ביצוע התיק מחוץ למחוז עורך הדין

שֵׁרוּת

העיקרון המרכזי הקיים בשיטת המשפט הפולנית הוא החופש לבחור עורך דין. נוכל לבחור פקיד פקיד מבין כל הפועלים בארץ, גם מחוץ למחוז הפקיד. עורך הדין אינו רשאי לסרב לקבל את בקשת ההוצאה לפועל אם זו בחירתו של הנושה. המחוקק קבע חריגים מסוימים לכלל כללי זה. האם ניתן, אם כן, להוציא לפועל תיק מחוץ למחוז פקיד בית הדין?

אכיפת בית דין - מתי יכול בית דין לסרב להשתלט על תיק כזה?

אחד החריגים הללו הוא הוצאה לפועל נגד מקרקעין, כלומר במקרה זה מה שנקרא הלכת סמכות השיפוט הבלעדית, שמשמעותה כי עורך הדין מוסמך לנהל את התיק באזור בו נמצא הנכס הנתון. חריג נוסף בו יכול היה עורך הדין לסרב לקבל תיק נתון להוצאה לפועל היה המצב בו עורך הדין, בהסתמך על א. סעיף 8 לחוק פקידים והוצאה לפועל, סירב ליזום אכיפה, לבצע את ההחלטה על מתן ערובה או לבצע פעולות אחרות הנכללות בגדר תפקידיו הסטטוטוריים, אם הפיגורים באכיפה שבוצעה על ידו עברו על שישה חודשים ( תוך ספירת הפיגורים, אחזקה ותשלומים חוזרים אחרים לא נלקחו בחשבון). בהקשר זה הוכנסו תקנות חדשות.

תקנות חדשות בחופש הבחירה של הפקיד

התקנות החדשות שינו את נוסח האמנות. 8 לחוק הנ"ל באופן שכעת הוגבל החופש בבחירת עורך דין. על פי הנוסח החדש של ההוראה, ייאלץ עורך הדין לסרב לקבל את התיק (ליזום אכיפה, לבצע את ההחלטה על מתן ביטחון או לבצע פעולות אחרות הנכללות בגדר תפקידיו הסטטוטוריים) במקרים הבאים:

  1. כאשר החוב בפירעון של יותר משישה חודשים במסגרת ההוצאה לפועל על ידו,

  2. כאשר השפעת כלל התיקים בשנה מסוימת עלתה על 5,000, והיעילות בתחום ההוצאה לפועל שבוצעה על ידו בשנה הקודמת לא עלתה על 35%,

  3. ההשפעה של כל המקרים בשנה נתונה עלתה על 10,000.

התקנה החדשה בדבר היציאה מהמודל שהיה בעבר של מחוז פקידים (שהוא תחום פעולתו של פקיד פקיד אחד) נועדה להגדיל את מספר פקידי בית הדין בפולין ובכך לשפר את היעילות והאפקטיביות של האכיפה השיפוטית. המחוקק החליט כי רק בהתרת תנאים המתאימים לפתיחת משרדי קב"ט חדשים ניתן יהיה להשיג את המטרה המיועדת.

התקנות החדשות נכנסו לתוקף ביום 8.11.2015, אך גם כאן עשה המחוקק חריג מסוים, דהיינו ביחס לדיונים שהשפעתם בכל התיקים בשנה נתונה עלתה על 10,000 - תקנות אלו נכנסו לתוקף ביום 1.1.2016 .

לסיכום, על יסוד הנושא הנדון, יש להדגיש בבירור כי התקנות החדשות מנעו מהנושה בחירה חופשית בעורך דין שיטפל בעניינו. התקנות שנקבעו המחייבות את הפקיד לסרב לקבל תיק מחוץ למחוז יצרו מחסום משפטי מסוים עבור הנושה, כי הוא למעשה יוכל לבחור פקיד, אך בתנאי שיהיה זה עורך דין שיתמודד. המשרד, שבו השפעת התיקים במהלך השנה לא תעלה על 2000.