ירושה של פעילות כלכלית בפולין

שֵׁרוּת

נושאי הירושה הוסדרו בהרחבה בחוק האזרחי, הקובע כי זכויות הקניין וחובותיו של הנפטר מועברות לאדם אחד או יותר עם מותו. חשוב לציין, הירושה אינה כוללת את זכויותיו וחובותיו של הנפטר הקשורות בגופו, וכן זכויות שבמועד פטירתו מועברות למי מיועדים, ללא קשר אם הם יורשים או לא. האם במקרה כזה הרישום ב-CEIDG של המנוח מנהל עסק בודד כפופה בירושה? האם ניתן לרשת פעילות עסקית בפולין?

ירושה עסקית

זה לא אפשרי מכיוון שהכניסה ל-CEIDG אינה זכות קניין או חובה הנזכרת בקוד האזרחי. היא מורכבת רק מהזנת נתונים הנוגעים לפעילות עסקית רשומה למערכת התקשוב. על פי אמנות. 29 שניות סעיף 1 נקודה 1 לחוק המרשם המרכזי ומידע על פעילות כלכלית ונקודת המידע ליזמים, היזם כפוף להרחקה מה-CEIDG בעצמו, על פי החלטה מנהלית של השר המוסמך לכלכלה, במקרה של הפסקת פעילות כלכלית לצמיתות על ידי היזם. מותו של אדם המנהל עסק צריך בהחלט להיות מסווג כמצבים כאלה.

חָשׁוּב!

מחיקת היזם מ-CEIDG מתבצעת תוך לא יותר מ-7 ימים ממועד הזנת המידע על הסכמת היזם למערכת התקשוב.

אולם הוראות הקוד האזרחי מאפשרות ירושה של מיזם, אשר (על פי סעיף 551 לחוק האזרחי) יש להבינו כמכלול מאורגן של נכסים בלתי מוחשיים ומוחשיים המיועדים לניהול עסק. במקרה זה, בית המשפט, לבקשת בעל העניין בו, קובע את רכישת הירושה על ידי היורש. הנוטריון, בתנאים הקבועים בתקנון נפרד, עורך אישור ירושה.

חָשׁוּב!

במקרה של המשך פעילות כלכלית של המוריש, יש צורך שהיורש יקבל רישום משלו בפנקס העסקים. לא ניתן להוריש זכויות וחובות במשפט הציבורי!

הורשת מניות בשותפות אזרחית

שותפות במשפט אזרחי אינה חברה במשמעות הקוד המסחרי. כל אחד מהשותפים רושם את העסק שלו בשמו הפרטי על ידי מילוי טופס CEIDG-1, כמו במקרה של בעלות יחידה. השותפים תורמים לחברה, שהופכת לבעלות משותפת של כל השותפים.

ככלל, לאחר פטירתו של שותף בשותפות אזרחית, יורשיו אינם מצטרפים לשותפות. אז שאר הבעלים המשותפים מחויבים להחזיר להם, דבר הנובע מאת. 871 של הקוד האזרחי:

  • בעין - דברים שהמוריש הביא לחברה לשימוש ו

  • בכסף - שווי תרומת המוריש כפי שסומנה בתקנון, ובהעדר ייעוד כאמור - השווי שהיה לתרומה בעת ביצוע התשלום.

חשוב ששווי התרומה המורכבת ממתן שירותים או שימוש של החברה בדברים השייכים לשותף לא יוחזר.

זאת ועוד, החלק משווי הרכוש המשותף שנותר לאחר ניכוי שווי התרומות של כל השותפים השווה ליחס בו השתתף השותף היוצא ברווחי החברה, משולם במזומן.

על פי אמנות. 872 לחוק האזרחי, ניתן לקבוע בהסכם השותפות כי יורשיו של השותף יחליפו את השותפות. במקרה כזה, יש לציין בחברה אדם אחד שיממש את זכויותיו. עד שזה יקרה, רשאים השותפים הנותרים לבצע את כל הפעילויות הקשורות לניהול ענייני השותפות.

תשומת הלב!

במצב בו החברה מורכבת משני שותפים, ואין בתקנון סעיף שעל בסיסו עוברות המניות בירושה - התקנון פוקע מכוח החוק. במקרה כזה מותו של שותף משמעו פירוק השיתוף.

סעיף 869 לחוק האזרחי מאפשר לשותפיה, ובכך גם ליורשים, לפרוש מהחברה. אם החברה נסגרה לתקופה בלתי מוגבלת, רשאי כל שותף לפרוש ממנה באמצעות הפסקת השתתפותו 3 חודשים מראש בתום שנת הכספים.

מסיבות חשובות, בעל מניות רשאי להפסיק את השתתפותו ללא הודעה מוקדמת, גם אם החברה נסגרה לתקופה מוגדרת. סיבות חשובות כוללות הצטרפותו של היורש לשותפות, שכן אין לו השפעה עליה – ירושה לפי התקנות החלות.