יבוא סחורה - כל מה שצריך לדעת

מס שירות

מהו יבוא הסחורה?

המעשה המשפטי הבסיסי המסדיר סוגיות מס הקשורות ליבוא טובין הוא החוק מיום 11 במרץ 2004 בדבר מס על סחורות ושירותים. לפיו, יבוא הוא הובלת סחורות משטחה של מדינה שאינה באיחוד האירופי לשטחה של הרפובליקה של פולין. במילים אחרות, מדובר ביבוא טובין משטחה של מדינה שלישית לשטח המדינה.

המעשה גם מגדיר את הטובין. הם מתכוונים לכל מיטלטלין וכל צורות האנרגיה, מבנים ומבנים או חלקיהם, הנתונים לפעילויות החייבות במס על סחורות ושירותים, המפורטות בסיווגים שניתנו על בסיס ההוראות על סטטיסטיקה רשמית, כמו כן. כאדמה.

נישומים במע"מ על יבוא טובין

הנישומים הנדרשים לשלם את ההיטל הקשור למס על יבוא טובין הם אנשים משפטיים, יחידות ארגוניות ללא אישיות משפטית ואנשים טבעיים אשר:

 • מחויבים בתשלום מכס, גם במקרה שבו, על סמך תקנות המכס, הטובין המיובאים פטורים ממכס או שהמכס על הטובין הושעה, בחלקו או במלואו, או כאשר מועדף, מופחת או אפס. הוחל שיעור המכס;
 • זכאים להשתמש בנוהל המכס לרבות עיבוד פנימי, שחרור זמני, עיבוד בפיקוח מכס, לרבות מי שהועברו אליהם, בהתאם לתקנות נפרדות, הזכויות והחובות הקשורות בהליכים אלו.

בסיס המס

הסכום החייב ביבוא טובין, בהתאם להוראות חוק מע"מ, הוא:

 • ערך המכס בתוספת המכס המגיע (בהתאם למסמך SAD),
 • אם נושא היבוא הם טובין החייבים בבלו, הסכום החייב במס הוא ערך המכס בתוספת המכס והבלו המגיעים.

כן קובע חוק מע"מ שיטה מיוחדת לחישוב בסיס המס במקרה של יבוא טובין בהליך עיבוד חוץ ויבוא טובין המכוסים בהליך הקבלה הזמנית בפטור חלקי ממסי הובלה וכן נוהל של עיבוד בפיקוח מכס. במקרה של יבוא טובין לפי נוהל עיבוד חוץ, הסכום החייב במס הוא ההפרש בין ערך המכס של מוצרי הפיצוי או התחליף המשוחררים לתנועה חופשית לבין ערך הטובין המיוצאים באופן זמני, בתוספת המכס המגיע. לעומת זאת, במקרה של יבוא טובין במסגרת הליך הקבלה הזמנית עם פטור חלקי ממסי משלוח ועיבוד בפיקוח מכס, הסכום החייב במס הוא ערך המכס בתוספת המכס המגיע, אשר היה מגיע לו אם הטובין היו הוכנס תחת נוהל שחרור למחזור חופשי.

במקרה של יבוא, ההוראות על מס הכנסה על חברות ומס אישי מצביעות רק על כך שעלויות במטבעות חוץ מומרות לזלוטי פולני לפי שערי החליפין הממוצעים של הבנק הלאומי של פולין שהוכרזו ביום שקדם לעלות. בפועל, שער החליפין הממוצע של הבנק הלאומי של פולין משמש להערכת שווי טובין מיובאים, המשמש את משרדי המכס לקביעת ערך המכס ומופיע במסמך שחרור ממכס SAD.

