תפקוד המקדמה והמקדמה בפועל - חלק א'

מס שירות

תפקוד המקדמה והמקדמה בעילת PIT ומע"מ אינו זהה. גם למקדמה וגם למקדמה יש השלכות מס ספציפיות מבחינת מע"מ ולעיתים מס הכנסה. בידול גדול אף יותר במיסוי המקדמה ובתשלום המקדמה יתקיים במקרה של החזרתם לאור נסיבות מצב שונות.

תפקוד המקדמה וההפקדה ותיקון חשבוניות שהוצאו לאחר תום תקופת ההתיישנות לחובות מע"מ

נישום שהוא משלם מע"מ פעיל סיכם הסכם מסחרי עם קבלן לאספקת מיזוג אוויר. באפריל 2012 הוא שילם תשלום בסך 70,000 PLN. תשלום מראש וקיבל חשבונית מקדימה. עם זאת, מצד ספק הציוד, עדיין היו אירועים לא מוגדרים שגרמו לאי קיום החוזה. בסופו של דבר, בחודש מרץ 2018, קיבל הנישום החזר של תשלום המקדמה ששולם באפריל 2012 וחשבוניות תיקון חלקיות לחשבונית המקדמה שהוציא המוכר באפריל 2012, במספר תשלומים חודשיים. האירועים שגרמו להחזר המקדמה לא היו ניתנים לחיזוי כלל במועד תשלום המקדמה. בשנת 2012 ניכה הנישום מע"מ מחשבוניות המקדמה שהתקבלו מהמוכר. אולם כעת הוא תוהה כיצד עליו לנהוג בקשר להחזרת המקדמה ובעקבות כך להסדר מע"מ.

במקרה זה יש לבחון תחילה האם לא פקעה ההתחייבות הנובעת מחשבוניות המקדמה שהוציא המוכר בשנת 2012, משום שבמקרה ספציפי זה תהיה לכך השלכה על המשך ההליכים על ידי הקונה.

חבות המס פוקעת לאחר 5 שנים, החל מתום השנה הקלנדרית שבה חלף המועד לתשלום המס. כמו כן, במקרה זה, לא היו אירועים המפריעים או עצרו את הפעלת תקופת ההתיישנות.

כמו כן, החשבוניות המתקנות שהוצאו במצב זה (המתעדות אירוע שלאחר מכן) אינן משפיעות על חבות המס המקורית במקרה שפקעה כעת.

בית המשפט העליון לעניינים מנהליים בפסק הדין מיום 13.3.2013. עם מספר סימוכין בחוק א' פ"ק 500/13 נאמר כי המוכר, שקיבל את המקדמה, הוציא חשבונית מקדימה, לא ביצע את החוזה והתחייבות זו פקעה, אין הוא יכול להוציא חשבונית המתקנת את המס המגיע (מחשבונית זו), גם למרות ההחזרה. של המקדמה והחזרה מהחוזה. תום תקופת ההתיישנות מונעת מהמוכר להוציא חשבוניות מתקנות המתעדות, בין היתר, החזר תשלומי מקדמה לקונה.

לפיכך, במצב זה אין בידי המוכר לתקן את מס הפלט הנובע מהחשבוניות המתקנות שהוצאו כנגד המקדמות שהתקבלו בשנת 2012 בשל התיישנות החבות במע"מ. מנגד, הקונה שקיבל את חשבוניות התיקון הללו אינו צריך לתקן בניכוי המע"מ שנוכה בשנת 2012 מחשבוניות המקדמה שהתקבלו באותה עת. לפיכך, במקרה הנ"ל, חשבוניות התיקון שהוצאו אינן משפיעות על תפקוד המקדמה והמקדמה בתנאים העדכניים.

תפקוד המקדמה וההפקדה ומשיכה מהחוזה

בשנת 2017 חתם משלם מע"מ פעיל חוזה מכר עם נמען, שהוא גם משלם מע"מ פעיל, שהיה אמור להיות מורכב ממכירת ציוד כלשהו בקשר לשינוי הפרופיל העסקי. בחוזה נקבע כי הקונה ישלם מקדמה. לאחר קבלתה, הוציא המוכר חשבונית מקדימה והטיל עליה מס במע"מ בשיעור של 23% בחודש קבלתה. הקבלן, לעומת זאת, לאחר זמן קצר פרש מהחוזה בצורה של התפטרות. בהתאם להוראות החוזה, המקדמה ששולם על ידי הקונה נשמרת אצל המוכר. באופן בלתי צפוי, במצב זה ביקש הרוכש לקבל חשבונית המתקנת את החשבונית המקדימה, אך לא בשיעור של 23% אלא בשיעור פטור ממע"מ. הצורך בהוצאת חשבונית מתקנת בצורה זו נטען בשינוי אופי המקדמה. המוכר מתקשה להתמודד עם המצב הזה.

