כיצד יוסדר המקדמה לאחר השינויים?

מס שירות

מגיעים שינויים שמקלים על ניהול העסק. אחד מהשינויים הללו הוא הסדרת התשלום מראש עבור אספקה ​​עתידית של סחורה או ביצוע שירות. המחוקק הודיע ​​כי רגע ההכרה בפדיון למס ערך מוסף ומס הכנסה בעת קבלת תשלומי מקדמה ייעשה שווה. זה יחול כאשר נישומים רושמים את המכירה בקופה. האם השינוי המוזכר יביא תועלת ליזמים?

סילוק המקדמה וחובת המס

נכון להיום, קבלת מקדמה בגין אספקה ​​עתידית של סחורה או ביצוע שירות, מחויב היזם להוכיח רק לצורכי מס על טובין ושירותים, בהסדר התקופה בה שולם הכסף ע"י. הקונה. כלל זה נובע מאמנות. 19א פסקה. 8 לחוק מע"מ.

במקרה של מס הכנסה, סילוק המקדמה שונה. כפי שהיא נובעת מהוראות חוק מס הכנסה, הכנסה מפעילות היא הסכומים המגיעים, גם אם לא התקבלו. בעת העברת עיקרון זה לסילוק המקדמה יש להדגיש כי הכספים המתקבלים אינם מהווים חיוב במקרה דנן, משום שהמסירה או השירות טרם בוצעו. המשמעות היא שהמקדמה אינה מהווה הכנסה תפעולית.

הכנסה כאמור תצמח רק בעת ביצוע המשלוח או השירות, אך לא יאוחר מיום מתן החשבונית או תשלום הסכום המגיע על ידי הקונה.

חשוב לציין, כלל זה חל גם על יזמים שרושמים מכירות בקופה. לפיכך, לאחר תום תקופת החיוב הם מחויבים להתאים את ההכנסה למקדמות שהתקבלו, אשר בגינן יש לבצע את ההתקשרות בתקופות הבאות.

פתרון כזה הוא מאוד לא נוח, גורם להתחייבויות נוספות רבות (כגון שמירה על רישומים נוספים) ועלול להוביל לשגיאות חשבונאיות רבות. לכן החליט המחוקק להכניס שינויים בהסדרת המקדמה בקופה.

סילוק המקדמה - רגע חדש של יצירת הכנסה ב-PIT

בטיוטת חוק הקלת פעילות עסקית קיימת הנחה המפשטת את הסדרי המס אם נרשמים בקופה התשלומים שמקבלים יזמים. מצב כזה קורה לא פעם, למשל, במקרה של מתן שירותי בנייה, שיפוץ או צילום.

על מנת להקל על סילוק המקדמות בקופה, מתכנן המחוקק ליישר את רגע חבות המס ב-PIT ובמע"מ. מרגע כניסתם לתוקף של השינויים הנידונים, הצגת התשלום מראש שהתקבל תהיה בגדר קבלת הכנסה הן לצורכי מס הכנסה והן לצורכי מס ערך מוסף.

 

חָשׁוּב!

יצוין כי עקרון הסדר התשלום המתואר לעיל לא יחול על כל הנישומים. יזמים שיחליטו להציג מקדמות במקביל הן למס הכנסה והן למע"מ יחויבו להודיע ​​על כך למס הכנסה עד ה-20 בינואר של שנת המס.

 

טיוטת החוק הנ"ל להקלת פעילות עסקית אומצה על ידי מועצת השרים ביום 10 ביוני 2014.