פטורים ביבוא סחורות

על פי הוראות חוק מס ערך מוסף פטור ממס יבוא:

 • טובין שהוכנסו להליך עיבוד פנימה במסגרת מערכת ההשעיה כמשמעותה בתקנות המכס,
 • טובין שהוכנסו להליך הקבלה הזמני עם פטור מוחלט ממכס יבוא,
 • זהב על ידי הבנק הלאומי של פולין,
 • טובין החוזרים משטחה של מדינה שלישית, פטורים ממכס, שבוצעו על ידי הנישום שייצא קודם לכן טובין אלה,
 • לנמלים של דייגי ים של תפיסתם, שטרם נמסרה, לא מעובדת או נשמרת לצורך מסירה,
 • איברים אנושיים וחלב אם,
 • דם, פלזמה בהרכב מלא, תאי דם או תכשירי דם ממקור אנושי, לא סמים,
 • מטבעות, שטרות ומטבעות המשמשים כהילך חוקי, למעט פריטי אספנים שהם מטבעות זהב, כסף או מתכת אחרים ושטרות שאינם משמשים בדרך כלל כהילך חוקי או בעלי ערך נומיסמטי,
 • סחורות של הכוחות המזוינים של מדינות שאינן הרפובליקה של פולין החתומות על האמנה הצפון-אטלנטית לשימוש בכוחות כאלה או בכוח אדם אזרחי הנלווה אליהם או לצורך אספקת הבלגנים והקנטינות שלהם, אם כוחות אלה לוקחים חלק במשותף פעולות הגנה,
 • גז במערכת הגז או חשמל במערכת החשמל.

פטורים נוספים:

 • יבוא חפצים אישיים, בקשר לשינוי מקום המגורים,
 • יבוא פריטי ירושה,
 • יבוא פריטים לצרכיו האישיים של סטודנט או סטודנט,
 • יבוא סחורה הכלולה בחבילות - בשווי נמוך מ-22 אירו,
 • יבוא רכוש קבוע וציוד של יזם מעביר פעילות עסקית,
 • יבוא מוצרי חקלאות וייעור מחוות הגבול,
 • יבוא סחורה במטען אישי בשווי של עד 300 אירו,
 • יבוא של חיות מעבדה וחומרים ביולוגיים.

ראוי לזכור כי בהתאם לאמנות. 51 (1) לחוק מע"מ, יבוא טובין שהוכנסו במשלוחים הנשלחים משטחה של מדינה שלישית ישירות לנמען המתגורר בשטח המדינה פטור ממס (אם הערך הכולל של הטובין במשלוח אינו עולה על 22 אירו). פטור זה אינו חל על טובין המיובאים בדרך של הזמנת משלוח ואינו חל על:

 • משקאות אלכוהוליים,
 • טבק ומוצרי טבק,
 • בשמים ומי שירותים.

הליכי שחרור ממכס: כלליים ומפושטים

העיקרון הכללי של ניכוי מע"מ מאפשר לנישום לממש את הזכות לניכוי מס תשומות על יבוא טובין ביישוב באחת משתי תקופות המס הבאות.

במצב בו חלה על הטובין הנוהל הפשוט, בו תקופת המס היא חודש קלנדרי, רשאי הנישום להסדיר את סכום המס המגיע על יבוא טובין בהצהרת המס שהוגשה לתקופה בה חובת המס. כי יבוא הסחורות הללו נוצר. מדובר בפשט ביחס לעיקרון הכללי של הסדרי מע"מ על יבוא טובין.

החל מיום 1.4.2011 הוכנסו הקלות בתחום יישוב מע"מ על יבוא טובין ישירות בהצהרה. כמו כן, בוטלה החובה להעמיד ערובה לסכום המס כתנאי ליישוב מס על יבוא טובין בהצהרת המס.

כן שונתה החובה למסור לרשות המכס מסמכים המאשרים את הסדר סכום המס המגיע ביבוא בהצהרת המס תוך ארבעה חודשים לאחר החודש שבו נוצרה חובת המס בגין יבוא טובין. אם הנישום לא יגיש את המסמכים הנדרשים תוך התקופה הנקובת, יאבד את האפשרות להסדיר את המס על יבוא טובין בדוח המס בגין גובה המס שהיה אמור להסדיר בדוח המס. ומחויב לשלם לרשות המכס את סכום המס בצירוף ריבית.

