חשבונית מוקדמת - מתי צריך להוציא אותה?

אתר אינטרנט

על פי תקנות המס, אם התשלום כולו או חלקו, ובפרט תשלום מראש, מקדמה או מקדמה, התקבל לפני אספקת הסחורה או השירות, חלה חובת מע"מ עם קבלתו ביחס לתשלום המתקבל. כמות. חשבונית מוקדמת משמשת לתיעוד עסקאות כאלה. בדוק מתי יש צורך בחשבונית כזו. תשובה בכתבה!

חשבונית מוקדמת - אילו נתונים היא צריכה להכיל?

יש לתעד את התשלום מראש בחשבונית מקדימה. זה צריך להכיל אלמנטים כמו:

 • יום הוצאה לאור,

 • מספר רציף שהוקצה בתוך סדרה אחת או יותר המזהה באופן ייחודי את החשבונית,

 • שמות ושמות משפחה או שמות של משלם המסים והקונה של סחורות או שירותים וכתובותיהם,

 • מספרים שלפיהם הנישום והקונה מזוהים לצורכי מס,

 • תאריך קבלת התשלום כולו או חלקו לפני שחרור הסחורה או ביצוע השירות, אם צוין תאריך כזה ושונה מתאריך הוצאת החשבונית,

 • סכום התשלום שהתקבל,

 • כמות מס,

 • נתונים לגבי ההזמנה או החוזה, בפרט שם הסחורה או השירותים, מחיר היחידה נטו, כמות הסחורה שהוזמנה, הערך הנקי של הסחורה או השירותים שהוזמנו, שיעורי מס, סכומי מס וערך ברוטו של ההזמנה או חוזים.

חָשׁוּב!

חשבונית מקדימה תינתן עד ליום ה-15 בחודש שלאחר החודש שבו התקבלה המקדמה. בנוסף, יש לזכור שניתן להנפיק אותו עד 30 יום לפני קבלת התשלום.

בהתאם לאמנות. 29א פסקה. 1 הסכום החייב במס הוא כל מה שהוא התשלום שספק הטובין או נותן השירות קיבל או צפוי לקבל עבור מכירה מקונה, נמען או צד שלישי, לרבות סובסידיות שהתקבלו, סובסידיות ותשלומים אחרים בעלי אופי דומה שיש להם השפעה ישירה על מחיר הטובין שסופקו או השירותים הניתנים על ידי משלם המסים.

מתי לא מופקת חשבונית מקדימה?

עוד יצוין כי המקרים בהם המוכרים אינם מוציאים חשבוניות מוקדמות הוסדרו בחוק. זה חל על מקדמות שהתקבלו עבור:

 • משלוח סחורות בתוך קהילה,

 • אספקת חשמל, חום או קירור וכן גז קו,

 • מתן שירותי טלקומוניקציה ורדיו,

 • מתן שירותים הקשורים לטיפול ואספקת מים באמצעות רשתות אספקת מים (שירותים המפורטים בפריטים 140-153, 174 ו-175 בנספח 3 לחוק מס על טובין ושירותים),

 • מתן שירותי השכרה, השכרה, ליסינג או שירותים בעלי אופי דומה,

 • מתן שירותי אבטחה אישיים וכן שירותי אבטחה, פיקוח ואחסון רכוש,

 • מתן שירותים משפטיים ומשרדיים קבועים,

 • אספקת חשמל, אנרגיית חום או קירור ושירותי הפצת גז.

במילים אחרות, קבלת מקדמה במצבים הנ"ל לא תגרור חובת מס וחובת הוצאת חשבונית מקדימה.

חָשׁוּב!

קבלת המקדמה במקרים הנ"ל לא תגרור צורך במס. חריג חל על שירותים עליהם א. 28ב לחוק מע"מ, כלומר מהווה יבוא שירותים.

האם עלי להוציא תמיד חשבונית סופית?