בתחילה, יש לציין שאם המוכר מקבל תשלום מקדמה, זה תמיד עבור סחורה או שירותים עתידיים. על כן חייבת להיות קשר בין תשלום המקדמה שהתקבל לבין המכירה שלאחר מכן. לעומת זאת, אם הכסף מועבר בעצמו והוא אינו קשור למכירה העתידית, אזי אין בכך כדי להוות מקדמה, פיקדון או תשלום מראש במע"מ.

אם במקרה המנותח יקבל המוכר מקדמה ולאחר מכן הקונה יתפטר מהרכישה תוך חזרה מהחוזה, הרי שבמקרה זה לא יתקיים כלל קשר בין המקדמה לבין המכירה העתידית. לפיכך, תפקוד המקדמה והתשלום המקדמה במקרה של ביטול מהחוזה על ידי הקונה לאחר תשלום המקדמה אך לפני המכירה על ידי הקונה מוגבל רק לרישום שלה, כי נושא המיסוי הסופי לא ייקח. מקום. בנקודה זו ראוי לאותת על פסק דינו של בית המשפט העליון לעניינים מנהליים מיום 5.2.2015, ת"פ מס' I FSK 1911/13. בפסק דין זה מסביר בית המשפט כי מכירה נתונה שעבורה התקבלו מקדמות או מקדמות לא תתרחש בסופו של דבר, אזי המוכר מחויב לתקן את בסיס המס ומע"מ (ללא קשר אם ישמור על המקדמה או לא. ). המקדמה שנשמרה על פי ההסכם משמשת כפיצוי, אך אין לראותה ואין לראותה כגמול בגין פעילות חייבת במס. המקדמה שנשמרה במקרה של התפטרות הקונה מקיום החוזה לא תחויב במע"מ שכן אירוע זה לא לוותה בפעילות חייבת במס.
התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

ואכן, בעקבות קבלת המקדמה על ידי המוכר נוצרה חובת המס במע"מ והיא הוסדרה בחודש קבלתה. אולם מאחר שהקבלן לא עמד בהתחייבויותיו הכלולות בחוזה המכר הכתוב, הפסיד את תשלום המקדמה למוכר בהתאם להוראות החוזה והתשלום המקדמה עצמו קיבל תפקיד פיצוי (לא ניתן להחזרה). ראוי לציין כי החזרה מהחוזה על ידי הרוכש הביאה להשלכות משפטיות ומסיות כאמור לעיל ותשלום המקדמה המתקבל כתוצאה מהחזרת הקונה מהחוזה הינו סכום בלתי ראוי הנתון להחזר. מנגד, הצדדים ציינו בחוזה בבירור כי המקדמה חולטה במידה ותנאי החוזה לא קוימו על ידי הקונה.

לפיכך, המוכר, לאחר קבלת המקדמה, מחויב להוציא חשבונית מקדימה, ובמקרה של אי עמידה בתנאי החוזה על ידי הקונה, הוא מוציא בנוסף חשבונית המתקנת את החשבונית המקדימה מכיוון שהתשלום מראש. מפסידה את שכרו בשלב זה (מכיוון שמכירות עתידיות לא יתבצעו) ומתחילה לשמש כפיצוי.

לסיכום, הנישום שהוא המוכר בשל:

  1. חתם חוזה למכירת חלק מהציוד,

  2. קבלת מקדמה,

  3. הוצאת חשבונית מקדימה בחודש קבלת המקדמה ו

  4. ביטול הקונה מהחוזה (אי עמידה בתנאי החוזה שהביאה לשמירה על תשלום המקדמה בהתאם להוראותיו),

- יהיה חייב להוציא חשבונית תיקון במינוס על מלוא הסכום הכלול בחשבונית המקדמה שהוצאה קודם לכן, משום שהתשלום, שהיה בתחילה תשלום המקדמה, איבד מהסובייקטיביות שלו, מה שגרם להעדר נושא המיסוי. לפיכך, תפקוד המקדמה והתשלום המקדמה במקרה של אי עמידה בתנאי החוזה משנה את אופיו. אם התשלום המקדמה מאבד במקרה זה את אופיו, יש לתקן את חשבונית המקדמה שהוצאה קודם לכן לאפס.