מרכיבי תעודת העסקה - מהם חובה?

שֵׁרוּת

בקשר עם סיום או פקיעת יחסי העבודה, המעסיק מחויב להנפיק מיד אישור העסקה לעובד. הוצאת תעודת העסקה עשויה שלא להיות תלויה בהסדר מוקדם של העובד עם המעסיק. מרכיבי תעודת העבודה מוגדרים בקפדנות בתקנון העבודה ובתקנת תעודת העבודה.

תעודת עבודה וקוד עבודה

בהתאם לאמנות. 97 § 1.1 לחוק העבודה, הנפקת תעודת עבודה אינה יכולה להיות מותנית בהסדר מוקדם של העובד עם המעסיק. במקרה של סיום או פקיעת חוזה עבודה עם עובד שהמעסיק הנוכחי מתקשר עמו בחוזה עבודה אחר מיד לאחר סיום או פקיעת חוזה העבודה הקודם, המעסיק מחויב להנפיק לעובד תעודת עבודה, רק לפי בקשתו.

העובד רשאי בכל עת לדרוש אישור העסקה בקשר עם סיום או סיומו של כל חוזה עבודה. עובד רשאי גם לדרוש אישור העסקה לכל תקופת ההעסקה על פי חוזים כאמור, טרם הגשת הבקשה לאישור העסקה. המעסיק מחויב להנפיק אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד הגשת הבקשה בכתב של העובד.

מרכיבי חובה בתעודת העסקה

בהתאם לאמנות. 97 § 2 לחוק העבודה, רכיבים חובה בתעודת העסקה הם:

 • התקופה וסוג העבודה שבוצעה,
 • תפקידים שמילאו,
 • אופן סיום יחסי העבודה או נסיבות סיום יחסי העבודה,
 • מידע אחר הדרוש לביסוס זכויות עובדים וביטוח לאומי.

כמו כן, תעודת העסקה צריכה להכיל הערה על תפיסת גמול עבור עבודה בהתאם להוראות הליכי הוצאה לפועל. לבקשת העובד, תעודת העסקה צריכה לספק מידע גם על גובה ומרכיבי התגמול והכישורים שהושגו.

מידע ואלמנטים של תעודת העסקה מפורטים גם באמנות. 1 לתקנת תעודת עבודה. בהתאם לאותה הוראה, האישור צריך להכיל, במיוחד, מידע על:

 • תקופת או תקופות העבודה,
 • זמן העבודה של העובד במהלך יחסי העבודה,
 • סוג העבודה או התפקידים או התפקידים שבוצעו,
 • הנוהל והבסיס המשפטי לסיום או הבסיס המשפטי לסיום יחסי העבודה, ובמקרה של סיום חוזה העבודה בהודעה מוקדמת - הצד ליחסי העבודה שהודיע ​​על כך,
 • התקופה שבגינה זכאי העובד לפיצויים בקשר לקיצור תקופת ההודעה המוקדמת לחוזה העבודה לפי א. 361 § 1 לחוק מ-26 ביוני 1974 - קוד העבודה,
 • חופשת החג המגיעה לעובד בשנה הקלנדרית שבה הסתיימו יחסי העבודה וניצלו באותה שנה,
 • השתמשו בחופשה ללא תשלום והבסיס החוקי להענקתה,
 • השתמשו בחופשת לידה,
 • השתמשו בחופשת הורות והבסיס החוקי להענקתה,
 • חופשת הטיפול בילדים בה נעשה שימוש והבסיס החוקי להענקתה,
 • התקופה בה נהנה העובד מהגנת יחסי העבודה האמורים בסעיף. 1868 § 1 נקודה 2 של קוד העבודה
 • פטור מעבודה הקבועה באמנות. 188 לחוק העבודה, בשימוש בשנה הקלנדרית שבה הסתיימו יחסי העבודה,
 • מספר הימים בגינם קיבל העובד גמול, בהתאם לאמנות. 92 לחוק העבודה, בשנה הקלנדרית שבה הסתיימו יחסי העבודה,
 • תקופת השירות הצבאי הפעיל או צורותיה החלופיות,
 • השתמש בחופשה נוספת או זכאות או הטבה אחרת הקבועה בהוראות חוק העבודה,
 • תקופות שאינן מעניינות בתקופת העבודה שאליה מתייחסת תעודת העסקה, הנלקחות בחשבון בעת ​​קביעת הזכות לקצבת פרישה או לקצבת נכות,
 • תפיסת גמול עבור עבודה בהתאם להוראות הליכי הוצאה לפועל,
 • חייבים מיחסי העבודה שהוכרו ולא סופקו על ידי המעביד עד למועד סיום יחסי עבודה אלה בשל חוסר כספים,
 • מידע על גובה ומרכיבי התגמול ועל כישורים שהושגו - לבקשת העובד.

דגם תעודת העבודה כלול בנספח לתקנה על תעודת העבודה.

חובה לספק לעובד תעודת העסקה

המעסיק רשאי להנפיק תעודת העסקה ישירות לעובד או למי שהעובד הסמיך לכך בכתב. אם לא ניתן להנפיק תעודת העסקה לעובד או לאדם שהוסמך על ידו בתוך התקופה המפורטת לעיל (כלומר עם סיום או פקיעת חוזה עבודה), על המעסיק לשלוח את תעודת העסקה לעובד או לאותו אדם באמצעות לפרסם או לשלוח אותו בדרך אחרת. על העובד לקבל את האישור לא יאוחר מ-7 ימים ממועד פקיעת תקופה זו.