כפי שמצוין באמנות. סעיף 106ו. סעיף 3 לחוק מע"מ, אם החשבונית המקדימה אינה מכסה את כל התשלום, בחשבונית שהופקה לאחר אספקת הסחורה או השירותים, מופחת סכום ערך הטובין או השירותים בשווי החלקים שהתקבלו של התשלום, וסכום המס מופחת בסכום סכומי המס המוצגים בחשבוניות המתעדות את קבלת חלקי התשלומים. מסמך כזה צריך להכיל גם את מספרי החשבוניות שהופקו לפני שחרור הסחורה או ביצוע השירות.

פעמים רבות ישנם מצבים בהם המוכר מוציא מספר חשבוניות מוקדמות טרם אספקת הסחורה או ביצוע השירות. לאחר מכן יש לזכור כי על הנישום לכלול את המספרים של כל החשבוניות הקודמות המתעדות את קבלת המקדמה בחשבונית המקדימה הסופית. אולם אם סכום המקדמות שהונפקו מכסה את כל התשלום, אין חובה להוציא חשבונית סופית מראש, ובלבד שהמקדמות מכסות את כל התשלום.

דוגמה 1.

יזם N באפריל 2015 קיבל מקדמה של 30% עבור אספקה ​​עתידית של סחורה. על בסיס זה הוצאה חשבונית מקדימה. בחודש מאי הוא קיבל חלק נוסף מהמקדמה של 50% מסכום החוזה (שגם תועד בחשבונית), וביוני החלק הנותר עמד על 20%. לפיכך, החשבונית המתעדת את קבלת המקדמה האחרונה בחודש יוני תהיה החשבונית האחרונה המתעדת את אספקת הסחורה. לכן, הוא צריך לכלול את כל החשבוניות המוקדמות שהוצאו בעבר.

במידה והחשבונית המוקדמת לא כיסתה את כל העסקה, הספק מחויב להנפיק חשבונית (פשרה) סופית לאחר שחרור הסחורה או מתן השירות. יש להוציא את החשבונית לא יאוחר מהיום ה-15 ממועד אספקת הסחורה או ביצוע השירות.

דוגמה 2.

היזם מ' קיבל ביום 7.11.2015 מקדמה בסך 60% מהסכום המגיע עבור השירות, שהיה אמור להתבצע בחודש דצמבר. שירות זה בוצע בהתאם לחוזה ביום 2.12.2015. לפיכך, עד ליום 15.1.2016 מחויב הספק להמציא חשבונית פשרה סופית, בה עליו לציין את גובה המקדמה.

חָשׁוּב!

רשויות המס נוקטות עמדה על בסיסה לא יהיה צורך בהוצאת חשבונית מקדימה (אספקת סחורה או ביצוע השירות יתבצעו באותה תקופה) במידה והחשבוניות המקדימות והסופיות הוצאו באותו חודש. .

דוגמה לעמדה כזו היא הפרשנות האישית של מנהל לשכת המסים בוורשה מ-15 במאי 2014, מס' IPPP3 / 443-186 / 14-2 / ​​SM:

לפיכך, אם באותה תקופת סילוק (חודש) החברה מקבלת תשלום מקדמה עבור המשלוח, וכן מבצעת את אספקת הסחורה בעצמה, אין חובה להוציא חשבונית נפרדת לתיעוד המקדמה (המועד ל- הנפקת מקדמה וחשבונית סופית זהה). החברה רשאית להוציא חשבונית אחת המכילה את המרכיבים האמורים בסעיף. 106ה-106ו לחוק, שבו הוא מטיל מס על כל המשלוח (כולל סכום התשלום מראש).

כדאי לשקול גם מצב בו המוכר מקבל מקדמה עבור כל ההזמנה. במקרה כזה יש ליישב את העסקה על בסיס החשבונית המוקדמת. לאחר מכן היזם מציג את התשלום המקדים שהתקבל רק בפנקס המכירות במע"מ, ולאחר מכן ההכנסה נרשמה בזמן אספקת הסחורה או ביצוע השירות בעמודה 7 של ה-KPiR. הבסיס לפעולה יהיה חשבונית מקדימה.