ביטוח מחלה מרצון ליזם

שֵׁרוּת

חלק מהעצמאים אשר על פי חוק מיום 13.10.1998 על מערכת הביטוח הסוציאלי פטורים מביטוח מחלה, עשויים להחליט על תשלום פרמיה מרצון על חשבון זה. כיצד עלי להירשם לביטוח מחלה? כל שעליכם לעשות הוא להגיש בקשה מתאימה.

ביטוח מחלה מרצון ליזם

בעת הבעת נכונות להיות מכוסה בביטוח מחלה, על המפעיל להצהיר על בחירתו באמצעות פנייה מתאימה. לצורך כך יש למסור את טופס ZUS ZUA למוסד לביטוח לאומי באמצעות מילוי תיבה VIII - שדות 05 ו-06, לגבי ביטוח מחלה מרצון. הכיסוי הביטוחי מתחיל עם הגעת התאריך המצוין במסמך, לעומת זאת

כיצד לקבוע את גובה הפרמיה?

הבסיס לחישוב ההפקדות לביטוח מחלה מרצון הוא הבסיס לחישוב ההפרשות לביטוחי פרישה ונכות. ראוי להזכיר כי בעת קביעתו אין הגבלה לסכום התואם פי שלושים מהתחזית הממוצעת לתגמול החודשי במשק הלאומי לשנה קלנדרית נתונה.

מנגד, הבסיס לחישוב ההפרשות לביטוח פרישה ונכות לאנשים המנהלים פעילות עסקית שאינה חקלאית הוא הסכום המוצהר, אולם לא נמוך מ-60% מהשכר החודשי הממוצע ברבעון הקודם. התרומה בסכום החדש תקפה מהחודש השלישי של הרבעון העוקב. יחד עם זאת, הבסיס לחישוב ההפקדות לביטוחי פרישה ונכות לאנשים המנהלים פעילות עסקית שאינה חקלאית במהלך 24 החודשים הקלנדריים הראשונים מיום תחילת הפעילות הכלכלית הוא הסכום המוצהר, אך לא נמוך מ-30 % משכר המינימום.

עם זאת, כפי שעולה מאמנות. 20 פסקה סעיף 3 לחוק הביטוח, בסיס החישוב של דמי ביטוח מחלה למי שחייבים בו מרצון לא יעלה על 250% מהגמול החודשי הממוצע ברבעון הקודם לחודש. לאחר מכן, סכום זה נקבע מדי חודש, החל מהחודש השלישי ברבעון קלנדרי, לתקופה של 3 חודשים, בהתבסס על התגמול הממוצע לרבעון הקודם, שהוכרז לצורכי פנסיה.

יש לחשב את התרומה לביטוח מחלה מרצון בסך 2.45% מהבסיס שנקבע באופן הנ"ל.

תשלום דמי ביטוח לביטוח מחלה

בכפוף לביטוח מחלה מרצון, ישנם גם מועדים נוקשים לתשלום התחייבויות ל-ZUS. כך, אדם טבעי המנהל עסק משלו - משלם דמי תרומות עבור עצמו בלבד - משלם למוסד לביטוח לאומי (ZUS) עבור חודש נתון לא יאוחר מהיום ה-10 של החודש העוקב. במקרים אחרים, למשל בהעסקת עובדים, המועד מוארך עד ליום ה-15 של החודש העוקב.

במידה ומועד התשלום חל ביום חג כחוק, המבוטח זכאי לשלם את ההתחייבות ביום העבודה הבא.

אנשים המנהלים עסק שאינו חקלאי נדרשים לשלם את התחייבויות התרומה שלהם בצורה שאינה מזומן - בהעברה מחשבון הבנק של המשלם. במקרה כזה, מועד התשלום נחשב ליום חיוב החשבון על בסיס הוראת ההעברה. עם זאת, כאשר מדובר במיקרו-יזמים - כמשמעותו בחוק חופש הפעילות הכלכלית - ניתן לבצע את התשלום באמצעות הוראה בדואר.

הפסקת ביטוח מרצון

ביטוח מחלה מרצון מסתיים:

  • מהמועד המצוין בבקשה להחרגה מביטוח זה, אך לא מוקדם מהמועד בו הוגשה הבקשה,
  • ממועד הפסקת הבעלות להיות כפוף לביטוח זה.

לשם כך יש למלא את טופס ZUS ZWUA, אך כדאי לזכור שהתאריך המצוין צריך להיות זהה למועד היציאה מביטוח חובה לפרישה, נכות ותאונות.

על פי החוק, כיסוי ביטוח המחלה פוקע מהיום הראשון לחודש גם במקרה שהפרמיה המגיעה לביטוח זה לא שולמה במועד. לכן, חשוב להקפיד על עמידה בזמנים של התשלומים על מנת לשמור על רציפות ביטוח מחלה מרצון.