פעילות כלכלית או אישית?

שירות העסק

פעילות כלכלית או פעילות המתבצעת באופן אישי? בניגוד למראית עין, מושגים אלו אינם זהים. מה ההבדלים ביניהם? האם הם מסתיימים בחוקי המס? כיצד מתחלקת האחריות על פעילות החברה? למידע נוסף על ידי קריאת המאמר למטה!

פעילות כלכלית ופעילות המתבצעת באופן אישי - מהי?

על פי חוק חופש הפעילות הכלכלית, וליתר דיוק האמנות. 2, פעילות כלכלית היא פעילות רווחית של ייצור, בניה, מסחר, שירות וחיפוש, הכרה והפקה של מחצבים ממרבצים וכן פעילות מקצועית המתבצעת בצורה מאורגנת ורציפה.

בהתקיים התנאים האמורים לעיל, נוכל לקרוא לאדם המנהל פעילות עסקית יזם. מנגד, החוק אינו מגדיר בבירור פעילות המתבצעת באופן אישי. ניתן להסיק כי מדובר בפעילות שאינה מבוצעת בקשר לחוזה עבודה ואינה עונה להגדרה של פעילות כלכלית.

חָשׁוּב!

שימו לב שבמהלך פעילויות המתבצעות באופן אישי, לא ניתן לספק שירותים לאנשים פרטיים. אז יש לראות בפעילות כפעילות כלכלית. יתרה מכך, פעילויות המבוצעות באופן אישי מבוססות לרוב על חוזה לעבודה או מנדט ספציפיים ומסופקות לגורמים משפטיים או ליחידות ארגוניות ללא אישיות משפטית וליזמים.

מקורות ההכנסה התפעולית

פעילות כלכלית לצורכי מס הכנסה מוגדרת גם בסעיף. 5a נקודה 6 לחוק PIT.לפיה, פעילות כלכלית פירושה פעילות רווחית:

 • ייצור, בנייה, מסחר, שירות,

 • המורכב מחיפוש, זיהוי והפקה של מינרלים ממרבצים,

 • המורכב משימוש בדברים ונכסים בלתי מוחשיים

- המתנהלת מטעמה, ללא קשר לתוצאתה, באופן מאורגן ורציף, שההכנסות המתקבלות ממנה אינן נכללות בהכנסות אחרות מהמקורות המפורטים באמנות. 10 שניות 1 נקודות 1, 2 ו-4-9.

חשוב מכך, גם חוק PIT, וליתר דיוק אמנות. 13 מציין מה נחשב כהכנסה מפעילויות שבוצעו באופן אישי. אלו ההכנסות:

 1. מפעילות אמנותית, ספרותית, מדעית, אימון, חינוכית ועיתונאית, לרבות השתתפות בתחרויות בתחום המדע, התרבות והאמנות והעיתונות, וכן הכנסות מעיסוק בספורט, מלגות ספורט המוענקות על בסיס תקנות נפרדות ו הכנסת שופטים להפעלת תחרויות ספורט;

 2. מפעילות של אנשי דת, שהושגו מסיבות אחרות מלבד חוזה עבודה;

 3. על פעילותם של בוררים פולנים המשתתפים בהליכי בוררות עם שותפים זרים;

 4. שהתקבלו על ידי אנשים המבצעים פעולות הקשורות במילוי חובות חברתיות או אזרחיות, ללא קשר לדרך מינוי אנשים אלה, לרבות פיצויים בגין אובדן השתכרות, למעט ההכנסות האמורות בסעיף 7;

 5. אנשים שרשות או מינהל שלטון ממלכתי או מקומי, בית משפט או תובע ציבור, על סמך הוראות רלוונטיות, הורו להם על ביצוע פעולות ספציפיות, בפרט הכנסתם של מומחי בתי המשפט בבתי המשפט, בהליכי חקירה ומנהליים ומשלמים, בכפוף ל אומנות. 14 שניות 2, פסקה 10, וכונסים של חייבים במשפט הציבורי, וכן הכנסות מהשתתפות בוועדות שמונו על ידי רשויות השלטון או המינהל הממשלתי או המקומי, למעט ההכנסה האמורה בפסקה 9;

 6. שהתקבלו על ידי אנשים, ללא קשר לשיטת מינויהם, השייכים לדירקטוריונים, מועצות פיקוח, ועדות או גופים מחליטים אחרים של אנשים משפטיים;

