אכיפת סובסידיות לחקלאים - האם אפשר?

שֵׁרוּת

אכיפת סובסידיות לחקלאים - כללים כלליים

לעתים קרובות מאוד, ההכנסה העיקרית של החקלאים היא סובסידיות המתקבלות מהאיחוד האירופי, כלומר. סובסידיות של האיחוד האירופי. עד לאחרונה, לא היה ברור אם חייבים שהתקבלו מהאיחוד האירופי יכולים להיות נתונים להליכי אכיפה. היו שטענו לחוסר היכולת לבצע אכיפה של סובסידיות ופריטים שנרכשו מכספי האיחוד האירופי, בעיקר בגלל תקנת שר המשפטים מיום 25 באוקטובר 2012, מספר אסמכתא: DPrC-4190-4 / 12, וליתר דיוק, אז נוסח האמנות. 831 לחוק סדר הדין האזרחי. שלל אפשרות זו. הסדרה משמעותית בעניין זה התקיימה ביום 24 בינואר 2014 לצד הכנסת שינויים בחוק עקרונות מדיניות הפיתוח. על בסיס זה הוכנס במפורש הפטור מאכיפת כספים שהתקבלו מהסבסוד של האיחוד האירופי על ידי חקלאים, אך התיקון חל גם על מוטבים אחרים. עם זאת, בוצע חריג אחד, דהיינו אכיפה אפשרית כאשר המוטב נדרש להחזיר את הכסף עקב אי ביצוע החוזה המתייחס לכספים שהוקצו.

אכיפת סבסוד לחקלאים - תקנות

השינויים החשובים ביותר שהכניס התיקון להוראות החוק. באומנות. 831 לחוק סדר הדין האזרחי בסעיף 1 נוספה נקודה 2א כדלקמן

2א) כספים מתכניות הממומנות בהשתתפות האמצעים האמורים בסעיף 1. 5 שניות 1 נקודות 2 ו-3 לחוק מיום 27 באוגוסט 2009 על מימון ציבורי (יומן החוקים משנת 2013, סעיפים 885, 938 ו-1646), אלא אם כן עלתה התביעה שנכפתה בקשר עם ביצוע הפרויקט שאליו נועדו כספים אלה;

הנוסח של אמנות. 831 § 2:

§ 2. במקרים הנזכרים בסעיף 1 נקודות 1-2א ו-7, סכומים והטבות בעין שכבר שולמו או שהונפקו אינם כפופים לאכיפה, ובמקרה הנזכר בסעיף 1 נקודה 2א, גם כספים אינם כפופים לאכיפה.נכסים קבועים ובלתי מוחשיים שנוצרו במסגרת הפרויקט, אשר עבורם הכספים מהתוכניות שמומנו בהשתתפות הכספים האמורים בסעיף. 5 שניות 1 נקודה 2 ו-3 לחוק מ-27 באוגוסט 2009 על כספי ציבור, לתקופת עמידותו המפורטת בחוזה למימון משותף של הפרויקט.

לסיכום, לא ניתן לאכוף את כספי התמיכה המוענקים על ידי האיחוד האירופי (החריג הוא אכיפת סובסידיות לחקלאים) ולא ניתן לאכוף פריטים שנרכשו מקרנות אלו במסגרת הפרויקט.