;

  • במקרה של הסדרי מס רבעוני - התקופה עד תום הרבעון שבו פורסמה הפרשנות הכללית המתוקנת, נמסרה הפרשנות הפרטנית המתוקנת או אושרה פקיעתה, או עותק מפסיקת בית המשפט לעניינים מנהליים המבטל את הפרשנות הפרטנית. נמסר לרשות המסים תוך ציון תוקפו ולרבעון הבא;

  • במקרה של הסדרי מס חודשיים - התקופה עד סוף החודש שבו פורסמה הפרשנות הכללית המתוקנת, נמסרה הפרשנות הפרטנית המתוקנת או אושרה פקיעתה, או עותק מפסיקת בית המשפט לעניינים מנהליים המבטל את הפרשנות הפרטנית. נמסר לרשות המסים תוך ציון תוקפו ולחודש שלאחר מכן.

כיצד להתייחס לפרשנות בפני משרד השומה?

רשות המסים לא יכולה לקחת בחשבון את הפרשנות שקיבל הנישום - כתבנו על כך קודם לכן. מאידך גיסא, הפרשנות נועדה להגן על הנישום אשר עמד בה. איך הפרשנות מגינה בפועל? מה עושים כאשר משרד השומה מנהל הליכי מס ורוצה לגבות מס גבוה יותר? איך "לכסות" את עצמך בפרשנות חיובית במצב כזה?

הליכי מס מסתיימים בהחלטה. בהחלטה זו נקבע או נקבע גובה המס לתשלום. על משרד השומה לחשב מס זה בהתאם לתקנות. אז בשלב זה, זה לא כולל שום פרשנות.

אז מה לגבי ההגנה הקשורה לעמידה בפרשנות? באותה החלטה, לבקשת הנישום שמילא אחר פרשנות המס, נקבע גובה המס ממנו פטור הנישום. מדובר בפטור בשל העובדה שהנישום עמד בפרשנות (סעיף 14מ סעיף 3 לפקודת המס).

במילים פשוטות, ההחלטה תראה, למשל, שמשרד השומה קבע את סכום המס על 15,000 זלוטי, ובמקביל יקבע את סכום המס על 15,000 זלוטי, ממנו פטור הנישום בשל עמידה בדרישות החוק. פרשנות.

האם עלי לציית לפרשנות המס?

ניתן להגיש בקשה לפרשנות פרטנית. כתבנו קודם על איך הפרשנות מגינה. אבל לא תמיד הפרשנות תהיה חיובית. ואז מה? האם יש חובה לעמוד בו?

מן הסתם, ניתן לערער על הפרשנות לבית המשפט לעניינים מנהליים. אם ימצא בית המשפט כי הנישום צודק, יורה על שינוי הפרשנות.

מה אם הנישום לא רוצה לפנות לבית המשפט? או שהוא הפסיד את התיק בבית המשפט? האם אם כך עליו ליישם את הפרשנות הבלתי חיובית? אין חובה כזו.

הודות לפרשנות שהתקבלה, הנישום:

  • יודע מה חושב מנהל לשכת המסים הארצית על מקרה נתון;

  • מוגן אם הפרשנות מתקיימת.

עם זאת, אין עונשים על עצם אי עמידה בפרשנות הפרטנית. הפרשנויות נועדו להגן על הנישום שמקיים אותן, לא כדי להעניש את עצם אי עמידתם.

אין זה אומר, כמובן, שאם הנישום, למשל, חישוב שגוי של מס בשל, בגלל שהוא לא מסכים עם הפרשנות, מיסוי לא יעשה דבר בנידון. ניתן לפתוח בהליכי מיסוי, לקבל החלטה, לשלם את מס הפיגור עם ריבית. יתכן גם קנס בגין עבירת מס. אך השפעות שליליות אלו אינן נובעות מכך שהנישום לא מילא אחר הפרשנות. הם נובעים מכך שהנישום חישב את המס בצורה שגויה. ההשפעות יהיו זהות אם לא היו בקשות פרשנות כלל.

"נמען הפרשנות מחליט אם לקיים את הפרשנות שהתקבלה בכל תקופת חשבונאות או לא. בשלב הפרשנות של הוראות דיני המס, מתקיימים רק חילופי דעות לא מחייבים בהבנת הוראות ספציפיות בדיני המס על רקע העובדות או מצב היפותטי (אירוע עתידי) המוצג בבקשה לפרשנות . רק יישום לאחר מכן של הפרשנות הפרטנית, קרי פרשנות הסדר המס על ידי הנמען תוך התחשבות בפרשנות החוק שננקטה בפרשנות, עשוי להביא לתוצאות מסוימות, בדמות הגנת הנמען של הפרשנות ל ההיקף המצוין בהוראות פקודת המסים".

פסק דין של בית המשפט לעניינים מינהליים מחוזי בוורוצלב מיום 19 באפריל 2018, תיק תיק. מס' I SA / Wr 233/18