אנו שומרים את מסמכי החשבונאות המקוריים למשך 6 שנים

מס שירות

בהתאם לאמנות. 86 § 1 לפקודת המס, נישומים המחויבים לנהל ספרי מס ישמרו אותם ואת המסמכים הנלווים עד לפקיעת חבות המס.

חבות המס פוקעת לאחר 5 שנים, החל מתום השנה הקלנדרית שבה חלף המועד לתשלום המס.

במקרה של פירוק/פירוק של אדם משפטי או יחידה ארגונית ללא אישיות משפטית, הגורם המבצע את פירוקו או פירוקו יודיע בכתב לרשות המסים המוסמכת על מקום אחסונם של ספרי מס ומסמכים הקשורים לשמירתם. ההודעה צריכה להיעשות לא יאוחר מהיום האחרון לקיומו של אדם משפטי או יחידה ארגונית זו.

ניתן לחלק מסמכים הקשורים לניהול ספרי מס, כלומר מסמכי מקור, ל:

  • חיצוני חיצוני - התקבל מקבלנים (למשל חשבוניות המתעדות את הרכישה, חשבונות, חשבוניות מתקנות, דפי בנק),
  • משלו חיצוני - מסופק במקור לקבלנים (למשל חשבוניות מכירה),
  • פנימי - הנוגע לפעולות בתוך היחידה (כולל מסמכי מלאי).

ככלל, אנו שומרים פנקסי מס ומסמכים הקשורים לשמירתם לתקופה של 5 שנים. עם זאת, תקופת האחסון בפועל היא 6 שנים.

דוגמא:

חבות מס מע"מ לפברואר 2012 מסתיימת ביום 25.3.2012. לפיכך החבות תפוג בסוף שנת 2017.