יבוא טובין בהליך הפשוט וחובת המיסוי

מס שירות

לאור חוק המע"מ, יבוא טובין מהווה יבוא טובין משטחה של מדינה שלישית לשטח האיחוד האירופי. בהליך הפשוט מקל על כך, בין היתר, הסדרי מע"מ.

יבוא טובין תחת הנוהל הפשוט

רכישת מוצרים ממדינות מחוץ לאיחוד האירופי יכולה להתבצע בשתי דרכים:

 • בהליך האחיד, שבו יש לשלם את המע"מ המגיע תוך 14 יום ממועד מתן ההחלטה בדבר המכס,

 • בהליך הפשוט, שבו מע"מ אינו חייב בתשלום "מראש", והוא מופיע הן בצד החיוב והן בצד החיוב בהצהרת המע"מ.

אם יש לפשט את הטובין בשטח המדינה, אזי:

 • החודש הקלנדרי הוא תקופת החיוב,

 • הנישום רשאי להסדיר את סכום המס המגיע על יבוא טובין בהצהרת המס שהוגשה לתקופה שבה נוצרה חובת המס על יבוא טובין אלה,

 • הנישום רשאי לנכות את מס התשומות על יבוא הטובין בחודש שבו נוצרת חובת המס.

התנאים הדרושים לשימוש בהסדר של יבוא טובין הכלולים באמנות. 33א לחוק מע"מ

אם הנישום מתכוון להשתמש בהליך של ייבוא ​​טובין הכלולים באמנות. סעיף 33א לחוק מע"מ, המכוסה על ידי נוהל זה בפולין, הוא מחויב להודיע ​​בכתב לראש משרד המכס והמס ולראש משרד המס על הכוונה להסדיר את המס בתנאים המפורטים בפשט. הליך לפני תחילת תקופת ההסדר שממנה יחיל הסדר כאמור.

יישום ההכרזה להליך הפשוט תלוי במתן ההיתר מראש.

בנוסף לאמור לעיל את ההצהרה, הנישום מחויב לא מוקדם מ-6 חודשים לפני היבוא להציג לראש משרד המכס:

 • אישורי אי-פיגור בתשלומי דמי ביטוח לאומי ותשלומי מיסי יחיד המהווים הכנסת תקציב המדינה, העולים בנפרד לכל כותרת, לרבות בנפרד לכל מס, בהתאמה 3% מסכום ההפקדות המגיעות וחבויות המס המגיעות. במסים בודדים,

 • אישור רישום הנישום כמשלם מע"מ פעיל.

זאת ועוד, הצגת המסמכים הנ"ל על ידי הנישום עשויה להתבטא בצורה של הצהרות של הנישום בעלות אותו תוכן.

הצהרה זו מוגשת בכאב של אחריות פלילית בגין הצהרה כוזבת. מגיש ההצהרה מחויב לכלול בה את הסעיף הבא: "אני מודע לאחריות הפלילית להגשת הצהרה כוזבת". סעיף זה מחליף את הוראת הרשות בדבר אחריות פלילית בגין הצהרה כוזבת.

אם הטובין מכוסים בפישוט על ידי מתווך, הזכות ליישב מע"מ ביבוא ניתנת לנישום שאליו מוגשת הצהרת המכס.

הצהרת המכס נחשבת כמקובלת בעת רישום הטובין בפנקס.

יבוא טובין - חובת מס

חובת המס על יבוא טובין נוצרת כאשר נוצר חוב המכס. כאשר בוחנים את הקטגוריה של נטילת חוב מכס, יש להתייחס לתקנה של הפרלמנט האירופי ושל המועצה מס' 952/2013 מיום 9 באוקטובר 2013 הקובעת את קוד המכס של האיחוד. על פי תקנה זו, חוב מכס ביבוא נוצר כאשר טובין שאינם מאיחוד האירופי הכפופים למסי יבוא מוכנסים לאחד מהליכי המכס הבאים:

 • שחרור לתנועה חופשית, לרבות על פי הוראות השימוש הסופי,

 • קבלה זמנית עם פטור חלקי ממסי יבוא.

חוב המכס נוצר בעת קבלת הצהרת המכס, בעוד החייב הוא המצהיר, ובמקרה של ייצוג עקיף מדובר גם במי שמטעמו מבוצעת הצהרת המכס.

חוב מכס במקרה של אי עמידה בתנאים הדרושים

כמו כן, כאשר על הטובין מוטלות מסי יבוא, ייווצר חוב מכס ביבוא אם לא יתקיימו התנאים הבאים:

 • אחת החובות הקבועות בחקיקת המכס בנוגע להכנסת טובין שאינם מהאיחוד לשטח המכס של האיחוד, הוצאתם מפיקוח המכס, תנועה, עיבוד, אחסון, אחסון זמני, כניסה זמנית של טובין אלה או סילוקם במסמך זה. אֵזוֹר,

 • אחת החובות הקבועות בחקיקת המכס לגבי שימוש קצה של טובין בתוך שטח המכס של האיחוד,

 • אחד התנאים הנדרשים להצבת טובין שאינם איחוד תחת נוהל מכס או למתן פטור ממכס או שיעור מופחת של מכס יבוא מכוח השימוש הסופי של הטובין.

מאידך, הרגע בו נוצר החוב במקרה של אי עמידה בתנאים הדרושים הוא הרגע בו:

 • ההתחייבות אינה או שההתחייבות אינה מתקיימת עוד, אי עשייתה מעוררת חוב מכס,

 • הצהרת מכס להכנסת טובין לנוהל מכס מתקבלת ובהמשך נקבע כי התנאי הנדרש להצבת הטובין תחת נוהל זה או לפטור ממכס או שיעור מופחת של מס יבוא מכוח הסיום- השימוש בטובין לא התקיים בפועל.

בסיס מס עבור יבוא סחורות בהליך הפשוט

הסכום החייב במס בגין יבוא טובין הוא ערך המכס בתוספת המכס לתשלום. לפיכך, ערך זה מהווה בסיס לקביעת חוב המכס ושינוייו יהיו תלויים בגובה בסיס המס.

לעומת זאת, אם יבוא טובין נוגע לטובין בלו החייבים בבלו, אזי בסיס המס יהיה שווי המכס בתוספת האגרה והבלו המגיעים.

בסיס המס שצוין לעיל כולל עלויות נוספות:

 • עלויות עמלה,

 • עלויות אריזה,

 • עלויות הובלה וביטוח (אלא אם כן נכללות בערך המכס) שנגרמו עד ליעד הראשון בשטח המדינה, וכן הנובעות מהובלה ליעד אחר בשטח האיחוד האירופי, אם המקום הזה ידוע באותה עת של יבוא.

מושג היעד הראשון מובן על ידי המחוקק כמקום המוזכר בתעודת המטען או בכל מסמך תעבורה אחר שעל בסיסו מיובאים הטובין. בהיעדר מידע כאמור, מקום ההעברה הראשון בשטח המדינה ייחשב כמקום היעד הראשון.

עוד יש להוסיף כי לבסיס המס מתווספים אגרות וחיובים אחרים, אם רשויות המכס נדרשות לגבות חיובים אלו בגין יבוא טובין.

בנוסף לאמור לעיל, הסכום החייב במס בגין יבוא טובין אינו כולל את הסכומים הבאים:

 • המהווה הפחתת מחיר בצורה של הנחה לתשלום מוקדם,

 • הנחות והנחות במחיר שניתנו לקונה או למקבל, הנלקחות בחשבון בעת ​​המכירה.