 7. לביצוע שירותים, על בסיס חוזה מנדט או חוזה משימה ספציפי, המתקבל רק מ:

א) אדם טבעי המנהל פעילות עסקית, אדם משפטי והיחידה הארגונית שלו וכן יחידה ארגונית ללא אישיות משפטית,

ב) הבעלים של המקרקעין שבהם מושכרים החצרים, או המנהל או המנהל הפועל מטעמו - אם הנישום מבצע שירותים אלה רק למטרות הקשורות למקרקעין - למעט הכנסות שהושגו על בסיס של חוזים שנכרתו במסגרת פעילות עסקית שאינה חקלאית שמנהל הנישום וההכנסות האמורות בסעיף 9;

 1. שהושגו על בסיס חוזי ניהול מפעל, חוזי ניהול או חוזים בעלי אופי דומה, לרבות הכנסות מחוזים מסוג זה שנכרתו במסגרת פעילות עסקית שאינה חקלאית המתנהלת על ידי הנישום, למעט ההכנסות האמורות בסעיף 7 .

התחל תקופת ניסיון חינם של 30 יום ללא כל תנאים!

לעתים קרובות מאוד ישנם מצבים בהם יש ספקות הקשורים לסיווג ההכנסות, כאשר הם רשומים בקטלוג ההכנסות המתקבלות מפעילויות שבוצעו באופן אישי ובמקביל פעילות זו עומדת בקריטריונים להסמכתה כפעילות כלכלית. דוגמה לכך יכולה להיות הפרשנות הפרטנית של מנהל לשכת המסים בבידגושץ', ר' מס' ITPB4 / 4511-353 / 16 / MP, מיום 17 ביוני 2016, אשר ציין כי יש להכשיר את התגמול עבור תפקיד קצין מבחן עבור נעדר בהליכים מנהליים, המשולם ליועץ משפטי המנהל פעילות עסקית, כהכנסה מפעילות עסקית. , למרות העובדה שההכנסות נכללו באמנות. 13 שניות 6 לחוק PIT.

נמצא כי (...) על יסוד הוראות הדין האמורות לעיל, התעוררו ספקות באשר לסיווג ההכנסות למקור המתאים במצב בו ההכנסות שהושגו על ידי הנישום רשומות בקטלוג ההכנסות מ. פעילויות שבוצעו באופן אישי ובמקביל הפעילות שעורך הנישום עומדת בתנאים הקבועים בהגדרת פעילות כלכלית. דוגמאות מכילות: הכנסות שהושגו על ידי אמנים, ספורטאים, שופטי ספורט, עורכי דין המספקים הגנה בעצמו, או מומחים ומתרגמים (...).

יתרה מכך, (...) חוק מס הכנסה אינו שולל כי הכנסות המתקבלות מפעולות המבוצעות באופן אישי צריכות להיכלל בהכנסות מפעילות כלכלית, אם הן מבוצעות בתנאים העומדים בתנאי "פעילות כלכלית" ( ...).

הבדלים בין פעילות עסקית ואישית

כללי מיסוי

הפעילות הכלכלית שמבצע היזם נותנת לו בחירה במספר רב יותר של צורות מיסוי. הטפסים הללו הם:

 • מס פרוגרסיבי,

 • מס קבוע,

 • סכום חד פעמי,

 • כרטיס מס.

לעומת זאת, עבור פעילויות המתבצעות באופן אישי, יש צורך בחישוב חשבונות על פי עקרונות כלליים (18 או 32% בהתאם לגובה ההכנסה).

תשומת הלב!

היוצא מן הכלל היחיד הם חוזי מנדט מתחת ל- 200 PLN, המוסדרים כסכום חד פעמי!

פורמליות הקשורות להקמת עסק

פעילות המתבצעת באופן אישי, להבדיל מפעילות עסקית, אינה מחייבת רישום. על הנישום המעסיק להשלים את הפורמליות הקשורות למס או לביטוח.

אחריות על תפעול החברה

במקרה של ניהול עסק, היזם אחראי חלקית כלפי צדדים שלישיים לביצוע פעולות ותוצאתן, המהוות את תוכן ההתקשרות. בתורו, במקרה של פעולות המבוצעות באופן אישי, הנישום אינו מוטל על כך, כי אחריות זו מוטלת על המנהל.

לסיכום, פעילות כלכלית ופעילות המתבצעת באופן אישי אינן מושגים זהים. כשמחליטים על אחד מהם, טוב לחשב מחדש איזה מהם יהיה רווחי יותר ומדוע.