לא עמד הנישום במועד להצגת לרשות המכס את המסמכים המאשרים את סילוק המע"מ המגיע ביבוא בדוח המס, רשאי ראש לשכת המס לשלול מנישום זה את הזכות להסדיר את המס לתקופה של 36 חודשים.

תשלום מס

הנישום מחויב לשלם את סכום המס המחושב תוך עשרה ימים ממועד הודעת רשות המכס על גובה חבות המס. אם מצאה רשות המכס כי סכום המס צוין באופן שגוי בהצהרת המכס, נותן ראש המכס החלטה המפרטת את המס בסכום הנכון. ראש משרד המכס יכול לקבוע באופן עצמאי את גובה המס בהחלטת המכס. במקרים אחרים, הנישום חייב לשלם את סכום המס המגיע במועד ובתנאים שנקבעו לתשלום המכס, גם כאשר הטובין היו פטורים ממכס או ששיעורי המכס הוקפאו או הופחתו ל-0 %.

עם זאת, ניתן לציין מועד אחר לתשלום המס על יבוא טובין. נקבע על ידי שר האוצר, הרשאי להגדיר בפקודה מועדים אחרים לתשלום מס ותנאים להחלת מועדים אחרים, בהתחשב בהוראות הקהילה האירופית וביישום תקציב המדינה. השר נתן תקנה כאמור, שבה קבע כי אם יוצבו הטובין בשטח המדינה בהליך פשוט, שבו תקופת המס היא חודש קלנדרי, ישלם הנישום את סכום המס המחושב. עד ליום ה-16 של החודש שלאחר אותה תקופת מס, לא יאוחר מאשר לפני הגשת דוח המע"מ שבו מופיעים סכומים אלה.

הוראה זו עשויה לחול רק אם הנישום יציג לרשות המכס (שם הנישום מסדיר את המס על יבוא טובין) אישור עדכני שהוצא לא מוקדם משישה חודשים לפני היבוא, המאשרת:

 • ללא פיגור במסים המהווים הכנסות מתקציב המדינה וללא פיגור בתשלום דמי ביטוח לאומי,
 • רישום כנישום פעיל במע"מ (לא פחות משישה חודשים).

התנאי של הצגת האישורים אינו חל אם לרשות המכס אישורים תקפים שהוגשו על ידי הנישום.

מסמכים הדרושים לשחרור ממכס

על מנת לפנות את הסחורה במכס, נדרשים במיוחד המסמכים הבאים:

 • הצהרת מכס SAD,
 • חשבונית מקבלן זר שעל בסיסה נקבע ערך המכס של הטובין,
 • חשבונית זמנית או חשבונית פרופורמה בהעדר חשבונית; מפרט טובין או רשימת טובין, אם החשבונית אינה ממלאת את תפקידה של מפרט,
 • מסמכים הדרושים ליישום העדפות התעריפים; הצהרת ערך מכס,
 • אישור, אישור או מסמכים אחרים, אם נדרש בקשר עם יצוא או יבוא של טובין,
 • הרשאה עבור Universal Express Sp. z o.o. להצהיר טובין ולייצג את החברה בפני רשות המכס,
 • מסמכי חברה עדכניים (REGON; NIP; אישור על קיום חשבון בנק; אישור רישום חברה בהתאם לסוג הישות, כגון KRS, תעודת רישום במרשם העסקים או אחר),
 • מסמכים אחרים הדרושים לקביעת ערך המכס ולקביעת הבסיס החייב במס של טובין,
 • אישור הערובה לסכום הנובע מחוב המכס, אם ניתנה הערובה,
 • תעודה שהונפקה על ידי היצרן או מתקן מחקר מורשה, המכילה את הרכב הכימיקלים וחומרי הגלם (עד 100%) ומידע הנדרש בהערות לסעיפים בודדים בתעריף המכס, אם יש צורך במסמך כזה לקביעת סיווג התעריף. של הטובין,
 • מסמכים אחרים, אם נדרש על בסיס הוראות נפרדות או הוראות ספציפיות.

