דרופשיפינג - איך ליישב מכירות במודל לוגיסטי זה?

שירות העסק

דרופשיפינג הוא מודל לוגיסטי של מכירה מקוונת המעביר את תהליך המשלוח לספק. בניגוד למראית עין, הסדר המס בעסקאות מסוג זה אינו הפשוט ביותר, משום שהתקנות המשפטיות אינן חלות עליהן ישירות. לכן, מידע על אופן הסדרת דרופשיפינג, הן לצורכי מע"מ והן לצורכי מס הכנסה, יש למצוא בתקנות הכלליות ובפרשנויות מס.

מס הכנסה ודרופשיפינג

אופן הטיפול בעסקאות מסוג זה לצורכי מס הכנסה תלוי בשאלה אם מכירת הסחורה מתבצעת בשמה ובחשבונה שלה, או אם היא מורכבת במתן שירותי תיווך מסחריים.

מכירת סחורה בשמך ודרופשיפינג

דרופשיפינג בצורה זו היא הנפוצה ביותר. הבעלים של החנות האלקטרונית עוסק ברכישת לקוחות, הצעת להם סחורה, ולאחר מכן איסוף הזמנות והסדרת התשלומים הנובעים מכך. עם זאת, אין לו קשר עם המוצר עצמו - לאחר קבלת ההזמנה הוא מעביר מידע אודותיו למפיץ ובכך מורה לו לשלוח את נושא העסקה.

ישנם שני אירועים כלכליים בצד המוכר:

  • רכישת סחורה מספק, וכן
  • מכירה לקונה הסופי.

בהתאם לאמנות. 14 שניות 1ג לחוק מס הכנסה, הכנסה מפעילות עסקית נוצרת, ככלל, במועד מסירת הפריט, מכירת זכויות קניין או ביצוע שירות או ביצוע חלקי של שירות, אך לא יאוחר מתאריך:

  • הוצאת חשבונית או
  • תשלום חובות.

זהו כלל כללי שבא לידי ביטוי בדרופשיפינג. עמדה כזו נובעת, בין היתר, מ מהפרשנות הפרטנית של מנהל לשכת המס בפוזנן מיום 15 בספטמבר 2011 (מספר אסמכתא ILPB1 / 415-782 / 11-2 / TW):(...) בהתחשב במידע המוצג בבקשה ובהוראות האמורות לעיל, יש לשקול כי במקרה הנדון, ההכנסות המתקבלות בקשר למכירת סחורה דרך האינטרנט במודל הלוגיסטי של דרופשיפינג. מהוות הכנסות מפעילות עסקית שאינה חקלאית, הנקבעות בסכום החובות ששולם על ידי הקונה שילם לבעל העניין עבור הסחורה. ככלל, הכנסה זו נוצרת כאשר הכספים נזקפים לחשבון הבנק של המבקש, אלא אם המבקש הוציא בעבר חשבונית בגין עסקת המכירה.(...).

כדאי להתייחס כאן גם להוצאות. על מנת שנישום יכיר בהוצאה נתונה, עליה לעמוד בדרישות האמנות. 22 שניות 1 לחוק מס הכנסה, המראה כי עלויות הניתנות לניכוי מס הן עלויות שנגרמו לשם השגת הכנסה או כדי לשמור או להבטיח מקור הכנסה, למעט העלויות המפורטות באמנות. 23.

כמו כן, אין לשכוח כי יש לתעדם כראוי, למשל באמצעות חשבונית, שטר או מסמך חשבונאי אחר העומד בתנאים המפורטים בפרק. 12-14 לתקנה על ניהול ספר המס של הכנסות והוצאות.

תיווך מסחרי ודרופשיפינג

כאן היזם אינו רוכש את הסחורה אלא רק אוסף הזמנות, מקבל תשלומים ומעבירן לספק. לסיכום – הוא פועל רק כמתווך בכל העסקה. כיצד אם כן לבצע את ההכרה הנכונה בהכנסה? העמדה בעניין זה הוצגה ע"י מנהל לשכת המסים בפוזנן בפרשנות הפרטנית, נ"צ נ. ILPB1 / 415-1183 / 11-2 / TW מ-13 בינואר 2012:(...) מהמידע שנמסר בבקשה עולה כי בכוונת המבקש לספק שירותי תיווך מסחריים. בפעילות זו הרווח (הכנסה כמשמעותה בסעיף 14 לחוק מס הכנסה) יהיה העמלה המתקבלת על חשבון זה - ההפרש בין הסכום המועבר בהעברה בנקאית מהלקוח לבין הסכום המועבר לספק.

לפיכך, במצב בו - כפי שציין בעל העניין - תפקידו מוגבל לתיווך, ההכנסה תהיה בשווי העמלה, אשר בגינה - כפי שציין המבקש, תונפק חשבונית מע"מ. (.. .).

דרופשיפינג ומע"מ

מנקודת מבט של מע"מ, המשלוח במודל דרופשיפינג הוא מה שנקרא עסקת שרשרת. בעוד שהמשלוח בשטח המדינה אינו מעורר ספקות (כיוון ששיעור המע"מ החל זהה), הבעיה עלולה להיווצר בעת יבוא הסחורה מחו"ל. בעת יבוא סחורה - למשל מסין, מוכר פולני יחויב להסדיר את יבוא הסחורה. ללא קשר להסדר זה, על המוכר גם להטיל מס בנפרד על המסירה לקבלן הסופי בפולין.

חשוב לציין, כאשר מייבאים סחורות מחוץ לאיחוד האירופי, יש לזכור כי בנוסף למע"מ יש להסדיר מכסים הנובעים ממכס ובבלו.