חשבוניות ששולמו במזומן וספקות לגבי עסקה בודדת - חלק ו

אתר אינטרנט

החל מינואר 2017, יזמים צריכים לשים לב לחשבוניות המשולמות במזומן בסכום העולה על 15,000 PLN, שכן הוצאות כאלה אינן יכולות להיחשב כעלויות הניכויות במס. בדקו האם חשבוניות המשולמות במזומן הן השיטה הנכונה לעסקה בודדת.

תשלומי החברה וחשבוניות המשולמות במזומן

בהתאם לאמנות. 19 לחוק היזמים, ביצוע או קבלת תשלומים הקשורים לפעילות הכלכלית שבוצעה מתבצעים באמצעות חשבון התשלום של היזם, בכל מקרה בו:

  1. צד לעסקה שממנה נובע התשלום הוא יזם אחר ו
  2. ערך העסקה החד-פעמית, ללא קשר למספר התשלומים הנובעים ממנה, עולה על המקבילה של 15,000 PLN, בעוד שעסקאות במטבעות זרים מומרות לזלוטי לפי שער החליפין הממוצע של מטבעות חוץ שהוכרז על ידי הבנק הלאומי של פולין ביום האחרון יום עסקים שקדם למועד העסקה.

המשך התקנות לעיל בחוק מס הכנסה מלמד כי נישומים המנהלים פעילות עסקית שאינה חקלאית אינם יכולים להיחשב כעלויות תאגיד של עסקאות בסכום העולה על 15,000 זלוטי ששולם במזומן בחלק בו בוצע התשלום עבור עסקת הרכישה. ללא שימוש בחשבון תשלום.

אם היזם סיווג בטעות רכישה שבוצעה ללא שימוש בחשבון תשלום כעלויות הניתנות לניכוי מס, אזי הוא מחויב:

  1. גם להפחית עלויות
  2. להגדיל את ההכנסות (אם אי אפשר להפחית את העלויות הניכויות במס)

- בחודש בו בוצע התשלום במזומן.

יודגש כי האמור לעיל חל גם על:

  1. רכישה או ייצור של רכוש קבוע או רכישה של נכסים בלתי מוחשיים;
  2. ביצוע התשלום:
  • לאחר חיסול פעילות כלכלית שאינה חקלאית,
  • לאחר שינוי צורת המיסוי לצורת מיסוי בשיעור אחיד

- אלא שהפחתת עלויות הניתנות בניכוי מס או גידול בהכנסות מתבצעות עבור שנת המס שבה התבצע פירוק פעילות זו או עבור שנת המס שקדמה לשנת המס שבה שונתה צורת המיסוי.

כל רכישה נפרדת וחד פעמית על בסיס חשבונית רכישה מהווה הזמנה אחת. במידה והקונה לא כובל את המוכר בחוזה כלשהו שעל פיו יינתנו חשבוניות, הרי שכל רכישה הינה בגדר עסקה חד פעמית, וכך יוכל הנישום לספור אותה כעלויות הניתנות לניכוי מס. כמו כן, יש להדגיש כי אין מונח מוגדר "עסקה", המשמש לרוב את המחוקק, לכן ההתייחסות ההגיונית ביותר היא למשפט האזרחי, בו מתואר - שאם השירותים מבוצעים על בסיס שונה הזמנות ותחת חוזים שונים, אזי יש עילה לסיווגם כעסקאות נפרדות.

כך מאשרת עמדת מנהל לשכת המסים בבידגושץ' בפרשנות הפרטנית מיום 13.1.2017, ת"פ מס' 0461-ITPB1.4511.971.2016.1.MR.

חשבוניות ששולמו במזומן עבור סכומים מעל 15,000 PLN

הספקות של יזמים באשר לתשלומים במזומן לאנשים פרטיים הוסרו על ידי משרד האוצר, שאישר כי מגבלת עסקאות מזומן עד 15,000 זלוטי חל רק על עסקאות בין יזמים. עם זאת, יש להדגיש כי הדבר תקף גם בעסקאות עם יזמים זרים.

בקשר לשינויים שיוכנסו במסגרת הצו הפולני, תפחת תקרת המזומנים ל-8,000. PLN, כמו גם זה חל על עסקאות עם אנשים פרטיים.

חשבוניות ששולמו במזומן - PLN 15,000 ברוטו או נטו?

מגבלת התשלומים במזומן בין יזמים היא 15,000 PLN ברוטו. המשמעות היא שבמקרה של:

  1. נישום פטור ממע"מ יוכל לכלול את כל שווי העסקה ששולם במזומן עד 15,000 PLN כעלויות,
  2. משלם מע"מ פעיל, יזם נתון יוכל לכלול בעלויות את הערך הנקי של העסקה עד לסכום של 15,000 PLN ברוטו ששולם במזומן

- למעט נישומים החייבים במיסוי קבוע.

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

כך, באמצעות סכום העסקה הנכלל באמור לעיל משמעות המעשה היא 15,000 PLN ברוטו כסכום הסופי שהיזם מחויב לשלם לקבלן.

כך מאשרת גם עמדת מנהל לשכת המסים בבידגושץ' בפסק הדין הפרטני מיום 29.12.2016, ת"פ נ. 0461-ITPB3.4510.555.2016.2. נ.ב.

עסקה חד פעמית עבור מספר חוזים וחשבוניות המשולמות במזומן

בית המשפט לעניינים מינהליים מחוזי באופול בפסק דין מיום 14/01/2014 ת"צ מס' II SA / Op 469/13 ציין כי יש להבין עסקה חד פעמית כסך השווי של חייבים או התחייבויות הנוגעים לביצוע אותה השקעה בין אותם יזמים.

אם היזם מזמין לאותה חברה המבצעת את ההזמנה חוזים רבים המרכיבים הזמנה אחת ומחולקים בכוונה לחלקים, שווי עסקה חד פעמית יכלול את שווי ההזמנה כולה. המשמעות היא שלא ניתן להתייחס לכך שלא הייתה עסקה חד פעמית במקרה של כריתת מספר חוזים לביצוע עבודות בחלקים שונים של אותה השקעה.

זאת ועוד, יש לזכור כי הזמנת אותו קבלן לביצוע עבודות על בסיס ריבוי חוזים תהווה עסקה חד פעמית.

בנוסף, יזמים המבצעים תשלומים בתשלומים לפי החוזה שנחתם בשווי העולה על 15,000 PLN, וסכום התשלומים הבודדים נמוך מסכום של 15,000 PLN ברוטו, מחויבים גם לבצע תשלומים באמצעות חשבון בנק, אחרת הם לא יוכל לכלול את ההוצאות שהוצאו כעלויות הניכויות במס.

עוד ראוי להזכיר כי עסקה חד פעמית עשויה להיות גם חוזה של מספר שנים שנכרת בין יזמים, כי אין בשום מקום במעשים מגבלות זמן לגבי זיהוי עסקה חד פעמית.