החשבונית מהקבלן צריכה לכלול במיוחד:

 • השם והכתובת של הצד המתקשר המוציא את החשבונית,
 • השם והכתובת של הקונה,
 • שם וכתובת הנמען אם הקונה אינו הנמען - מספר רצף, מקום ותאריך הנפקה,
 • סוג וכמות הסחורה, מחיר היחידה וערכם מבוטא במטבע להמרה, במטבע
 • פולני או במטבע חוץ שאינו מטבע להמרה,
 • תנאי משלוח (למשללפי INCOTERMS 2000),
 • מידע על ארץ המוצא.

תת-מערכת נתוני התייחסות

ב-1 ביולי 2010 הפעיל משרד האוצר מערכת דיווח אלקטרונית, קרי תת-מערכת נתוני העזר (PDR). כל החברות המשתמשות בשחרור ממכס מחויבות להירשם במערכת זו, ולא תתאפשר שחרור ממכס ללא רישום ב-PDR. משלוחי שליחים הם חריגים. התקנון מאפשר לכל חברה להירשם במערכת PDR באופן עצמאי או על ידי סוכנות מכס. המעבר למערכת האלקטרונית של הצהרות מכס מניח את המשיכה העתידית של מסמך SAD הנייר - הוא יוחלף בטופס אלקטרוני בשם PZC. מסמכים חדשים בפורמט xml יהיו הבסיס לרישום הייבוא ​​בספרי הנהלת החשבונות.

כדי לרשום חברה:

 • מלאו את טופס הרישום PDR, המפרט את כל הנציגים שלכם בתחום שירותי המכס (על בסיס זה, הם יוכנסו למערכת),
 • צרף הצהרה לגבי ההנחיות, המקור או העתק מאושר רשמית של הרשאות והקצאה לכל הנציגים, אישור על תשלום מס בולים (PLN 17 לכל הרשאה), אושר על ידי גורמים מורשים, עותק מפנקס בית הדין הארצי או תעודת פעילות עסקית.

כל שינוי אחר יחייב הגשת עדכון במערכת PDR.

בשל הספציפיות שלו, המסחר בפריטי שליחויות חרג מהחובה להקים יחסי ישות-נציג ב-PDR, מה שאומר בפועל שיזמים המשרתים על ידי חברות שליחויות רשאים, אך לא חייבים, לציין חברות שליחויות בטופס ההרשמה - PDR ועשויים, אך הם אינם חייבים להגיש את ההרשאות הרלוונטיות (אם הם מציינים חברת שליחויות בכרטיס, הם גם יצטרכו לספק את ההרשאה).

יבוא סחורות בפועל

באיזו מדינה יוכר יבוא טובין כאשר סחורות ממדינה שלישית יובאו לראשונה למדינה חברה שאינה פולין ולאחר מכן יועברו לפולין?

אם זה יהיה יבוא סחורה או רכישה תוך קהילתית - תלוי אם טובין אלו יהיו כפופים לשחרור ממכס במדינת קהילה או שיובאו רק לצורך ביצוע, למשל, שירותי עיבוד פנים , הם יוכנסו להליך הקבלה הזמני, מחסן ערובה או יעברו רק במדינה זו במעבר. במקרה הראשון, ייבוא ​​הסחורות יתבצע במדינה מהקהילה, והעברתן לפולין תהיה רכישה תוך קהילתית עבור חברה פולנית. במקרה השני, יבוא הסחורות יתבצע בפולין.